- reklama -
Strona głównaPoradnikDo kiedy piece na pellet...

Do kiedy piece na pellet będą mogły grzać domy

Piece na pali­wa sta­łe to nadal naj­po­pu­lar­niej­sze źró­dło ogrze­wa­nia w Polsce, ale też naj­więk­sze źró­dło smo­gu. Wszystkie insta­lo­wa­ne teraz kotły na pali­wa sta­łe muszą speł­niać wyma­ga­nia eko­pro­jek­tu (eco­de­sign). To jed­nak nie zawsze poma­ga, więc nie­któ­re miej­sco­wo­ści wpro­wa­dzi­ły zakaz pale­nia węglem i zakaz mon­ta­żu nowych kotłów na węgiel. Natomiast nadal moż­na, z nie­licz­ny­mi wyjąt­ka­mi, palić pel­le­tem i drewnem. 

Zgodnie z nową uchwa­łą anty­smo­go­wą Warszawy, od 1 paź­dzier­ni­ka 2023 r. miesz­kań­cy tego mia­sta nie mogą palić węglem. Wyjątek sta­no­wią kotły speł­nia­ją­ce wymo­gi eko­pro­jek­tu zamon­to­wa­ne przed 1 czerw­ca 2022 r. Ponadto miesz­kań­cy mogą też palić w kotłach kla­sy 5, któ­rych eks­plo­ata­cja roz­po­czę­ła się przed 10 listo­pa­da 2017 r. Właściciele mogą palić w nich eko­grosz­kiem do koń­ca ich żywotności. 

Ta uchwa­ła ozna­cza w prak­ty­ce zakaz insta­la­cji nowych kotłów na eko­gro­szek w sto­li­cy. Nie tylko. 

Czytaj tak­że: Nowe warun­ki pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Zakaz dla kominków i pieców na pellet przez smog

Zakaz dla kotłów na pel­let i drew­no obo­wią­zu­je w nowych budyn­kach, jeże­li ist­nie­je tech­nicz­na moż­li­wość pod­łą­cze­nia ich do sie­ci cie­płow­ni­czej, któ­ra znaj­du­je się na tere­nie bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją­cym do dział­ki. Brak moż­li­wo­ści przy­łą­cze­nia musi potwier­dzić ope­ra­tor sie­ci cie­płow­ni­czej lub pro­jek­tant budyn­ku. Są to prze­pi­sy krajowe. 

W Krakowie obo­wią­zu­je od czte­rech lat zakaz pale­nia pali­wa­mi sta­ły­mi, a więc nie tyl­ko węglem, ale tak­że pel­le­tem i drew­nem. Poprzez ini­cja­ty­wę oby­wa­tel­ską sta­ra­no się to zmie­nić, jed­nak mało­pol­ski sej­mik odrzu­cił ten pro­jekt uchwały. 

Więcej szczę­ścia mia­ła ini­cja­ty­wa pod­wa­ża­ją­ca zapi­su w mazo­wiec­kiej uchwa­le anty­smo­go­wej, doty­czą­ce zaka­zu pale­nia drew­nem w komin­kach pod­czas dni smo­go­wych. Zgodnie z obec­ną uchwa­łą, w dni smo­go­we moż­na palić drew­nem tyl­ko, gdy jest to jedy­ne źró­dło ogrze­wa­nia, lub wystę­pu­je awa­ria prą­du. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał taki zapis za dys­kry­mi­nu­ją­cy ponie­waż… nie wymie­nio­no inne­go opa­łu. Nikt więc nie może być zado­wo­lo­ny z wyro­ku. Z jed­nej stro­ny zakaz jest nie­le­gal­ny, z dru­giej – powi­nien zostać rozszerzony. 

Czy warto kupić kocioł na pellet?

Zanim więc zain­we­stu­je­my w piec na pel­let nale­ży spraw­dzić, co na ten temat sta­no­wi lokal­na uchwa­ła anty­smo­go­wa. To jeden z warun­ków otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia do kotła na pel­let przy wymia­nie kop­ciu­cha. Ale nie tylko. 

W przy­pad­ku gdy budynek/​lokal miesz­kal­ny jest pod­łą­czo­ny do sie­ci dys­try­bu­cji gazu, mon­taż kotła na bio­ma­sę jest moż­li­wy wyłącz­nie w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia kotła na bio­ma­sę drzew­ną o obni­żo­nej emi­syj­no­ści czą­stek sta­łych o war­to­ści ≤ 20 mg/​m3.

Przy wymia­nie kop­ciu­cha dota­cje do kotła na pel­let i pie­ce na drew­no zale­żą od pozio­mu docho­dów. Standardowo wyno­szą 40 proc. kosz­tów i mak­sy­mal­nie 5,6 tys. zł. Wyższe staw­ki moż­na otrzy­mać za kocioł zga­zo­wu­ją­cy drew­no (6,6 tys. zł). Dofinansowanie rośnie też do 9 tys. zł w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia bar­dziej efek­tyw­nych kotłów na pel­let. Najuboższe oso­by dosta­ją dofi­nan­so­wa­nie 100 proc. inwe­sty­cji, nie wię­cej jed­nak niż 20,4 tys. zł.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...