- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneSamochód elektryczny z dotacją i...

Samochód elektryczny z dotacją i w promocji

Rusza nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do auta elek­trycz­ne­go. Producenci aut już zaczy­na­ją pro­mo­cje swo­ich mode­li, więc samo­cho­dy elek­trycz­ne z dota­cją w 2021 roku są atrak­cyj­niej­sze niż rok temu. Można zaosz­czę­dzić nawet 37 tys. zł.

Program „Mój Elektryk“ uru­cho­mił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie do samo­cho­du elek­trycz­ne­go nale­ży skła­dać od 12.07.2021 r. do 30.09.2025 r. jed­nak nie dłu­żej niż do wyczer­pa­nia budże­tu. Do wzię­cia jest 100 mln zł. 

Tylko nowe samochody

Dofinansowanie obej­mu­je zakup nowe­go auta w peł­ni elek­trycz­ne­go czy­li łado­wa­ne­go z gniazd­ka albo z ogniw zasi­la­nych wodorem. 

Pierwszy nabór wnio­sków, któ­ry ruszył 12 lip­ca 2021 roku, skie­ro­wa­ny jest tyl­ko do osób indy­wi­du­al­nych. Z kar­tą dużej rodzi­ny nie obo­wią­zu­je limit ceny samo­cho­du, nato­miast dla wszyst­kich innych mak­sy­mal­na war­tość auta to 225 tys. zł. W tej cenie kupi­my więk­szość samo­cho­dów elektrycznych.

Kupiony elek­tryk nie może być wyko­rzy­sty­wa­ny do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Ile wynosi dotacja do zakupu elektryka

Standardowa dota­cja w wyso­ko­ści nie wię­cej niż 18 750 zł. Z kar­tą dużej rodzi­ny dofi­nan­so­wa­nie wzra­sta do 27 tys. zł.

Już poja­wi­ły się kolej­ne bonu­sy od pro­du­cen­tów. Mazda daje każ­de­mu klien­to­wi indy­wi­du­al­ne­mu, któ­ry zamó­wi nową Mazdę MX-​30, eko­do­pła­tę 10 tys. zł. Po zsu­mo­wa­niu tej ekod­po­ła­ty i naj­wyż­szej kwo­ty dopła­ty rzą­do­wej w wyso­ko­ści 27 tys. zł, nowa Mazda MX-​30 może być dostęp­na dla klien­tów indy­wi­du­al­nych od 105 900 zł, czy­li w cenie pod­sta­wo­wej wer­sji ben­zy­no­wej Mazdy CX-​30, z któ­rą dzie­li pły­tę podłogową.

Jest to też cena podob­na do popu­lar­ne­go elek­try­ka Nissana Leaf, któ­ry z dota­cją 18 750 zł kosz­tu­je 105 150 zł (wer­sji 40kWh VISIA). Tu do koń­ca waka­cji jest pro­mo­cja sta­cji łado­wa­nia za zło­tów­kę. Promocje łado­wa­rek ma też VW.

Wniosek o dofinansowanie do zakupu elektryka

Wnioski skła­da wła­ści­ciel albo współ­wła­ści­ciel kupio­ne­go samo­cho­du elek­trycz­ne­go. Można to zro­bić tyl­ko elek­tro­nicz­nie, przez stro­nę inter­ne­to­wą NFOŚiGW, gdzie jest gene­ra­tor wnio­sków.

Najpierw trze­ba kupić auto i je zare­je­stro­wać na tery­to­rium RP, ubez­pie­czyć go i zobo­wią­zać się, że nie pozbę­dzie się go przez dwa lata od uzy­ska­nia dota­cji. W przy­pad­ku pozy­tyw­nej oce­ny Funduszu wnio­sek, po zło­że­niu przez wnio­sko­daw­cę pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go, będzie sta­no­wił umo­wę z NFOŚiGW.

Dofinansowanie obej­mu­je jeden samo­chód elek­trycz­ny na jed­ną osobę. 

Niezbędne doku­men­ty:

  • Faktura zaku­pu nowe­go auta, któ­ra zawie­ra co naj­mniej infor­ma­cje o cenie naby­cia pojaz­du, mar­ce i modelu
  • Wydruk z CEPiK potwier­dza­ją­cy rodzaj napędu
  • Skan dowo­du rejestracyjnego 
  • Ubezpieczenie OC oraz AC wraz z dowo­dem opła­ce­nia skła­dek lub pierw­szej raty
  • zawia­do­mie­nie zakła­du ubez­pie­czeń o cesji praw do ubez­pie­cze­nia na NFOŚiGW
  • RODO
  • Plik 16 oświad­czeń doty­czą­cych umo­wy z NFOŚiGW
  • Opcjonalnie: Karta Dużej Rodziny, peł­no­moc­nic­two, oświad­cze­nia doty­czą­ce współwłaściciela.

Będą kolejne nabory

Na razie wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do auta elek­trycz­ne­go nie mogą skła­dać przed­się­bior­cy, insty­tu­cje i samo­rzą­dy. Dla nich nabór ma ruszyć w innym ter­mi­nie. To zła wia­do­mość, ponie­waż rzad­ko któ­ra rodzi­na decy­du­je się na zakup elek­try­ka i w Polsce robią to prze­waż­nie firmy. 

Czytaj tak­że: Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki?

W ocze­ki­wa­niu na ten dru­gi nabór wnio­sków dla insty­tu­cji Mazda przy­go­to­wa­ła wyż­szą eko­do­pła­tę – 18 750 zł czy­li tyle, ile wyno­si rzą­do­wa dotacja. 

Warto więc spraw­dzać ofer­ty w salo­nach, bo na pew­no teraz zaczną się cie­ka­we pro­mo­cje elektryków. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...
A jeszcze lepsze jest to...