- reklama -
Strona głównaFotowoltaika dotacje unijne i krajoweJak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki...

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku

- reklama -

W trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Mój Prąd 2021 dota­cje do foto­wol­ta­iki mogą szyb­ko się skoń­czyć. Lepiej się więc pospie­szyć ze skła­da­niem wnio­sków. Budżet na dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki w 2021 r. wyno­si 534 mln zło­tych. Są jed­nak dodat­ko­we wymo­gi, któ­rych wcze­śniej w pro­gra­mie nie było. Ponadto dota­cje do foto­wol­ta­iki są mniej­sze niż to było wcześniej.

Nabór wnio­sków na dota­cje do foto­wol­ta­iki w 2021 roku star­tu­je 1 lip­ca i potrwa do 22 grud­nia 2021 r. Szczegóły pro­gra­mu Mój Prąd 2021 znaj­du­ją się na stro­nie moj​prad​.gov​.pl.

Ile wynoszą dotacje do fotowoltaiki 

W roku 2021 dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki obej­mie ukoń­czo­ne już inwe­sty­cje. Program Mój Prąd obej­mu­je tyl­ko insta­la­cje o mocy od 2 do 10 kW. Dotacja do foto­wol­ta­iki wyno­si mak­sy­mal­nie 3 tys. zł, ale nie wię­cej niż 50 pro­cent kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych. To ozna­cza kosz­ty zaku­pu, trans­por­tu i mon­ta­żu instalacji. 

Tylko oso­by fizycz­ne, wytwa­rza­ją­ce ener­gię elek­trycz­ną na wła­sne potrze­by, mogą sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia. Muszą mieć pod­pi­sa­ną z umo­wę kom­plek­so­wą na sprze­daż i dys­try­bu­cję ener­gii oraz zamon­to­wa­ny licz­nik dwu­stron­ny. Dotacja do foto­wol­ta­iki jest więc wypła­ca­na po reali­za­cji inwe­sty­cji, opła­ce­niu jej wszyst­kich kosz­tów i pod­łą­cze­niu insta­la­cji do sie­ci ope­ra­to­ra. Do wnio­sku o dota­cję załą­cza się oświad­cze­nie Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 

O dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki w 2021 roku mogą się ubie­gać tak­że oso­by, któ­re zaku­pi­ły insta­la­cję przed ogło­sze­niem nabo­ru, jed­nak nie wcze­śniej niż 1 lute­go 2020 r. Decyduje data pierw­sze­go ponie­sio­ne­go kosz­tu, czy­li pierw­szej faktury.

Mój Prąd 2021 – wnioski

Wnioski skła­da się tyl­ko przez inter­net. Nie ma moż­li­wo­ści, jak było to wcze­śniej, zło­że­nia wnio­sku papie­ro­we­go przez fir­mę insta­lu­ją­cą foto­wol­ta­ikę. Natomiast może to zro­bić peł­no­moc­nik. Musi on na stro­nie pro­gra­mu Mój Prąd pobrać peł­no­moc­nic­two do zło­że­nia wniosku.

Jeżeli po dwu­krot­nym wezwa­niu do uzu­peł­nie­nia wnio­sku nie prze­śle się wyma­ga­nych doku­men­tów, to taki wnio­sek prze­pa­da. Nie zamy­ka to jed­nak dro­gi do dota­cji. Nadal moż­na się sta­rać o dota­cje, ponie­waż wnio­ski odrzu­co­ne moż­na skła­dać ponow­nie, po popra­wie­niu błędów.

Warunki dofinansowania fotowoltaiki w 2021 r.

W pro­gra­mie Mój Prąd 2021 nie dopusz­cza się mon­ta­żu mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej na dachach z azbe­stem. To waż­ny wymóg. Jeśli wła­ści­cie­le takich budyn­ków chcą otrzy­mać dota­cje do foto­wol­ta­iki, to muszą przed mon­ta­żem pane­li sło­necz­nych wymie­nić pokry­cie dacho­we na nowe. 

Co waż­ne, moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej ma być dosto­so­wa­na do rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną. Ilość ener­gii elek­trycz­nej wypro­du­ko­wa­nej i odpro­wa­dzo­nej do sie­ci z foto­wol­ta­iki nie może być więk­sza niż 120% cał­ko­wi­tej ilo­ści ener­gii elek­trycz­nej pobra­nej z sie­ci w tym samym okre­sie rozliczeniowym.

Fotowoltaika z dotacją 5 tys. zł

Warto pamię­tać, że w pro­gra­mie Czyste Powietrze są jesz­cze przy­zna­wa­ne w roku 2021 dota­cje do foto­wol­ta­iki wyso­ko­ści 5 tys. zł. Przysługują przy wymia­nie kop­ciu­cha na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie. Dotyczy to mikro­in­sta­la­cji o mocy 2-​10 kW, pod­łą­czo­nych do sie­ci ope­ra­to­ra, z któ­rym bene­fi­cjent pod­pi­sał umo­wę kompleksową.

Najlepsze warun­ki do pro­duk­cji ener­gii z fotowoltaiki

Projekty pole­ga­ją­ce na zwięk­sze­niu mocy już ist­nie­ją­cej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych nie dosta­ną dofi­nan­so­wa­nia ani z pro­gra­mu Mój Prąd, ani z Czystego Powietrza.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
A jeszcze lepsze jest to...