- reklama -
Strona głównaEcoLifeSpór o lasy z Komisją...

Spór o lasy z Komisją Europejską

Polska prze­gra­ła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości spra­wę doty­czą­cą pro­wa­dze­nia gospo­dar­ki leśnej, w tym wycin­ki drzew w Lasach Państwowych. Wiceminister Edward Siarka, z Solidarnej Polski, któ­re­mu pod­le­ga­ją Lasy Państwowe, zapo­wie­dział, że nie „zgo­dzi się na moż­li­wość spa­ra­li­żo­wa­nia gospo­dar­ki leśnej“.

Sprawa się­ga jesz­cze roku 2016, kie­dy mini­strem śro­do­wi­ska był Jan Szyszko. Wówczas nastą­pi­ła nowe­li­za­cja usta­wy o lasach. Wprowadzono prze­pis, że gospo­dar­ka leśna pro­wa­dzo­na w opar­ciu o wymo­gi „dobrej prak­ty­ki“ nie naru­sza prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny przy­ro­dy. To jed­nak było sprzecz­ne z dyrek­ty­wa­mi sie­dli­sko­wą i pta­sią, któ­re naka­zu­ją usta­no­wie­nie rygo­ry­stycz­nych sys­te­mów ochro­ny gatun­ków zwie­rząt i dzi­kie­go ptactwa. 

Polski rząd był świa­dom tego, że prze­pi­sy są nie­zgod­ne z unij­ny­mi pra­wem. Z tego powo­du rok temu zmie­nił usta­wę o lasach i usu­nął cał­ko­wi­cie spor­ny arty­kuł. Zdaniem wice­mi­ni­stra Edwarda Siarki, to wystarczy.

Sporne plany urządzenia lasu

Trzy orga­ni­za­cje eko­lo­gicz­ne, któ­re zgło­si­ły spra­wę Komisji Europejskiej 6 lat temu, cie­szą się jed­nak przede wszyst­kim z dru­giej rze­czy, któ­rej doty­czy wyrok TSUE, a mia­no­wi­cie udzia­łu spo­łe­czeń­stwa w pla­nach urzą­dze­nia lasu. Teraz PUL zatwier­dza Minister Klimatu i Środowiska. W przy­pad­ku pry­wat­nych wła­ści­cie­li za uprosz­czo­ne pla­ny urzą­dza­nia lasów odpo­wia­da starosta. 

Jak wyni­ka z oświad­cze­nie wice­mi­ni­stra Edwarda Siarki, by zaskar­żyć PUL oby­wa­te­le muszą wyka­zać przed sądem real­ne nie­bez­pie­czeń­stwo dla przy­ro­dy w pro­ce­sie cywil­nym. Tymczasem powin­na być moż­li­wość pro­ste­go zaskar­że­nia decy­zji Ministra Klimatu i Środowiska, zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Konwencji z Aarhus o dostę­pie do infor­ma­cji, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w podej­mo­wa­niu decy­zji oraz dostę­pie do spra­wie­dli­wo­ści w spra­wach doty­czą­cych środowiska.

Lasy Państwowe oba­wia­ją się, że przy­zna­nie orga­ni­za­cjom ochro­ny śro­do­wi­ska tego pra­wa może zablo­ko­wać gospo­dar­cze pla­ny doty­czą­ce pozy­ska­nia drew­na w lasach. I słusz­nie, bo ostat­nie lata orga­ni­za­cje eko­lo­gicz­ne i lokal­ni akty­wi­ści wie­lo­krot­nie wska­zy­wa­li na zbyt duże wycin­ki lasów. 

Czytaj tak­że: Ile war­te są lasy w Polsce według GUS

Niepodporządkowanie się wyro­kom TSUE może skoń­czyć się pła­ce­niem kar. Jest mało praw­do­po­dob­ne, by rząd się zde­cy­do­wał na taki sce­na­riusz, zwłasz­cza że odpo­wied­nia nowe­li­za­cja pra­wa może szyb­ko roz­wią­zać pro­blem. Fundacja Frank Bold wska­zu­je, że goto­wy pro­jekt usta­wy jest w Senacie, ale przy­go­to­wa­ła go opozycja. 

Rekordowe przychody lasów

Śledząc ostat­nie lata w Lasach Państwowych widać, jak wzro­sło pozy­ska­nie drew­na i przy­cho­dy z tego tytu­łu Lasów Państwowych. W 2015 r. pozy­ski­wa­no 38,5 mln m3 drew­na rocz­nie, w 2021 r. było to o 2 mln m3 wię­cej. W 2015 r. Lasy Państwowe zaro­bi­ły na sprze­da­ży drew­na ponad 7 mld zł, a w 2021 roku było to już pra­wie 9 mld zł. 

O zyski ze sprze­da­ży drew­na z pol­skich lasów pyta­li też par­la­men­ta­rzy­ści w wie­lu inter­pe­la­cjach. Ostatni rok przy­niósł też duże pod­wyż­ki cen drew­na, o ok. 40 proc., co dodat­ko­wo ścią­gnę­ło uwa­gę na poli­ty­kę Lasów Państwowych pod nad­zo­rem Solidarnej Polski. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...