- reklama -
Strona głównaTechnologieNowe stacje pomiaru promieniowania na...

Nowe stacje pomiaru promieniowania na wschodzie Polski

Mapa pro­mie­nio­wa­nia w Polsce jest już dokład­niej­sza, ponie­waż znaj­du­ją się na niej wyni­ki z nowych 13 sta­cji – poda­ła Państwowa Agencja Atomistyki. Nowe sta­cje pomia­ru pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go zlo­ka­li­zo­wa­no przy wschod­niej gra­ni­cy Polski. 

Mapa pro­mie­nio­wa­nia poka­zu­je wska­za­nia sta­cji wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń pro­mie­nio­twór­czych PMS (ang. Permanent Monitoring Station). Obecnie w Polsce dzia­ła­ją 52 takiej sta­cje, któ­ry­mi zarzą­dza Państwowa Agencja Atomistyki. Ostatnio uru­cho­mi­ła w Polsce 13 nowych.

Stacje pomiaru promieniowania na wschodzie

PPA wybra­ła w ubie­głym roku jako miej­sca dodat­ko­wych pomia­rów pro­mie­nio­wa­nia miej­sco­wo­ści w woje­wódz­twach pod­kar­pac­kim, lubel­skim i pod­la­skim. Są to:

 • Mielec
 • Stuposiany
 • Dylągowa
 • Jasło
 • Przeworsk
 • Zamość
 • Kraśnik
 • Radzyń Podlaski
 • Wola Wereszczyńska
 • Teodorówka
 • Opole Lubelskie
 • Oseredek
 • Bielsk Podlaski.

PPA wybra­ła te loka­li­za­cje na pod­sta­wie ana­li­zy: ukształ­to­wa­nia tere­nu, zale­sie­nia, odle­gło­ści od innych sta­cji wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń pro­mie­nio­twór­czych oraz zabu­do­wa­nia terenu.

Czytaj tak­że: Mapa pro­mie­nio­wa­nia w Polsce w nowej odsłonie 

Mapa radiacyjna Polski

Mapa pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia poka­zu­je wyni­ki w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wyniki poszcze­gól­nych sta­cji wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń pro­mie­nio­twór­czych poda­wa­ne są w mikro­si­ver­tach na godzi­nę (µSv/​h). Wyniki róż­nią się w zależ­no­ści od loka­li­za­cji oraz wystę­pu­ją­cych na danym tere­nie warun­ków, ale w więk­szo­ści sta­cje poka­zu­ją war­to­ści poni­żej 0,1 µSv/​h.

Pojedyncze apa­ra­tu­ry odno­to­wu­ją moc daw­ki na pozio­mie ponad 0,1 µSv/​h w bez­desz­czo­wą pogo­dę. Natomiast w cza­sie desz­czu, zwłasz­cza poprze­dzo­ne­go dłu­gim okre­sem bez opa­dów, natu­ral­ne tło pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go może chwi­lo­wo wzro­snąć do 0,2 µSv/​h, a nawet – w nie­któ­rych przy­pad­kach – do nie­mal 0,3 µSv/​h.

Zakres powy­żej 0,3 µSv/​h w Polsce wyma­ga już wery­fi­ka­cji źró­dła pocho­dze­nia pod­wyż­szo­ne­go pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go. W wie­lu miej­scach w Europie 0,3 µSv/​h to jed­nak poziom tła naturalnego. 

Należy pamię­tać, że w sytu­acji wzro­stu pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia ponad nor­mę PAA wyda sto­sow­ny komu­ni­kat. Obecnie sytu­acja radia­cyj­na w kra­ju jest w nor­mie – nie ma więc zagro­że­nia dla zdro­wia i życia ludzi oraz dla śro­do­wi­ska. Agencja moni­to­ru­je poziom pro­mie­nio­wa­nia 24 godzi­ny na dobę, 7 dni w tygo­dniu. Większa licz­ba sta­cji zapew­ni szyb­szą reak­cję w przy­pad­ku sytu­acji kryzysowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...