- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneSamochód elektryczny z dotacją i...

Samochód elektryczny z dotacją i w promocji

Rusza nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do auta elek­trycz­ne­go. Producenci aut już zaczy­na­ją pro­mo­cje swo­ich mode­li, więc samo­cho­dy elek­trycz­ne z dota­cją w 2021 roku są atrak­cyj­niej­sze niż rok temu. Można zaosz­czę­dzić nawet 37 tys. zł.

Program “Mój Elektryk” uru­cho­mił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie do samo­cho­du elek­trycz­ne­go nale­ży skła­dać od 12.07.2021 r. do 30.09.2025 r. jed­nak nie dłu­żej niż do wyczer­pa­nia budże­tu. Do wzię­cia jest 100 mln zł. 

Tylko nowe samochody

Dofinansowanie obej­mu­je zakup nowe­go auta w peł­ni elek­trycz­ne­go czy­li łado­wa­ne­go z gniazd­ka albo z ogniw zasi­la­nych wodorem. 

Pierwszy nabór wnio­sków, któ­ry ruszył 12 lip­ca 2021 roku, skie­ro­wa­ny jest tyl­ko do osób indy­wi­du­al­nych. Z kar­tą dużej rodzi­ny nie obo­wią­zu­je limit ceny samo­cho­du, nato­miast dla wszyst­kich innych mak­sy­mal­na war­tość auta to 225 tys. zł. W tej cenie kupi­my więk­szość samo­cho­dów elektrycznych.

Kupiony elek­tryk nie może być wyko­rzy­sty­wa­ny do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Ile wynosi dotacja do zakupu elektryka

Standardowa dota­cja w wyso­ko­ści nie wię­cej niż 18 750 zł. Z kar­tą dużej rodzi­ny dofi­nan­so­wa­nie wzra­sta do 27 tys. zł.

Już poja­wi­ły się kolej­ne bonu­sy od pro­du­cen­tów. Mazda daje każ­de­mu klien­to­wi indy­wi­du­al­ne­mu, któ­ry zamó­wi nową Mazdę MX-​30, eko­do­pła­tę 10 tys. zł. Po zsu­mo­wa­niu tej ekod­po­ła­ty i naj­wyż­szej kwo­ty dopła­ty rzą­do­wej w wyso­ko­ści 27 tys. zł, nowa Mazda MX-​30 może być dostęp­na dla klien­tów indy­wi­du­al­nych od 105 900 zł, czy­li w cenie pod­sta­wo­wej wer­sji ben­zy­no­wej Mazdy CX-​30, z któ­rą dzie­li pły­tę podłogową.

Jest to też cena podob­na do popu­lar­ne­go elek­try­ka Nissana Leaf, któ­ry z dota­cją 18 750 zł kosz­tu­je 105 150 zł (wer­sji 40kWh VISIA). Tu do koń­ca waka­cji jest pro­mo­cja sta­cji łado­wa­nia za zło­tów­kę. Promocje łado­wa­rek ma też VW.

Wniosek o dofinansowanie do zakupu elektryka

Wnioski skła­da wła­ści­ciel albo współ­wła­ści­ciel kupio­ne­go samo­cho­du elek­trycz­ne­go. Można to zro­bić tyl­ko elek­tro­nicz­nie, przez stro­nę inter­ne­to­wą NFOŚiGW, gdzie jest gene­ra­tor wnio­sków.

Najpierw trze­ba kupić auto i je zare­je­stro­wać na tery­to­rium RP, ubez­pie­czyć go i zobo­wią­zać się, że nie pozbę­dzie się go przez dwa lata od uzy­ska­nia dota­cji. W przy­pad­ku pozy­tyw­nej oce­ny Funduszu wnio­sek, po zło­że­niu przez wnio­sko­daw­cę pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go, będzie sta­no­wił umo­wę z NFOŚiGW.

Dofinansowanie obej­mu­je jeden samo­chód elek­trycz­ny na jed­ną osobę. 

Niezbędne doku­men­ty:

  • Faktura zaku­pu nowe­go auta, któ­ra zawie­ra co naj­mniej infor­ma­cje o cenie naby­cia pojaz­du, mar­ce i modelu
  • Wydruk z CEPiK potwier­dza­ją­cy rodzaj napędu
  • Skan dowo­du rejestracyjnego 
  • Ubezpieczenie OC oraz AC wraz z dowo­dem opła­ce­nia skła­dek lub pierw­szej raty
  • zawia­do­mie­nie zakła­du ubez­pie­czeń o cesji praw do ubez­pie­cze­nia na NFOŚiGW
  • RODO
  • Plik 16 oświad­czeń doty­czą­cych umo­wy z NFOŚiGW
  • Opcjonalnie: Karta Dużej Rodziny, peł­no­moc­nic­two, oświad­cze­nia doty­czą­ce współwłaściciela.

Będą kolejne nabory

Na razie wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do auta elek­trycz­ne­go nie mogą skła­dać przed­się­bior­cy, insty­tu­cje i samo­rzą­dy. Dla nich nabór ma ruszyć w innym ter­mi­nie. To zła wia­do­mość, ponie­waż rzad­ko któ­ra rodzi­na decy­du­je się na zakup elek­try­ka i w Polsce robią to prze­waż­nie firmy. 

Czytaj tak­że: Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki?

W ocze­ki­wa­niu na ten dru­gi nabór wnio­sków dla insty­tu­cji Mazda przy­go­to­wa­ła wyż­szą eko­do­pła­tę – 18 750 zł czy­li tyle, ile wyno­si rzą­do­wa dotacja. 

Warto więc spraw­dzać ofer­ty w salo­nach, bo na pew­no teraz zaczną się cie­ka­we pro­mo­cje elektryków. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł