- reklama -
Strona głównaTechnologieDrugie życie plastiku

Drugie życie plastiku

Firma z Lubelszczyzny zre­ali­zo­wa­ła pro­jekt auto­ma­tycz­nej segre­ga­cji odpa­dów w pro­ce­sie recy­klin­gu. Akpol pro­du­ku­je w ten spo­sób regla­nu­lat, po któ­ry się­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we fir­my. Dzięki temu mogą pochwa­lić się swo­im odbior­com, że ich pro­duk­ty zawie­ra­ją pla­stik z recyklingu. 

Przedsiębiorstwo zaczy­na­ło swo­ją przy­go­dę w przy­do­mo­wym gara­żu. Przy pro­duk­cji doni­czek roz­sa­do­wych pra­co­wa­ło wte­dy zale­d­wie kil­ku pra­cow­ni­ków. Firma od 2005 roku roz­ro­sła się do oko­ło 300 osób, a pla­ny inwe­sty­cyj­ne przed­się­bior­stwa wska­zu­ją na dal­szy jej rozwój .

Jako pierw­si w Polsce zre­ali­zo­wa­li­śmy pro­jekt doty­czą­cy inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­nej segre­ga­cji w pro­ce­sie recy­klin­gu odpa­dów – Adam Kuś, wła­ści­ciel Akpolu. 

Plastik z recyklingu

Regranulat to sub­sty­tut dla pier­wot­nych two­rzyw (ory­gi­na­łów), któ­ry wyko­rzy­stu­je się do pro­duk­cji kolej­nych wyro­bów. Jego pro­duk­cja przy­no­si dwie istot­ne korzy­ści dla śro­do­wi­ska. Po pierw­sze zmniej­sza ilość odpa­dów pla­sti­ko­wych, któ­re nie tra­fia­ją na skła­do­wi­ska albo do spa­lar­ni. Po dru­gie, regla­nu­lat nada­je pla­sti­ko­wi nową uży­tecz­ność, więc ogra­ni­cza pro­duk­cję pier­wot­nych two­rzyw sztucz­nych pocho­dzą­cych z ropy naf­to­wej. To świet­ne two­rzy­wo do pro­duk­cji recy­klin­go­wych opa­ko­wań i nada­nie rze­czom dru­gie­go życia.

W zależ­no­ści od rodza­ju mate­ria­łu bazo­we­go, z któ­re­go powsta­je regra­nu­lat, moż­na wyróż­nić kil­ka jego typów. W fir­mie Akpol powsta­ją regra­nu­la­ty w wie­lu kolorach. 

Co oznaczają skróty na opakowaniu

HDPE, czy­li poli­ety­len wyso­kiej gęsto­ści uży­wa­ny jest m. in. do pro­duk­cji pojem­ni­ków i folii. Z kolei PP – poli­pro­py­len czę­sto sto­so­wa­ny jest do pro­duk­cji na przy­kład kubecz­ków na jogur­ty, pude­łek na mar­ga­ry­nę czy zakrę­tek. LDPE to poli­ety­len niskiej gęsto­ści, któ­ry wyko­rzy­stu­ją głów­nie fir­my spo­żyw­cze i farmaceutyczne. 

Warto kupu­jąc pro­duk­ty w pla­sti­ku zwró­cić uwa­gę, czy sa choć czę­ści­wo wyko­na­ne z recyklingu. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
1 KOMENTARZ
  1. Jedyna szan­sa na recyc­ling pla­sti­ku na ska­lę glo­bal­ną to odgór­ne roz­po­rzą­dze­nia. Takie ini­cja­ty­wy jak ta opi­sa­na powy­żej, to chwa­leb­ne i bar­dzo pozy­tyw­nie – ale zbyt małe przed­się­wzię­cie. Odzysk pla­sti­ku jest wciąż mało opła­cal­ny, a to pocią­ga za sobą sytu­ację w któ­rej pro­du­cen­ci opa­ko­wań się­ga­ją bo pro­dukt któ­ry nie pocho­dzi w recyc­lin­gu. Długa dro­ga jesz­cze przed nami. Zmiany te nastę­pu­ją zbyt wol­no, aby pla­stik znik­nął np. z oceanów.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...