- reklama -
Strona głównaEcoLifePopularne sieci modowe tracą popularność

Popularne sieci modowe tracą popularność

- reklama -

Sieci modo­we wal­czą o prze­trwa­nie – prze­czy­ta­łam nie­daw­no. Zamykanie skle­pów, upa­dek skle­pów, prze­no­sze­nie sprze­da­ży do sie­ci – to efekt pan­de­mii. W rze­czy­wi­sto­ści naj­więk­si gra­cze ubie­ra­ją się w nowe ciusz­ki, by zdo­być wzglę­dy swo­ich klientów.

H&M i Zara zamy­ka­ją część skle­pów. W tym roku na dobre z Polski wyco­fa­ła się fran­cu­ska sieć Camaieu. Podzieliła tym samym losy takich marek jak Springfield, Cubus, Forever 21, któ­re nie dały sobie rady na ryn­ku ubra­nio­wym. Na rynek ten coraz bar­dziej przy­po­mi­na fast-​food, ponie­waż rzą­dzą się nim takie same zasa­dy: szyb­ko wypro­du­ko­wać, szyb­ko sprze­dać i ruszać z kolej­ną kolek­cją. W fer­wo­rze zmian kolek­cji co trzy mie­sią­ce zapo­mnia­no, że moda jest dla ludzi. Pozostają sto­sy nie­po­trzeb­nych ubrań, któ­re zanie­czysz­cza­ją planetę.

Zamykanie sklepów

Największe mar­ki i sie­ci modo­we doty­ka kry­zys, któ­ry może zmie­nić modę na dobre. Szwedzki H&M, któ­ry ma ponad pięć tysię­cy skle­pów, poin­for­mo­wał, że 900 z nich było z powo­du pan­de­mii zamknię­tych. Choć licz­ba ta zma­la­ła osta­tecz­nie do 200 to przy­cho­dy w ostat­ni kwar­ta­le spa­dły o 16 pro­cent. Spółka szyb­ko dosto­so­wa­ła się do nowych reguł, sprze­daż przy­no­si zyski, ale i tak pla­nu­je zamknie­cie w przy­szłym roku 250 sklepów.

Kryzys spo­wo­do­wa­ny wiru­sem COVID-​19 zmie­nił zacho­wa­nia klientów.

Oczekuje się, że w następ­stwie pan­de­mii wzro­śnie popyt na pro­duk­ty o dobrej war­to­ści i zrów­no­wa­żo­ne, a nasza ofer­ta dla klien­tów jest do tego dobrze przy­go­to­wa­na. Przyspieszamy teraz nasze pra­ce zwią­za­ne z trans­for­ma­cją, aby nadal dostar­czać war­to­ści naszym klien­tom – powie­dzia­ła Helena Helmersson, sze­fo­wa H&M.

Warto zauwa­żyć, że do modo­we­go kon­cer­nu nale­żą też mar­ki z wyż­szej pół­ki, jak COS i & Other Stories.

Zara zadba o środowisko

Można powie­dzieć, że 250 skle­pów, jakie zamknie szwedz­ki gigant modo­wy, to pikuś w porów­na­niu do wła­ści­cie­la naj­więk­szej sie­ci skle­pów z ubra­nia­mi na świe­cie – fir­my Inditex. Teraz ten kon­cern ma ponad 7,4 tys. skle­pów takich marek jak: Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Uterque. Docelowo chce ich mieć 6,7-6.9 tys. Hiszpański kon­cern w lutym, mar­cu i kwiet­niu odno­to­wał spa­dek sprze­da­ży o 44 proc. ale nadal zyski idą w set­ki milio­nów euro, a fir­ma prze­zna­cza miliar­dy na inwe­sty­cje, by wzmoc­nić sprze­daż on-​line. Zamykane będą mniej­sze skle­py, któ­re nie są zin­te­gro­wa­ne ze sprze­da­żą inter­ne­to­wą – znik­nie od 1000 do 1200 buti­ków. W tym samym cza­sie zosta­nie otwar­tych oko­ło 450 nowych sklepów.

Właściciel Zary tak­że prze­ko­nu­je, że zadba o śro­do­wi­sko. Ma umoż­li­wić zbie­ra­nie odzie­ży po jej pierw­szym użyciu.

Chodzi o to, aby ponow­nie wyko­rzy­stać lub pod­dać recy­klin­go­wi całą odzież zebra­ną za pośred­nic­twem kana­łów, któ­re Inditex wpro­wa­dzał na całym świe­cie wraz z orga­ni­za­cja­mi taki­mi jak Caritas i Czerwony Krzyż, jed­no­cze­śnie finan­su­jąc bada­nia nad nowy­mi tech­ni­ka­mi recy­klin­gu (…). Większość tka­nin uży­wa­nych do pro­duk­cji odzie­ży sprze­da­wa­nej przez każ­dą z ośmiu marek Inditex będzie do do 2025 roku eko­lo­gicz­na, pocho­dzą­ca ze zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji lub recyklingu.

Chemia w odzieży

Polski rekin modo­wy LPP, wła­ści­ciel Reserved, Mohito, House, Sinsay i Cropp, tak­że idzie w kie­run­ku zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Niedawno przy­stą­pił do mię­dzy­na­ro­do­wej ini­cja­ty­wy i został tzw. Przyjacielem Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

Będziemy zobli­go­wa­ni do tego, aby nakła­niać naszych dostaw­ców do cał­ko­wi­te­go wyeli­mi­no­wa­nia szko­dli­wych sub­stan­cji z pro­duk­cji. Dodatkowo będzie­my wspie­rać ich w zarzą­dza­niu środ­ka­mi che­micz­ny­mi w taki spo­sób, aby zuży­wa­li ich jak naj­mniej – powie­dzia­ła Aleksandra Pawelec, audy­tor ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w obsza­rze che­mii w LPP.

Zamiast wciąż pod­da­wać się uro­ko­wi nowych ciu­chów i zaku­pów war­to spoj­rzeć na współ­cze­sny świat mody z dystan­sem. W tym tek­ście poja­wia się kil­ka­na­ście marek modo­wych, za któ­ry­mi sto­ją zale­d­wie trzy kon­cer­ny. Tylko nam się wyda­je, że kupu­je­my coś inne­go, lep­sze­go. Tymczasem to tyl­ko inna metka.

Przeczytaj: W spra­wach ubrań ule­ga­my złudzeniom

Może zamiast kupo­wać kolej­ny ciuch z sie­ciów­ki war­to pochy­lić się i zace­ro­wać dziu­rę w kie­sze­ni spodni, naszyć łat­kę na łok­cie czy przy­szyć obe­rwa­ny guzik lub wymie­nić suwak. Efekt potra­fi spra­wić rów­nie dużą przy­jem­ność jak nowe zakupy.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
A jeszcze lepsze jest to...