- reklama -
Strona głównaEcoLifeŻabka ma więcej wegańskich produktów...

Żabka ma więcej wegańskich produktów na Veganuary

W stycz­niu Żabka wspie­ra Veganuary, czy­li ini­cja­ty­wę, któ­rej celem jest pro­mo­cja die­ty wegań­skiej. Nowe, wegań­skie pro­duk­ty w Żabce znaj­dzie­my pod mar­ka­mi Plant Hunter, Foodini, Dobra Karma i Haps!. Akcję Żabka pro­wa­dzi pod hasłem „Jedz, jak lubisz, a my damy ci roślin­ną opcję”. Do wybo­ru są wegań­skie sło­dy­cze, dania goto­we i prze­ką­ski. Radzimy jed­nak czy­tać dokład­nie ety­kie­ty. Do akcji przy­łą­czył się też Kaufland. 

Kaufland ofe­ru­je kil­ka­dzie­siąt pro­duk­tów mar­ki wła­snej K‑take it veg­gie prze­zna­czo­nych dla osób, któ­re zupeł­nie zre­zy­gno­wa­ły lub ogra­ni­cza­ją pro­duk­ty odzwie­rzę­ce w swo­jej die­cie. Wśród nich moż­na zna­leźć m.in. tofu, fala­fe­le, nug­get­sy, roślin­ne napo­je czy pasty do sma­ro­wa­nia pieczywa.

Plant Hunter to mar­ka wła­sna Żabki. Weganie mogą być pew­ni, że kupu­ją w 100 proc. roślin­ne pro­duk­ty. Z dan goto­wych są to: gnoc­chi szpi­na­ko­we z kre­mo­wym sosem (13,99 zł/​szt.), tor­til­la w sty­lu laty­no­skim jak z mię­sem i paprycz­ką piri piri (9,99 zł/​szt.) czy spa­ghet­ti jak boloń­skie (11,99 zł/​szt.).

Uwaga na wegańskie słodycze

Alternatywą dla kla­sycz­ne­go hot-​doga jest opcja roślin­na z parów­ką na bazie biał­ka gro­chu z dodat­kiem ole­ju rze­pa­ko­we­go, błon­ni­ka pszen­ne­go bez­glu­te­no­we­go. Dla kla­sycz­ne­go bur­ge­ra alter­na­ty­wą jest Wegger, czy­li w 100 proc. roślin­ny bur­ger. W Żabkach są dostęp­ne są m.in.: mle­ka roślin­ne, pasty warzyw­ne czy roślin­ne słodycze.

Czytaj tak­że: Czy bur­ge­ry wege­ta­riań­skie są zdro­we? Uczeni wzię­li je po lupę

Weganie oczy­wi­ście mogą zaja­dać się orzesz­ka­mi czy chip­sa­mi z owo­ców, trud­niej jest w przy­pad­ku sło­dy­czy z dodat­kiem kakao. Zwykle mają w skła­dzie mle­ko. W Żabce są wegań­skie bato­ny sojo­we z orzesz­ka­mi ara­chi­do­wy­mi i orza­cha­mi lasko­wy­mi w bez­mlecz­nej gla­zu­rze kaka­owej albo z kar­me­lem. Można kupić kul­ki owsia­ne z mio­dem, któ­re mają zdro­wy i pro­sty skład. Natomiast trze­ba zde­cy­do­wa­nie uwa­żać na żel­ki, np. kost­ki koko­so­we w skła­dzie mają żela­ty­nę wołową.

Marka Dobra Karma to z kolei pro­duk­ty o pro­stym, zdro­wym skła­dzie, jak hum­mus, sok a bura­ka czy zamro­żo­ne owo­ce na bam­bu­so­wym paty­ku – ana­nas i mango. 

Veganuary czyli miesiąc zajadania się roślinami

Veganuary zapo­cząt­ko­wa­ła w 2014 roku bry­tyj­ska orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wą o tej samej nazwie. Inicjatywa zachę­ca do wypró­bo­wa­nia w stycz­niu die­ty wegań­skiej. Jej celem jest tak­że zwięk­sze­nie dostęp­no­ści pro­duk­tów i potraw roślin­nych w skle­pach oraz restau­ra­cjach. W 2022 roku w Veganuary wzię­ło udział ponad 629 tys. osób.

Na stro­nie Veganuary poja­wi­ło się ponad 1,5 tys. nowych wege prze­pi­sów i pro­duk­tów. Przez cały rok Veganuary zachę­ca i wspie­ra zarów­no ludzi, jak i fir­my do przej­ścia na die­tę roślin­ną, trak­tu­jąc ją jako spo­sób na ochro­nę śro­do­wi­ska, zapo­bie­ga­nie cier­pie­niu zwie­rząt i popra­wę zdro­wia milio­nów ludzi.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
A jeszcze lepsze jest to...