- reklama -
Strona głównaEnergiaJak wiatraki wpłyną na Bałtyk?

Jak wiatraki wpłyną na Bałtyk?

Jakie szan­se dla popra­wy sta­nu Morza Bałtyckiego nio­są ze sobą inwe­sty­cje w far­my wia­tro­we na morzu? Budowa wia­tra­ków zmie­ni na pew­no kra­jo­braz mor­ski, ale też może przy­czy­nić się do powsta­nia ’ “raf“, na któ­rych powsta­ną nowe warun­ki dla fau­ny i flo­ry. Wiatr na morzu wie­je oko­ło 300 dni w roku i będzie pro­du­ko­wał czy­stą ener­gię. Ta może zostać mądrze wykorzystana.

Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim

Pierwsze far­my wia­tro­we na morzu zaczną powsta­wać za dwa-​trzy lata. Do 2030 roku może stać już na morzu pół tysią­ca wia­tra­ków. Nie będzie ich widać z lądu, ponie­waż wia­tra­ki sta­ną ponad 20 km od linii brze­go­wej. Produkowana przez nie ener­gia nie tyl­ko zasi­li sys­tem ener­ge­tycz­ny, ale tak­że może napę­dzić elek­tro­li­ze­ry do pro­duk­cji wodo­ru. Ostatecznie czy­sta ener­gia i infra­struk­tu­ra mogą więc w dłu­gim okre­sie korzyst­nie wpły­nąć na śro­do­wi­sko Bałtyku. 

Grupa Orlen i nale­żą­ca do nie­go spół­ka Energa we współ­pra­cy z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Krakowską pod­ję­ły dzia­ła­nia, któ­rych celem ma być popra­wa sta­nu Morza Bałtyckiego. Wspólne pla­ny zakła­da­ją wdro­że­nie pro­jek­tów badawczo-​rozwojowych, któ­re pozwo­lą na prze­te­sto­wa­nie, a następ­nie wdro­że­nie tech­no­lo­gii. Ważne jest zaan­ga­żo­wa­nie wie­lu dewe­lo­pe­rów i ope­ra­to­rów mor­skich farm wia­tro­wych, bo liczył się będzie efekt ska­li. Pomóc może opra­co­wa­nie ogól­no­kra­jo­we­go, stra­te­gicz­ne­go pro­gra­mu badaw­cze­go poświę­co­ne­go popra­wie i ochro­nie śro­do­wi­ska Morza Bałtyckiego – wska­zu­je Orlen, któ­ry pla­nu­je spo­re inwe­sty­cje na Bałtyku.

Czytaj tak­że: Powstaje naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce

Budowa mor­skich farm wia­tro­wych jesz­cze się nie roz­po­czę­ła. Wiadomo już jed­nak, gdzie far­my wia­tro­we na Morzu Bałtyckim na począt­ku powsta­ną. Wydano 9 pozwo­leń loka­li­za­cyj­nych. Do 2030 roku powsta­nie 7 farm w rejo­nie Ławicy Słupskiej. Wkrótce jed­nak mają zostać wyda­ne kolej­ne pozwo­le­nia, ponie­waż do wzię­cia będzie 11 lokalizacji. 

Więcej hałasu, a potem więcej ryb?

Wpływ farm wia­tro­wych na śro­do­wi­sko mor­skie nie jest obo­jęt­ny. Powstają na ten temat opra­co­wa­nia. Każda z farm wia­tro­wych musi mieć też pozwo­le­nie śro­do­wi­sko­we zanim zosta­nie wybu­do­wa­na. Proces wyda­wa­nia pozwo­leń trwa zwy­kle ponad rok, a cza­sa­mi nawet całe lata. Obecnie nie wszyst­kie pro­jek­ty wia­tro­we pla­no­wa­ne do 2030 roku mają decy­zje środowiskowe. 

Na eta­pie budo­wy mor­skich farm wia­tro­wych wśród prze­wi­dy­wa­nych oddzia­ły­wań jest emi­sja hała­su pod­wod­ne­go, powsta­wa­nie odpa­dów oraz ście­ków, zanie­czysz­cze­nie powie­trza, zabu­rze­nie struk­tu­ry osa­dów, fizycz­ne nisz­cze­nie sie­dlisk den­nych itd. Natomiast potem powsta­ną w śro­do­wi­sku mor­skim nowe obiek­ty umo­co­wa­ne do dna mor­skie­go. Inwestorzy nie mówią w Polsce o pły­wa­ją­cych far­mach, ale byc może i to będzie moż­li­we. Farmy wia­tro­we na morzu, a kon­kret­nie ich beto­no­we fun­da­men­ty, mogą stać się osto­ją dla sie­dlisk ryb i czę­ścio­wą ochro­ną przed połowami. 

Wszystkie te inwe­sty­cje dopie­ro na eta­pie pro­jek­to­wa­nia, prąd praw­do­po­dob­nie zacznie z nich pły­nąć w 2028 r., choć pla­ny są wcze­śniej­sze. Docelowo far­my wia­tro­we na morzu mają w 2030 r. dostar­czać ponad 13 proc. pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej, a w 2040 roku – ponad 19 proc. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

2022

Bądź zmianą, którą...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
A jeszcze lepsze jest to...