- reklama -
Strona głównaEnergiaPanele fotowoltaiczne: ubezpieczenie konieczne czy...

Panele fotowoltaiczne: ubezpieczenie konieczne czy nie?

W pro­duk­cję wła­snej ener­gii ze słoń­ca zain­we­sto­wa­ło już oko­ło 650 tys. Polaków. Panele sło­necz­ne na dachach i w ogród­kach ma coraz wię­cej wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych w mia­stach i na wsi. Nie wszy­scy jed­nak wyku­pu­ją ubez­pie­cze­nie. Panele foto­wol­ta­icz­ne ubez­pie­czy­ło 56 proc. wła­ści­cie­li – poka­za­ła nie­daw­na ankieta.

Badanie na zle­ce­nie fir­my Wiener prze­pro­wa­dzi­ła meto­dą on-​line agen­cja SW Research, któ­ra ankie­to­wa­ła 1220 osób posia­da­ją­cych dom lub miesz­ka­nie. Okazało się, że nie­mal 30 proc. już posia­da foto­wol­ta­ikę, a pra­wie 40 proc. pla­nu­je taką inwe­sty­cję. Zainteresowanie inwe­sty­cją w foto­wol­ta­ikę więc nie słab­nie, gorzej jest nato­miast z póź­niej­szy­mi wydat­ka­mi na pokry­cie ewen­tu­al­nych szkód.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych u agenta i przez internet

Ponad 53 proc. ankie­to­wa­nych opo­wie­dzia­ło się za kup­nem ubez­pie­cze­nia u agen­ta, 28 proc. woli szu­kać ofert przez stro­nę inter­ne­to­wą ubez­pie­czy­cie­la, a 18,6 proc. przez porów­ny­war­kę ubezpieczeń.

Firma Wiener infor­mu­je, że ubez­pie­cze­nie obej­mu­je insta­la­cje kom­plet­ne i goto­we do pra­cy, któ­re są zain­sta­lo­wa­ne we wska­za­nym w poli­sie miej­scu, czy­li np. na budyn­ku miesz­kal­nym, na budyn­ku gospo­dar­czym lub fir­mo­wym. Instalacje foto­wol­ta­icz­ne ubez­pie­czyć moż­na oddziel­nie lub w ramach polis rol­nych, domów i mieszkań.

Co obejmuje polisa na panele fotowoltaiczne 

Ochrona ubez­pie­cze­nio­wa zapew­nia odszko­do­wa­nie na wypa­dek wystą­pie­nia jed­ne­go lub zbie­gu  zda­rzeń wska­za­nych w poli­sie. Najczęściej są to nastę­pu­ją­ce szkody:

  • grad
  • hura­gan
  • powódź
  • pożar
  • prze­pię­cia (szko­dy elektryczne)
  • zala­nie czy dzia­ła­nie osób trze­cich, np. kra­dzież insta­la­cji lub jej ele­men­tu, wan­da­lizm, dewastacja.

Czytaj tak­że: Pożar od foto­wol­ta­iki: co trze­ba wiedzieć

Ponadto ubez­pie­cze­nie pokry­je rów­nież kosz­ty zwią­za­ne z akcją ratow­ni­czą lub usu­wa­niem pozo­sta­ło­ści po szko­dzie, a tak­że zakup now­sze­go ele­men­tu insta­la­cji, kie­dy nie jest już moż­li­we doku­pie­nie identycznego. 

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w firmie

Co cie­ka­we, ochro­na może rów­nież objąć przy­chód z ener­gii – poda­je Wiener. Chodzi o stra­tę przy­cho­dów z powo­du znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Polisa obej­mie tak­że inne dodat­ko­we kosz­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne w dzia­łal­no­ści pole­ga­ją­cej na sprze­da­ży ener­gii do sie­ci. Firmy mają z zało­że­nia opcję „All Risk“, któ­ra obej­mu­je m.in. kosz­ty zwią­za­ne z zaku­pem ener­gii z sie­ci w sytu­acji, kie­dy insta­la­cja zosta­ła uszko­dzo­na w wyni­ku zda­rze­nia obję­te­go ochroną.

Ubezpieczenie OZE mogą wziąć rów­nież fir­my zaj­mu­ją­ce się insta­la­cją i ser­wi­so­wa­niem foto­wol­ta­iki. Zresztą w ramach umo­wy gene­ral­nej mogą insta­la­to­rzy sprze­da­wać zarów­no pane­le, jak i ich ubezpieczenie.

Warto wie­dzieć też, że pane­le foto­wol­ta­icz­ne rzad­ko się psu­ją, a poża­ry przy­da­rza­ją się w przy­pad­ku mniej niz pro­cen­ta insta­la­cji. Badania sta­ty­stycz­ne poka­zu­ją, że naj­częst­szą przy­czy­ną poża­rów są czyn­ni­ki zewnę­trze, np. wyła­do­wa­nia atmos­fe­rycz­ne. Kolejne przy­czy­ny to awa­ria sprzę­tu, błę­dy w mon­ta­żu i wadli­wy pro­jekt. Wszystkie insta­la­cje powy­żej 6,5 kW mają obo­wią­zek posia­da­nia opi­nii rze­czo­znaw­cy zabez­pie­czeń przeciwpożarowych. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...