- reklama -
Strona głównaPoradnikDrobne naprawy mogą się opłacić

Drobne naprawy mogą się opłacić

Awarie sprzę­tu domo­we­go zda­rza­ją się w każ­dym domu. Stajemy wte­dy przed dyle­ma­tem: napra­wić czy kupić nowy. Jest kil­ka rze­czy, na któ­re powin­ni­śmy zwró­cić uwa­gę. Wtedy pod­ję­cie decy­zji będzie prostsze.

Ekonomia jest ważna

Artykuły gospo­dar­stwa domo­we­go cza­sa­mi się psu­ją. Do tego powin­ni­śmy być przy­go­to­wa­ni. Jednym z głów­nych kry­te­riów, któ­re bie­rze­my pod uwa­gę przed pod­ję­ciem decy­zji, jest więc koszt. Porównujemy kosz­ty napra­wy do kosz­tów zaku­pu nowe­go sprzętu.

Jak poka­za­ło bada­nie TAURONA prze­pro­wa­dzo­ne wśród senio­rów,  50 proc. z nich kupi­ło nowy sprzęt gdy sta­ry się zepsuł, a jego napra­wa była zbyt kosztowna.

W Polsce pro­du­ku­je­my rocz­nie aż 30 mln róż­ne­go rodza­ju urzą­dzeń AGD – poda­je Związek Producentów AGD APPLiA Polska. Mamy więc do wybo­ru wie­le sprzę­tu, w dodat­ku z fabryk z Polski. Ale też zanim kupi­my nowe urzą­dze­nia powin­ni­śmy spraw­dzić, czy sta­re rze­czy­wi­ście nie nada­ją się do niczego.

Ekologia też ma znaczenie

Jeżeli napra­wia­my, to auto­ma­tycz­nie zmniej­sza­my pro­duk­cję nowych towa­rów, przez co obni­ża­my zuży­cie surow­ców i ener­gii. Redukujemy też emi­sję szko­dli­we­go dwu­tlen­ku węgla. Jeżeli nie wyrzu­ca­my zepsu­tych sprzę­tów, to nie powięk­sza­my góry śmie­ci, któ­rych prze­twa­rza­nie i skła­do­wa­nie kosz­tu­je krocie.

Koniec posta­rza­nia sprzę­tu? napra­wa AGD ma być prostsza

Dostrzega to też Komisja Europejska, któ­ra wpro­wa­dza obo­wiąz­ko­we wymo­gi dla pro­du­cen­tów, nazy­wa­ne w skró­cie napra­wo do napra­wy. Oznacza to więk­szą dostęp­ność czę­ści zamien­nych do sprzę­tu AGD i RTV. W ten spo­sób wydłu­ża­my czas użyt­ko­wa­nia produktów.

Jak awaria – to do fachowca

W sytu­acji awa­rii domo­wych sprzę­tów w pierw­szej kolej­no­ści szu­ka­my roz­wią­zań na wła­sną rękę. Jak poka­zu­je bada­nie TAURONA, 48 proc. senio­rów w przy­pad­ku awa­rii szu­ka pomo­cy u człon­ków naj­bliż­szej rodziny.

Najlepiej jed­nak jest skon­sul­to­wać się z fachow­cem. To on pomo­że zde­cy­do­wać, czy w miej­sce sta­re­go sprzę­tu kupić nowy. Seniorzy szu­ka­ją fachow­ców chęt­nie w inter­ne­cie, ale 46 proc. ankie­to­wa­nych przy­zna­ło, że nie ufa ser­wi­san­tom zna­le­zio­nym w ten spo­sób – poda­je raport TAURONA. Spółka sama też ofe­ru­je w abo­na­men­cie usłu­gi fachow­ców, a wte­dy tele­fon na info­li­nię może roz­wią­zać pro­blem z awa­rią sprzę­tu. Przygotowała też porad­nik, w któ­rym wyja­śnia m.in. czy napra­wa się opłaca.

Specjalny porad­nik dla senio­rów od Taurona 

Serwisanci będą coraz bar­dziej potrzeb­ni, ponie­waż sprzę­ty AGD są coraz bar­dziej popu­lar­ne w naszych domach. AGD APPLiA Polska i Instytut Rynku Elektronicznego roz­po­czę­li w kil­ku tech­ni­kach w Polsce pro­gram dosko­na­le­nia zawo­do­we­go nowo­cze­sne­go tech­ni­ka napraw AGD. To odpo­wiedź na potrze­by ryn­ku pra­cy oraz wypad­ko­wa prze­mian tech­no­lo­gicz­nych, jakim pod­le­ga sta­le roz­wi­ja­ją­cy się sek­tor AGD.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...

Dwie wieże

Są na tym...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...