Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

- autopromocja -

Planowanie waka­cji naj­le­piej zacząć już teraz, wio­sną. Polecam waszej uwa­dze nie wakacje pod pal­mą czy zwie­dza­nie euro­pej­skich sto­lic, lecz rejs legen­dar­nym jach­tem: S/​Y Jagiellonia. 

Na zbu­do­wa­nym w 1975 roku maho­nio­wym keczu s/​y Jagiellonia wycho­wa­ło się kil­ka poko­leń żeglarzy.

„Jagiellonia” jest jed­nym z nie­wie­lu ist­nie­ją­cych drew­nia­nych dwu­masz­to­wych kon­struk­cji typu Opal III. S/​Y. Jagiellonia to kla­sycz­ny drew­nia­ny jacht o maho­nio­wym kadłu­bie i teako­wym pokła­dzie. Takich jed­no­stek jest w Polsce coraz mniej, w por­tach zachod­niej Europy wzbu­dza nie­ma­łe zain­te­re­so­wa­nie. Armatorem jach­tu jest Krakowski Yacht Club AGH. Liczba koi: 10. 

Wszelkie szcze­gó­ły: Krakowski Yacht Club AGH

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem