- reklama -
Strona głównaTechnologieDrugie życie plastiku

Drugie życie plastiku

Firma z Lubelszczyzny zre­ali­zo­wa­ła pro­jekt auto­ma­tycz­nej segre­ga­cji odpa­dów w pro­ce­sie recy­klin­gu. Akpol pro­du­ku­je w ten spo­sób regla­nu­lat, po któ­ry się­ga­ją mię­dzy­na­ro­do­we fir­my. Dzięki temu mogą pochwa­lić się swo­im odbior­com, że ich pro­duk­ty zawie­ra­ją pla­stik z recyklingu. 

Przedsiębiorstwo zaczy­na­ło swo­ją przy­go­dę w przy­do­mo­wym gara­żu. Przy pro­duk­cji doni­czek roz­sa­do­wych pra­co­wa­ło wte­dy zale­d­wie kil­ku pra­cow­ni­ków. Firma od 2005 roku roz­ro­sła się do oko­ło 300 osób, a pla­ny inwe­sty­cyj­ne przed­się­bior­stwa wska­zu­ją na dal­szy jej rozwój .

Jako pierw­si w Polsce zre­ali­zo­wa­li­śmy pro­jekt doty­czą­cy inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­nej segre­ga­cji w pro­ce­sie recy­klin­gu odpa­dów – Adam Kuś, wła­ści­ciel Akpolu. 

Plastik z recyklingu

Regranulat to sub­sty­tut dla pier­wot­nych two­rzyw (ory­gi­na­łów), któ­ry wyko­rzy­stu­je się do pro­duk­cji kolej­nych wyro­bów. Jego pro­duk­cja przy­no­si dwie istot­ne korzy­ści dla śro­do­wi­ska. Po pierw­sze zmniej­sza ilość odpa­dów pla­sti­ko­wych, któ­re nie tra­fia­ją na skła­do­wi­ska albo do spa­lar­ni. Po dru­gie, regla­nu­lat nada­je pla­sti­ko­wi nową uży­tecz­ność, więc ogra­ni­cza pro­duk­cję pier­wot­nych two­rzyw sztucz­nych pocho­dzą­cych z ropy naf­to­wej. To świet­ne two­rzy­wo do pro­duk­cji recy­klin­go­wych opa­ko­wań i nada­nie rze­czom dru­gie­go życia.

W zależ­no­ści od rodza­ju mate­ria­łu bazo­we­go, z któ­re­go powsta­je regra­nu­lat, moż­na wyróż­nić kil­ka jego typów. W fir­mie Akpol powsta­ją regra­nu­la­ty w wie­lu kolorach. 

Co oznaczają skróty na opakowaniu

HDPE, czy­li poli­ety­len wyso­kiej gęsto­ści uży­wa­ny jest m. in. do pro­duk­cji pojem­ni­ków i folii. Z kolei PP – poli­pro­py­len czę­sto sto­so­wa­ny jest do pro­duk­cji na przy­kład kubecz­ków na jogur­ty, pude­łek na mar­ga­ry­nę czy zakrę­tek. LDPE to poli­ety­len niskiej gęsto­ści, któ­ry wyko­rzy­stu­ją głów­nie fir­my spo­żyw­cze i farmaceutyczne. 

Warto kupu­jąc pro­duk­ty w pla­sti­ku zwró­cić uwa­gę, czy sa choć czę­ści­wo wyko­na­ne z recyklingu. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
1 KOMENTARZ
  1. Jedyna szan­sa na recyc­ling pla­sti­ku na ska­lę glo­bal­ną to odgór­ne roz­po­rzą­dze­nia. Takie ini­cja­ty­wy jak ta opi­sa­na powy­żej, to chwa­leb­ne i bar­dzo pozy­tyw­nie – ale zbyt małe przed­się­wzię­cie. Odzysk pla­sti­ku jest wciąż mało opła­cal­ny, a to pocią­ga za sobą sytu­ację w któ­rej pro­du­cen­ci opa­ko­wań się­ga­ją bo pro­dukt któ­ry nie pocho­dzi w recyc­lin­gu. Długa dro­ga jesz­cze przed nami. Zmiany te nastę­pu­ją zbyt wol­no, aby pla­stik znik­nął np. z oceanów.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...