- reklama -
Strona głównaKlimatPijesz piwo, googlujesz - wspierasz...

Pijesz piwo, googlujesz – wspierasz zielone

Największy na świe­cie pro­du­cent piwa ogło­sił, że zamie­rza przejść w stu pro­cen­tach na kup­no tyl­ko odna­wial­nej ener­gii.  Nie jest w tym odosob­nio­ny, ponie­waż  taką decy­zję ogło­si­ło już jakiś czas temu Google, i wkrót­ce zre­ali­zu­je ten cel. Biznes, pro­mo­cja, czy wraż­li­wość ekologiczna?

Drogi piwo­szu, kie­dy będziesz sączył swój ulu­bio­ny napój jest szan­sa, że pośred­nio wes­przesz pro­du­cen­tów zie­lo­nej ener­gii. AB InBev, naj­więk­szy na świe­cie pro­du­cent piwa, posta­no­wił dołą­czyć do pre­sti­żo­wej gru­py RE100 – firm zaan­ga­żo­wa­nych we wspie­ra­nie odna­wial­nej ener­gii. Do AB InBev. nale­żą  takie mar­ki jak Corona, Budweiser, Beck’s, Stella Artois, Leffe. Do 2025 roku piw­na gru­pa zamie­rza kupo­wać tyl­ko zie­lo­ną ener­gię, co pokry­je 90 proc. wyko­rzy­sty­wa­nej przez nią ener­gii na całym świe­cie (zakła­dam, że część wytwa­rza­ją sami w pro­ce­sach produkcyjnych).

Jak szyb­ko obli­czył Bloomberg, ta decy­zja będzie mia­ła wymier­ne zna­cze­nie dla kli­ma­tu – zupeł­nie jak­by z dróg zdję­to pół milio­na samochodów.

– Zmiany kli­ma­tu mają głę­bo­ki wpływ na naszą spół­kę i na spo­łecz­no­ści, w któ­rych żyje­my i pra­cu­je­my – stwier­dził szef AB InBev. Carlos Brito, doda­jąc jed­no­cze­śnie, że ogra­ni­cze­nie spa­la­nia paliw kopal­nych jest dobre dla śro­do­wi­ska i dobre dla biznesu.

W Polsce AB InBev.  ma udzia­ły w Kampanii Piwowarskiej, pro­du­ku­ją­cej Tyskie, Żubra i Lecha, ale fir­ma jest w trak­cie ich sprze­da­ży. Nasz rynek więc nie może tu się liczyć.

Zielone Google

Grupę Re100 wypro­mo­wa­ło Google, któ­re już w tym roku ma w stu pro­cen­tach być zasi­la­ne ener­gią z odna­wial­nych źró­deł. Koncern począt­ko­wo pla­no­wał, że tak się sta­nie dopie­ro w 2025 roku, ale znacz­nie przy­spie­szył reali­za­cję celu.

– W cią­gu ostat­nich sze­ściu lat kosz­ty ener­gii wia­tro­wej i sło­necz­nej spa­dły odpo­wied­nio o 60 pro­cent i 80 pro­cent, co dowo­dzi, że odna­wial­ne źró­dła ener­gii zaczy­na­ją ofe­ro­wać naj­bar­dziej opła­cal­ną ceno­wo opcję – argu­men­to­wał star­szy wice­pre­zes Google ds. infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej Urs Hölzle.

Google jest obec­nie na świe­cie naj­więk­szym kup­cem zie­lo­nej ener­gii –  pozy­sku­je ją zarów­no bez­po­śred­nio od dewe­lo­pe­rów farm wia­tro­wych i sło­necz­nych , jak i pośred­nio przez dostaw­ców usług.  W ten spo­sób zamie­rza osią­gnąć posta­wio­ny sobie cel 100 proc. zasi­la­nia z eko-źródeł.

Zamiast mówić, że zie­lo­na ener­gia jest dro­ga, nie­sta­bil­na i spra­wia kło­po­ty sie­ciom prze­sy­ło­wym war­to spoj­rzeć na odna­wial­ne źró­dła tak, jak pre­ze­si tych dwóch glo­bal­nych firm. Oni nie mogą się mylić.

Źródło: BloombergNEF
- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł