- reklama -
Strona głównaKlimatDwa punkty na sto. Polska...

Dwa punkty na sto. Polska wypadła fatalnie

Ze zmniej­sza­niem szko­dli­wych emi­sji z domo­wych komi­nów i z rur samo­cho­do­wych jest źle, co poka­zu­je nara­sta­ją­cy w całym kra­ju pro­blem smo­gu. Pokazuje to tak­że inny ran­king, w któ­rym Polska na sto punk­tów zdo­by­ła zale­d­wie dwa. To fatalnie.

Dziś orga­ni­za­cja Transport & Environment opu­bli­ko­wa­ła raport o tym, jak dale­ko kra­je unij­ne są zaawan­so­wa­ne w reali­za­cji Porozumienia Paryskiego doty­czą­ce­go ochro­ny kli­ma­tu. Polska zaję­ła 27 miej­sce na 28 państw unij­nych. Ostatnia zosta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na Malta,  ponie­waż dane z tego kra­ju nie były dostęp­ne. Dlatego moż­na powie­dzieć, że zaję­li­śmy miej­sce ostat­nie. Tak złej loka­ty daw­no nie widzia­łam. Z dru­giej stro­ny Szwecja, Niemcy i Francja zaj­mu­ją pozy­cje lide­rów. Na moż­li­wych sto punk­tów Szwecja – numer jeden – zdo­by­ła 67, Polska – ma dwa.

Ranking Climate Leader Board
Ranking Climate Leader Board, gra­fi­ka: Transport & Environment

O co chodzi?

O ogra­ni­cze­nia szko­dli­wych dla kli­ma­tu emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, czy­li o zanie­czysz­cze­nia inne niż smog, ale zwią­za­ne ze spa­la­niem paliw kopal­nych prze­li­cza­ne na tony dwu­tlen­ku węgla – CO2. Raport Climate Leader Board wziął pod lupę inne sek­to­ry niż duży prze­mysł – kon­kret­nie miesz­kal­nic­two, trans­port, rol­nic­two, a nawet z wysy­pi­ska śmie­ci i gospo­dar­kę leśną, co w sumie odpo­wia­da za 60 proc. emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w UE, a w Polsce za oko­ło ich poło­wę. Jak się oka­zu­je, tym pro­ble­mem Polska się jesz­cze nie zajęła.

A jest pomysł ure­gu­lo­wa­nia tego obsza­ru – pro­po­zy­cja nazy­wa się Effort Sharing Regulation (ESR), czy­li wspól­ny wysi­łek reduk­cyj­ny i – jak nazwa wska­zu­je – ma w mia­rę rów­no­mier­nie podzie­lić obo­wiąz­ki mię­dzy pań­stwa człon­kow­skie. Nasze elek­trow­nie są zachwy­co­ne, bo naresz­cie pro­blem CO2 nie będzie tyl­ko kon­cen­tro­wał się na nich, mają tyl­ko nie­wiel­kie zastrze­że­nia, by ich inte­re­sy na tym nie ucierpiały.

Polska zna­la­zła się w gru­pie państw o naj­mniej­szych zobo­wią­za­niach do 2030 roku, ale mimo to sta­no­wi­sko jest takie, by jesz­cze osła­bić unij­ne regu­la­cje. Negocjacje prze­pi­sów trwają.

Oby w naszym kra­ju nie było tak, jak ze smo­giem, że im dłu­żej pro­blem jest odsu­wa­ny, tym potem trud­niej go roz­wią­zać.  Dlatego już teraz trze­ba o tym roz­ma­wiać, wpro­wa­dzać zachę­ty i nor­my, doty­czą­ce np. zaku­pu elek­trycz­nych samo­cho­dów, ogra­ni­cza­nia emi­sji spa­lin w trans­por­cie, czy koniecz­no­ści sto­so­wa­nia ener­go­osz­częd­nych roz­wią­zań w budow­nic­twie.  To będzie tak­że z korzy­ścią dla mieszkańców.

Na zdjęciu Warszawa Fot. Krzysztof Skłodowski
- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
1 KOMENTARZ
  1. Wstyd! A U naszych zachod­nich sąsia­dów samo­chód elek­trycz­ny kupu­je się bez podatku…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...