- reklama -
Strona głównaEnergiaJak wiatraki wpłyną na Bałtyk?

Jak wiatraki wpłyną na Bałtyk?

Jakie szan­se dla popra­wy sta­nu Morza Bałtyckiego nio­są ze sobą inwe­sty­cje w far­my wia­tro­we na morzu? Budowa wia­tra­ków zmie­ni na pew­no kra­jo­braz mor­ski, ale też może przy­czy­nić się do powsta­nia ’ “raf“, na któ­rych powsta­ną nowe warun­ki dla fau­ny i flo­ry. Wiatr na morzu wie­je oko­ło 300 dni w roku i będzie pro­du­ko­wał czy­stą ener­gię. Ta może zostać mądrze wykorzystana.

Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim

Pierwsze far­my wia­tro­we na morzu zaczną powsta­wać za dwa-​trzy lata. Do 2030 roku może stać już na morzu pół tysią­ca wia­tra­ków. Nie będzie ich widać z lądu, ponie­waż wia­tra­ki sta­ną ponad 20 km od linii brze­go­wej. Produkowana przez nie ener­gia nie tyl­ko zasi­li sys­tem ener­ge­tycz­ny, ale tak­że może napę­dzić elek­tro­li­ze­ry do pro­duk­cji wodo­ru. Ostatecznie czy­sta ener­gia i infra­struk­tu­ra mogą więc w dłu­gim okre­sie korzyst­nie wpły­nąć na śro­do­wi­sko Bałtyku. 

Grupa Orlen i nale­żą­ca do nie­go spół­ka Energa we współ­pra­cy z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Krakowską pod­ję­ły dzia­ła­nia, któ­rych celem ma być popra­wa sta­nu Morza Bałtyckiego. Wspólne pla­ny zakła­da­ją wdro­że­nie pro­jek­tów badawczo-​rozwojowych, któ­re pozwo­lą na prze­te­sto­wa­nie, a następ­nie wdro­że­nie tech­no­lo­gii. Ważne jest zaan­ga­żo­wa­nie wie­lu dewe­lo­pe­rów i ope­ra­to­rów mor­skich farm wia­tro­wych, bo liczył się będzie efekt ska­li. Pomóc może opra­co­wa­nie ogól­no­kra­jo­we­go, stra­te­gicz­ne­go pro­gra­mu badaw­cze­go poświę­co­ne­go popra­wie i ochro­nie śro­do­wi­ska Morza Bałtyckiego – wska­zu­je Orlen, któ­ry pla­nu­je spo­re inwe­sty­cje na Bałtyku.

Czytaj tak­że: Powstaje naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce

Budowa mor­skich farm wia­tro­wych jesz­cze się nie roz­po­czę­ła. Wiadomo już jed­nak, gdzie far­my wia­tro­we na Morzu Bałtyckim na począt­ku powsta­ną. Wydano 9 pozwo­leń loka­li­za­cyj­nych. Do 2030 roku powsta­nie 7 farm w rejo­nie Ławicy Słupskiej. Wkrótce jed­nak mają zostać wyda­ne kolej­ne pozwo­le­nia, ponie­waż do wzię­cia będzie 11 lokalizacji. 

Więcej hałasu, a potem więcej ryb?

Wpływ farm wia­tro­wych na śro­do­wi­sko mor­skie nie jest obo­jęt­ny. Powstają na ten temat opra­co­wa­nia. Każda z farm wia­tro­wych musi mieć też pozwo­le­nie śro­do­wi­sko­we zanim zosta­nie wybu­do­wa­na. Proces wyda­wa­nia pozwo­leń trwa zwy­kle ponad rok, a cza­sa­mi nawet całe lata. Obecnie nie wszyst­kie pro­jek­ty wia­tro­we pla­no­wa­ne do 2030 roku mają decy­zje środowiskowe. 

Na eta­pie budo­wy mor­skich farm wia­tro­wych wśród prze­wi­dy­wa­nych oddzia­ły­wań jest emi­sja hała­su pod­wod­ne­go, powsta­wa­nie odpa­dów oraz ście­ków, zanie­czysz­cze­nie powie­trza, zabu­rze­nie struk­tu­ry osa­dów, fizycz­ne nisz­cze­nie sie­dlisk den­nych itd. Natomiast potem powsta­ną w śro­do­wi­sku mor­skim nowe obiek­ty umo­co­wa­ne do dna mor­skie­go. Inwestorzy nie mówią w Polsce o pły­wa­ją­cych far­mach, ale byc może i to będzie moż­li­we. Farmy wia­tro­we na morzu, a kon­kret­nie ich beto­no­we fun­da­men­ty, mogą stać się osto­ją dla sie­dlisk ryb i czę­ścio­wą ochro­ną przed połowami. 

Wszystkie te inwe­sty­cje dopie­ro na eta­pie pro­jek­to­wa­nia, prąd praw­do­po­dob­nie zacznie z nich pły­nąć w 2028 r., choć pla­ny są wcze­śniej­sze. Docelowo far­my wia­tro­we na morzu mają w 2030 r. dostar­czać ponad 13 proc. pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej, a w 2040 roku – ponad 19 proc. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...
A jeszcze lepsze jest to...