- reklama -
Strona głównaEcoLifePopularne sieci modowe tracą popularność

Popularne sieci modowe tracą popularność

Sieci modo­we wal­czą o prze­trwa­nie – prze­czy­ta­łam nie­daw­no. Zamykanie skle­pów, upa­dek skle­pów, prze­no­sze­nie sprze­da­ży do sie­ci – to efekt pan­de­mii. W rze­czy­wi­sto­ści naj­więk­si gra­cze ubie­ra­ją się w nowe ciusz­ki, by zdo­być wzglę­dy swo­ich klientów.

H&M i Zara zamy­ka­ją część skle­pów. W tym roku na dobre z Polski wyco­fa­ła się fran­cu­ska sieć Camaieu. Podzieliła tym samym losy takich marek jak Springfield, Cubus, Forever 21, któ­re nie dały sobie rady na ryn­ku ubra­nio­wym. Na rynek ten coraz bar­dziej przy­po­mi­na fast-​food, ponie­waż rzą­dzą się nim takie same zasa­dy: szyb­ko wypro­du­ko­wać, szyb­ko sprze­dać i ruszać z kolej­ną kolek­cją. W fer­wo­rze zmian kolek­cji co trzy mie­sią­ce zapo­mnia­no, że moda jest dla ludzi. Pozostają sto­sy nie­po­trzeb­nych ubrań, któ­re zanie­czysz­cza­ją planetę.

Zamykanie sklepów

Największe mar­ki i sie­ci modo­we doty­ka kry­zys, któ­ry może zmie­nić modę na dobre. Szwedzki H&M, któ­ry ma ponad pięć tysię­cy skle­pów, poin­for­mo­wał, że 900 z nich było z powo­du pan­de­mii zamknię­tych. Choć licz­ba ta zma­la­ła osta­tecz­nie do 200 to przy­cho­dy w ostat­ni kwar­ta­le spa­dły o 16 pro­cent. Spółka szyb­ko dosto­so­wa­ła się do nowych reguł, sprze­daż przy­no­si zyski, ale i tak pla­nu­je zamknie­cie w przy­szłym roku 250 sklepów.

Kryzys spo­wo­do­wa­ny wiru­sem COVID-​19 zmie­nił zacho­wa­nia klientów.

Oczekuje się, że w następ­stwie pan­de­mii wzro­śnie popyt na pro­duk­ty o dobrej war­to­ści i zrów­no­wa­żo­ne, a nasza ofer­ta dla klien­tów jest do tego dobrze przy­go­to­wa­na. Przyspieszamy teraz nasze pra­ce zwią­za­ne z trans­for­ma­cją, aby nadal dostar­czać war­to­ści naszym klien­tom – powie­dzia­ła Helena Helmersson, sze­fo­wa H&M.

Warto zauwa­żyć, że do modo­we­go kon­cer­nu nale­żą też mar­ki z wyż­szej pół­ki, jak COS i & Other Stories.

Zara zadba o środowisko

Można powie­dzieć, że 250 skle­pów, jakie zamknie szwedz­ki gigant modo­wy, to pikuś w porów­na­niu do wła­ści­cie­la naj­więk­szej sie­ci skle­pów z ubra­nia­mi na świe­cie – fir­my Inditex. Teraz ten kon­cern ma ponad 7,4 tys. skle­pów takich marek jak: Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Uterque. Docelowo chce ich mieć 6,7–6.9 tys. Hiszpański kon­cern w lutym, mar­cu i kwiet­niu odno­to­wał spa­dek sprze­da­ży o 44 proc. ale nadal zyski idą w set­ki milio­nów euro, a fir­ma prze­zna­cza miliar­dy na inwe­sty­cje, by wzmoc­nić sprze­daż on-​line. Zamykane będą mniej­sze skle­py, któ­re nie są zin­te­gro­wa­ne ze sprze­da­żą inter­ne­to­wą – znik­nie od 1000 do 1200 buti­ków. W tym samym cza­sie zosta­nie otwar­tych oko­ło 450 nowych sklepów.

Właściciel Zary tak­że prze­ko­nu­je, że zadba o śro­do­wi­sko. Ma umoż­li­wić zbie­ra­nie odzie­ży po jej pierw­szym użyciu.

Chodzi o to, aby ponow­nie wyko­rzy­stać lub pod­dać recy­klin­go­wi całą odzież zebra­ną za pośred­nic­twem kana­łów, któ­re Inditex wpro­wa­dzał na całym świe­cie wraz z orga­ni­za­cja­mi taki­mi jak Caritas i Czerwony Krzyż, jed­no­cze­śnie finan­su­jąc bada­nia nad nowy­mi tech­ni­ka­mi recy­klin­gu (…). Większość tka­nin uży­wa­nych do pro­duk­cji odzie­ży sprze­da­wa­nej przez każ­dą z ośmiu marek Inditex będzie do do 2025 roku eko­lo­gicz­na, pocho­dzą­ca ze zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji lub recyklingu.

Chemia w odzieży

Polski rekin modo­wy LPP, wła­ści­ciel Reserved, Mohito, House, Sinsay i Cropp, tak­że idzie w kie­run­ku zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Niedawno przy­stą­pił do mię­dzy­na­ro­do­wej ini­cja­ty­wy i został tzw. Przyjacielem Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

Będziemy zobli­go­wa­ni do tego, aby nakła­niać naszych dostaw­ców do cał­ko­wi­te­go wyeli­mi­no­wa­nia szko­dli­wych sub­stan­cji z pro­duk­cji. Dodatkowo będzie­my wspie­rać ich w zarzą­dza­niu środ­ka­mi che­micz­ny­mi w taki spo­sób, aby zuży­wa­li ich jak naj­mniej – powie­dzia­ła Aleksandra Pawelec, audy­tor ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w obsza­rze che­mii w LPP.

Zamiast wciąż pod­da­wać się uro­ko­wi nowych ciu­chów i zaku­pów war­to spoj­rzeć na współ­cze­sny świat mody z dystan­sem. W tym tek­ście poja­wia się kil­ka­na­ście marek modo­wych, za któ­ry­mi sto­ją zale­d­wie trzy kon­cer­ny. Tylko nam się wyda­je, że kupu­je­my coś inne­go, lep­sze­go. Tymczasem to tyl­ko inna metka.

Przeczytaj: W spra­wach ubrań ule­ga­my złudzeniom

Może zamiast kupo­wać kolej­ny ciuch z sie­ciów­ki war­to pochy­lić się i zace­ro­wać dziu­rę w kie­sze­ni spodni, naszyć łat­kę na łok­cie czy przy­szyć obe­rwa­ny guzik lub wymie­nić suwak. Efekt potra­fi spra­wić rów­nie dużą przy­jem­ność jak nowe zakupy.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...
A jeszcze lepsze jest to...