- reklama -
Strona głównaKlimatPijesz piwo, googlujesz - wspierasz...

Pijesz piwo, googlujesz – wspierasz zielone

Największy na świe­cie pro­du­cent piwa ogło­sił, że zamie­rza przejść w stu pro­cen­tach na kup­no tyl­ko odna­wial­nej ener­gii.  Nie jest w tym odosob­nio­ny, ponie­waż  taką decy­zję ogło­si­ło już jakiś czas temu Google, i wkrót­ce zre­ali­zu­je ten cel. Biznes, pro­mo­cja, czy wraż­li­wość ekologiczna?

Drogi piwo­szu, kie­dy będziesz sączył swój ulu­bio­ny napój jest szan­sa, że pośred­nio wes­przesz pro­du­cen­tów zie­lo­nej ener­gii. AB InBev, naj­więk­szy na świe­cie pro­du­cent piwa, posta­no­wił dołą­czyć do pre­sti­żo­wej gru­py RE100 – firm zaan­ga­żo­wa­nych we wspie­ra­nie odna­wial­nej ener­gii. Do AB InBev. nale­żą  takie mar­ki jak Corona, Budweiser, Beck’s, Stella Artois, Leffe. Do 2025 roku piw­na gru­pa zamie­rza kupo­wać tyl­ko zie­lo­ną ener­gię, co pokry­je 90 proc. wyko­rzy­sty­wa­nej przez nią ener­gii na całym świe­cie (zakła­dam, że część wytwa­rza­ją sami w pro­ce­sach produkcyjnych).

Jak szyb­ko obli­czył Bloomberg, ta decy­zja będzie mia­ła wymier­ne zna­cze­nie dla kli­ma­tu – zupeł­nie jak­by z dróg zdję­to pół milio­na samochodów.

- Zmiany kli­ma­tu mają głę­bo­ki wpływ na naszą spół­kę i na spo­łecz­no­ści, w któ­rych żyje­my i pra­cu­je­my – stwier­dził szef AB InBev. Carlos Brito, doda­jąc jed­no­cze­śnie, że ogra­ni­cze­nie spa­la­nia paliw kopal­nych jest dobre dla śro­do­wi­ska i dobre dla biznesu.

W Polsce AB InBev.  ma udzia­ły w Kampanii Piwowarskiej, pro­du­ku­ją­cej Tyskie, Żubra i Lecha, ale fir­ma jest w trak­cie ich sprze­da­ży. Nasz rynek więc nie może tu się liczyć.

Zielone Google

Grupę Re100 wypro­mo­wa­ło Google, któ­re już w tym roku ma w stu pro­cen­tach być zasi­la­ne ener­gią z odna­wial­nych źró­deł. Koncern począt­ko­wo pla­no­wał, że tak się sta­nie dopie­ro w 2025 roku, ale znacz­nie przy­spie­szył reali­za­cję celu.

- W cią­gu ostat­nich sze­ściu lat kosz­ty ener­gii wia­tro­wej i sło­necz­nej spa­dły odpo­wied­nio o 60 pro­cent i 80 pro­cent, co dowo­dzi, że odna­wial­ne źró­dła ener­gii zaczy­na­ją ofe­ro­wać naj­bar­dziej opła­cal­ną ceno­wo opcję – argu­men­to­wał star­szy wice­pre­zes Google ds. infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej Urs Hölzle.

Google jest obec­nie na świe­cie naj­więk­szym kup­cem zie­lo­nej ener­gii –  pozy­sku­je ją zarów­no bez­po­śred­nio od dewe­lo­pe­rów farm wia­tro­wych i sło­necz­nych , jak i pośred­nio przez dostaw­ców usług.  W ten spo­sób zamie­rza osią­gnąć posta­wio­ny sobie cel 100 proc. zasi­la­nia z eko-źródeł.

Zamiast mówić, że zie­lo­na ener­gia jest dro­ga, nie­sta­bil­na i spra­wia kło­po­ty sie­ciom prze­sy­ło­wym war­to spoj­rzeć na odna­wial­ne źró­dła tak, jak pre­ze­si tych dwóch glo­bal­nych firm. Oni nie mogą się mylić.

Źródło: BloombergNEF
- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...