- reklama -
Strona głównaKlimatDwa punkty na sto. Polska...

Dwa punkty na sto. Polska wypadła fatalnie

Ze zmniej­sza­niem szko­dli­wych emi­sji z domo­wych komi­nów i z rur samo­cho­do­wych jest źle, co poka­zu­je nara­sta­ją­cy w całym kra­ju pro­blem smo­gu. Pokazuje to tak­że inny ran­king, w któ­rym Polska na sto punk­tów zdo­by­ła zale­d­wie dwa. To fatalnie.

Dziś orga­ni­za­cja Transport & Environment opu­bli­ko­wa­ła raport o tym, jak dale­ko kra­je unij­ne są zaawan­so­wa­ne w reali­za­cji Porozumienia Paryskiego doty­czą­ce­go ochro­ny kli­ma­tu. Polska zaję­ła 27 miej­sce na 28 państw unij­nych. Ostatnia zosta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na Malta,  ponie­waż dane z tego kra­ju nie były dostęp­ne. Dlatego moż­na powie­dzieć, że zaję­li­śmy miej­sce ostat­nie. Tak złej loka­ty daw­no nie widzia­łam. Z dru­giej stro­ny Szwecja, Niemcy i Francja zaj­mu­ją pozy­cje lide­rów. Na moż­li­wych sto punk­tów Szwecja – numer jeden – zdo­by­ła 67, Polska – ma dwa.

Ranking Climate Leader Board
Ranking Climate Leader Board, gra­fi­ka: Transport & Environment

O co chodzi?

O ogra­ni­cze­nia szko­dli­wych dla kli­ma­tu emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, czy­li o zanie­czysz­cze­nia inne niż smog, ale zwią­za­ne ze spa­la­niem paliw kopal­nych prze­li­cza­ne na tony dwu­tlen­ku węgla – CO2. Raport Climate Leader Board wziął pod lupę inne sek­to­ry niż duży prze­mysł – kon­kret­nie miesz­kal­nic­two, trans­port, rol­nic­two, a nawet z wysy­pi­ska śmie­ci i gospo­dar­kę leśną, co w sumie odpo­wia­da za 60 proc. emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w UE, a w Polsce za oko­ło ich poło­wę. Jak się oka­zu­je, tym pro­ble­mem Polska się jesz­cze nie zajęła.

A jest pomysł ure­gu­lo­wa­nia tego obsza­ru – pro­po­zy­cja nazy­wa się Effort Sharing Regulation (ESR), czy­li wspól­ny wysi­łek reduk­cyj­ny i – jak nazwa wska­zu­je – ma w mia­rę rów­no­mier­nie podzie­lić obo­wiąz­ki mię­dzy pań­stwa człon­kow­skie. Nasze elek­trow­nie są zachwy­co­ne, bo naresz­cie pro­blem CO2 nie będzie tyl­ko kon­cen­tro­wał się na nich, mają tyl­ko nie­wiel­kie zastrze­że­nia, by ich inte­re­sy na tym nie ucierpiały.

Polska zna­la­zła się w gru­pie państw o naj­mniej­szych zobo­wią­za­niach do 2030 roku, ale mimo to sta­no­wi­sko jest takie, by jesz­cze osła­bić unij­ne regu­la­cje. Negocjacje prze­pi­sów trwają.

Oby w naszym kra­ju nie było tak, jak ze smo­giem, że im dłu­żej pro­blem jest odsu­wa­ny, tym potem trud­niej go roz­wią­zać.  Dlatego już teraz trze­ba o tym roz­ma­wiać, wpro­wa­dzać zachę­ty i nor­my, doty­czą­ce np. zaku­pu elek­trycz­nych samo­cho­dów, ogra­ni­cza­nia emi­sji spa­lin w trans­por­cie, czy koniecz­no­ści sto­so­wa­nia ener­go­osz­częd­nych roz­wią­zań w budow­nic­twie.  To będzie tak­że z korzy­ścią dla mieszkańców.

Na zdjęciu Warszawa Fot. Krzysztof Skłodowski
- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

2022

Bądź zmianą, którą...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
1 KOMENTARZ
  1. Wstyd! A U naszych zachod­nich sąsia­dów samo­chód elek­trycz­ny kupu­je się bez podatku…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...