- reklama -
Strona głównaFotowoltaika dotacje unijne i krajoweJak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki...

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku

W trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Mój Prąd 2021 dota­cje do foto­wol­ta­iki mogą szyb­ko się skoń­czyć. Lepiej się więc pospie­szyć ze skła­da­niem wnio­sków. Budżet na dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki w 2021 r. wyno­si 534 mln zło­tych. Są jed­nak dodat­ko­we wymo­gi, któ­rych wcze­śniej w pro­gra­mie nie było. Ponadto dota­cje do foto­wol­ta­iki są mniej­sze niż to było wcześniej.

Nabór wnio­sków na dota­cje do foto­wol­ta­iki w 2021 roku star­tu­je 1 lip­ca i potrwa do 22 grud­nia 2021 r. Szczegóły pro­gra­mu Mój Prąd 2021 znaj­du­ją się na stro­nie moj​prad​.gov​.pl.

Ile wynoszą dotacje do fotowoltaiki 

W roku 2021 dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki obej­mie ukoń­czo­ne już inwe­sty­cje. Program Mój Prąd obej­mu­je tyl­ko insta­la­cje o mocy od 2 do 10 kW. Dotacja do foto­wol­ta­iki wyno­si mak­sy­mal­nie 3 tys. zł, ale nie wię­cej niż 50 pro­cent kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych. To ozna­cza kosz­ty zaku­pu, trans­por­tu i mon­ta­żu instalacji. 

Tylko oso­by fizycz­ne, wytwa­rza­ją­ce ener­gię elek­trycz­ną na wła­sne potrze­by, mogą sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia. Muszą mieć pod­pi­sa­ną z umo­wę kom­plek­so­wą na sprze­daż i dys­try­bu­cję ener­gii oraz zamon­to­wa­ny licz­nik dwu­stron­ny. Dotacja do foto­wol­ta­iki jest więc wypła­ca­na po reali­za­cji inwe­sty­cji, opła­ce­niu jej wszyst­kich kosz­tów i pod­łą­cze­niu insta­la­cji do sie­ci ope­ra­to­ra. Do wnio­sku o dota­cję załą­cza się oświad­cze­nie Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 

O dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki w 2021 roku mogą się ubie­gać tak­że oso­by, któ­re zaku­pi­ły insta­la­cję przed ogło­sze­niem nabo­ru, jed­nak nie wcze­śniej niż 1 lute­go 2020 r. Decyduje data pierw­sze­go ponie­sio­ne­go kosz­tu, czy­li pierw­szej faktury.

Mój Prąd 2021 – wnioski

Wnioski skła­da się tyl­ko przez inter­net. Nie ma moż­li­wo­ści, jak było to wcze­śniej, zło­że­nia wnio­sku papie­ro­we­go przez fir­mę insta­lu­ją­cą foto­wol­ta­ikę. Natomiast może to zro­bić peł­no­moc­nik. Musi on na stro­nie pro­gra­mu Mój Prąd pobrać peł­no­moc­nic­two do zło­że­nia wniosku.

Jeżeli po dwu­krot­nym wezwa­niu do uzu­peł­nie­nia wnio­sku nie prze­śle się wyma­ga­nych doku­men­tów, to taki wnio­sek prze­pa­da. Nie zamy­ka to jed­nak dro­gi do dota­cji. Nadal moż­na się sta­rać o dota­cje, ponie­waż wnio­ski odrzu­co­ne moż­na skła­dać ponow­nie, po popra­wie­niu błędów.

Warunki dofinansowania fotowoltaiki w 2021 r.

W pro­gra­mie Mój Prąd 2021 nie dopusz­cza się mon­ta­żu mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej na dachach z azbe­stem. To waż­ny wymóg. Jeśli wła­ści­cie­le takich budyn­ków chcą otrzy­mać dota­cje do foto­wol­ta­iki, to muszą przed mon­ta­żem pane­li sło­necz­nych wymie­nić pokry­cie dacho­we na nowe. 

Co waż­ne, moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej ma być dosto­so­wa­na do rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną. Ilość ener­gii elek­trycz­nej wypro­du­ko­wa­nej i odpro­wa­dzo­nej do sie­ci z foto­wol­ta­iki nie może być więk­sza niż 120% cał­ko­wi­tej ilo­ści ener­gii elek­trycz­nej pobra­nej z sie­ci w tym samym okre­sie rozliczeniowym.

Fotowoltaika z dotacją 5 tys. zł

Warto pamię­tać, że w pro­gra­mie Czyste Powietrze są jesz­cze przy­zna­wa­ne w roku 2021 dota­cje do foto­wol­ta­iki wyso­ko­ści 5 tys. zł. Przysługują przy wymia­nie kop­ciu­cha na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie. Dotyczy to mikro­in­sta­la­cji o mocy 2–10 kW, pod­łą­czo­nych do sie­ci ope­ra­to­ra, z któ­rym bene­fi­cjent pod­pi­sał umo­wę kompleksową.

Najlepsze warun­ki do pro­duk­cji ener­gii z fotowoltaiki

Projekty pole­ga­ją­ce na zwięk­sze­niu mocy już ist­nie­ją­cej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych nie dosta­ną dofi­nan­so­wa­nia ani z pro­gra­mu Mój Prąd, ani z Czystego Powietrza.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
A jeszcze lepsze jest to...