- reklama -
Strona głównaTechnologieNowe stacje pomiaru promieniowania na...

Nowe stacje pomiaru promieniowania na wschodzie Polski

Mapa pro­mie­nio­wa­nia w Polsce jest już dokład­niej­sza, ponie­waż znaj­du­ją się na niej wyni­ki z nowych 13 sta­cji – poda­ła Państwowa Agencja Atomistyki. Nowe sta­cje pomia­ru pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go zlo­ka­li­zo­wa­no przy wschod­niej gra­ni­cy Polski. 

Mapa pro­mie­nio­wa­nia poka­zu­je wska­za­nia sta­cji wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń pro­mie­nio­twór­czych PMS (ang. Permanent Monitoring Station). Obecnie w Polsce dzia­ła­ją 52 takiej sta­cje, któ­ry­mi zarzą­dza Państwowa Agencja Atomistyki. Ostatnio uru­cho­mi­ła w Polsce 13 nowych.

Stacje pomiaru promieniowania na wschodzie

PPA wybra­ła w ubie­głym roku jako miej­sca dodat­ko­wych pomia­rów pro­mie­nio­wa­nia miej­sco­wo­ści w woje­wódz­twach pod­kar­pac­kim, lubel­skim i pod­la­skim. Są to:

 • Mielec
 • Stuposiany
 • Dylągowa
 • Jasło
 • Przeworsk
 • Zamość
 • Kraśnik
 • Radzyń Podlaski
 • Wola Wereszczyńska
 • Teodorówka
 • Opole Lubelskie
 • Oseredek
 • Bielsk Podlaski.

PPA wybra­ła te loka­li­za­cje na pod­sta­wie ana­li­zy: ukształ­to­wa­nia tere­nu, zale­sie­nia, odle­gło­ści od innych sta­cji wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń pro­mie­nio­twór­czych oraz zabu­do­wa­nia terenu.

Czytaj tak­że: Mapa pro­mie­nio­wa­nia w Polsce w nowej odsłonie 

Mapa radiacyjna Polski

Mapa pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia poka­zu­je wyni­ki w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wyniki poszcze­gól­nych sta­cji wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń pro­mie­nio­twór­czych poda­wa­ne są w mikro­si­ver­tach na godzi­nę (µSv/​h). Wyniki róż­nią się w zależ­no­ści od loka­li­za­cji oraz wystę­pu­ją­cych na danym tere­nie warun­ków, ale w więk­szo­ści sta­cje poka­zu­ją war­to­ści poni­żej 0,1 µSv/​h.

Pojedyncze apa­ra­tu­ry odno­to­wu­ją moc daw­ki na pozio­mie ponad 0,1 µSv/​h w bez­desz­czo­wą pogo­dę. Natomiast w cza­sie desz­czu, zwłasz­cza poprze­dzo­ne­go dłu­gim okre­sem bez opa­dów, natu­ral­ne tło pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go może chwi­lo­wo wzro­snąć do 0,2 µSv/​h, a nawet – w nie­któ­rych przy­pad­kach – do nie­mal 0,3 µSv/​h.

Zakres powy­żej 0,3 µSv/​h w Polsce wyma­ga już wery­fi­ka­cji źró­dła pocho­dze­nia pod­wyż­szo­ne­go pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go. W wie­lu miej­scach w Europie 0,3 µSv/​h to jed­nak poziom tła naturalnego. 

Należy pamię­tać, że w sytu­acji wzro­stu pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia ponad nor­mę PAA wyda sto­sow­ny komu­ni­kat. Obecnie sytu­acja radia­cyj­na w kra­ju jest w nor­mie – nie ma więc zagro­że­nia dla zdro­wia i życia ludzi oraz dla śro­do­wi­ska. Agencja moni­to­ru­je poziom pro­mie­nio­wa­nia 24 godzi­ny na dobę, 7 dni w tygo­dniu. Większa licz­ba sta­cji zapew­ni szyb­szą reak­cję w przy­pad­ku sytu­acji kryzysowych.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
A jeszcze lepsze jest to...