- reklama -
Strona głównaEcoLifeZbiórka odzieży w sklepach LPP...

Zbiórka odzieży w sklepach LPP w całej Polsce

Polska fir­ma LPP, wła­ści­ciel popu­lar­nych sie­ci skle­pów Reserved, Sinsay, Mohito, House i Cropp, roz­sze­rza akcję zbie­ra­nia uży­wa­nych ubrań. Zbiórka odzie­ży pro­wa­dzo­na jest we wszyst­kich skle­pach LPP w całej Polsce. W sumie to pra­wie tysiąc placówek.

Używane ubra­nia moż­na oddać w skle­pach LPP nie­za­leż­nie od tego, jakiej są mar­ki i skąd pocho­dzą. Mogą to być dowol­ne czę­ści gar­de­ro­by, pocho­dzą­ce z jakiej­kol­wiek fir­my. Nie musi to więc być towar kupio­ny w skle­pie, do któ­re­go zano­si­my sta­rą odzież. 

Drugie życie starych ubrań

Zbiórka ubrań pozwa­la na wspie­ra­nie osób, któ­re są w potrze­bie. Z tego powo­du LPP zachę­ca, by odda­wać rze­czy, któ­re są w dobrym sta­nie. Wówczas jest moż­li­wość prze­ka­za­nia ich potrze­bu­ją­cym. W ramach zbiór­ki ubra­nia dowol­nej mar­ki moż­na wrzu­cić do spe­cjal­nie ozna­czo­nych pojem­ni­ków w skle­pach lub oddać bez­po­śred­nio sprzedawcy. 

LPP pro­wa­dzi segre­ga­cję otrzy­ma­nej odzie­ży w Centrum Integracji Społecznej w Gdyni. Następnie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta prze­ka­zu­je ubra­nia w dobrym sta­nie oso­bom znaj­du­ją­cym się w trud­nej sytu­acji życio­wej, w tym bezdomnym. 

Czytaj tak­że: Drugie życie plastiku

Recykling ubrań kuleje

Natomiast ubra­nia, któ­rych nie da się już wyko­rzy­stać, w przy­szło­ści posłu­żą jako suro­wiec do pro­duk­cji kolej­nych ubrań – dekla­ru­je LPP. W prak­ty­ce tak jesz­cze się nie dzie­je. Polski gigant odzie­żo­wy nawią­zał współ­pra­cę w 2022 roku ze start-​upem Use Waste, któ­ry ma pra­co­wać nad tech­no­lo­gią pro­duk­cji przę­dzy z odpa­dów tek­styl­nych. LPP zade­kla­ro­wał, że do koń­ca tego roku prze­zna­czy 1 mln zł na bada­nia nad taką technologią. 

O spół­ce Use Waste i jej pra­cy nie­wie­le jesz­cze moż­na powie­dzieć (nie ma nawet stro­ny inter­ne­to­wej). W radzie dyrek­to­rów fir­my jest Adam Hańderek, zało­ży­ciel Handetek Technologies. Ta pol­ska fir­ma opa­ten­to­wa­ła tech­no­lo­gię che­micz­ne­go prze­twa­rza­nia odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych na suro­wiec, któ­ry moż­na ponow­nie wyko­rzy­stać, na przy­kład do wytwa­rza­nia nowych i czy­stych two­rzyw sztucz­nych czy paliw sil­ni­ko­wych. Korzysta z róż­nych odpa­dów, któ­re nie nada­ją się do recy­klin­gu mate­ria­łów, takich jak zabru­dzo­ne folie, opa­ko­wa­nia wie­lo­ma­te­ria­ło­we, wszel­kie­go rodza­ju opa­ko­wa­nia kon­su­menc­kie i prze­my­sło­we, z wyłą­cze­niem PCW i PU. W przy­szło­ści za suro­wic mogły­by posłu­żyć tak­że ubra­nia z polie­stru dostar­czo­ne przez LPP. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...