- reklama -
Strona głównaTechnologieDrugie życie plastiku

Drugie życie plastiku

Firma z Lubelszczyzny zre­ali­zo­wa­ła pro­jekt auto­ma­tycz­nej segre­ga­cji odpa­dów w pro­ce­sie recy­klin­gu. Akpol pro­du­ku­je w ten spo­sób regla­nu­lat, po któ­ry się­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we fir­my. Dzięki temu mogą pochwa­lić się swo­im odbior­com, że ich pro­duk­ty zawie­ra­ją pla­stik z recyklingu. 

Przedsiębiorstwo zaczy­na­ło swo­ją przy­go­dę w przy­do­mo­wym gara­żu. Przy pro­duk­cji doni­czek roz­sa­do­wych pra­co­wa­ło wte­dy zale­d­wie kil­ku pra­cow­ni­ków. Firma od 2005 roku roz­ro­sła się do oko­ło 300 osób, a pla­ny inwe­sty­cyj­ne przed­się­bior­stwa wska­zu­ją na dal­szy jej rozwój .

Jako pierw­si w Polsce zre­ali­zo­wa­li­śmy pro­jekt doty­czą­cy inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­nej segre­ga­cji w pro­ce­sie recy­klin­gu odpa­dów – Adam Kuś, wła­ści­ciel Akpolu. 

Plastik z recyklingu

Regranulat to sub­sty­tut dla pier­wot­nych two­rzyw (ory­gi­na­łów), któ­ry wyko­rzy­stu­je się do pro­duk­cji kolej­nych wyro­bów. Jego pro­duk­cja przy­no­si dwie istot­ne korzy­ści dla śro­do­wi­ska. Po pierw­sze zmniej­sza ilość odpa­dów pla­sti­ko­wych, któ­re nie tra­fia­ją na skła­do­wi­ska albo do spa­lar­ni. Po dru­gie, regla­nu­lat nada­je pla­sti­ko­wi nową uży­tecz­ność, więc ogra­ni­cza pro­duk­cję pier­wot­nych two­rzyw sztucz­nych pocho­dzą­cych z ropy naf­to­wej. To świet­ne two­rzy­wo do pro­duk­cji recy­klin­go­wych opa­ko­wań i nada­nie rze­czom dru­gie­go życia.

W zależ­no­ści od rodza­ju mate­ria­łu bazo­we­go, z któ­re­go powsta­je regra­nu­lat, moż­na wyróż­nić kil­ka jego typów. W fir­mie Akpol powsta­ją regra­nu­la­ty w wie­lu kolorach. 

Co oznaczają skróty na opakowaniu

HDPE, czy­li poli­ety­len wyso­kiej gęsto­ści uży­wa­ny jest m. in. do pro­duk­cji pojem­ni­ków i folii. Z kolei PP – poli­pro­py­len czę­sto sto­so­wa­ny jest do pro­duk­cji na przy­kład kubecz­ków na jogur­ty, pude­łek na mar­ga­ry­nę czy zakrę­tek. LDPE to poli­ety­len niskiej gęsto­ści, któ­ry wyko­rzy­stu­ją głów­nie fir­my spo­żyw­cze i farmaceutyczne. 

Warto kupu­jąc pro­duk­ty w pla­sti­ku zwró­cić uwa­gę, czy sa choć czę­ści­wo wyko­na­ne z recyklingu. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

2022

Bądź zmianą, którą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ
  1. Jedyna szan­sa na recyc­ling pla­sti­ku na ska­lę glo­bal­ną to odgór­ne roz­po­rzą­dze­nia. Takie ini­cja­ty­wy jak ta opi­sa­na powy­żej, to chwa­leb­ne i bar­dzo pozy­tyw­nie – ale zbyt małe przed­się­wzię­cie. Odzysk pla­sti­ku jest wciąż mało opła­cal­ny, a to pocią­ga za sobą sytu­ację w któ­rej pro­du­cen­ci opa­ko­wań się­ga­ją bo pro­dukt któ­ry nie pocho­dzi w recyc­lin­gu. Długa dro­ga jesz­cze przed nami. Zmiany te nastę­pu­ją zbyt wol­no, aby pla­stik znik­nął np. z oceanów.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł