- reklama -
Strona głównaTechnologieBez wodoru i gwiazdy nie...

Bez wodoru i gwiazdy nie będzie jazdy

Rośnie pre­sja na inno­wa­cje na rzecz ochro­ny kli­ma­tu o cha­rak­te­rze sys­te­mo­wym i glo­bal­nym, bo wszy­scy coraz bar­dziej widzi­my, że małe kro­ki już nie wystar­czą, potrze­ba roz­wią­zań fun­da­men­tal­nych. Oczywiście, my kon­su­men­ci powin­ni­śmy budo­wać w sobie wza­jem­nie poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je zacho­wa­nia i wybo­ry, za to, ile i jak zuży­wa­my wody, jakich urzą­dzeń uży­wa­my, ile i cze­go kupu­je­my, w jakich opa­ko­wa­niach itd. To wszyst­ko się liczy. Ale nie ma się co oszu­ki­wać – duzi mogą wię­cej, a naj­więk­si jesz­cze wię­cej. I wła­śnie od nich powin­ni­śmy naj­wię­cej wyma­gać, tym bar­dziej że odpo­wia­da­ją za gigan­tycz­ne, glo­bal­ne bran­że, np. transport.

200 km, 500 km czy 1000 km zasięgu

Dlatego cie­szy, że kon­cer­ny takie jak Daimler poważ­nie trak­tu­ją posta­no­wie­nia poro­zu­mie­nia pary­skie­go i wyci­ska­ją, co się da ze swo­ich dzia­łów badawczo-​rozwojowych, aby osią­gnąć głów­ny cel: trans­port bez­e­mi­syj­ny, neu­tral­ny pod wzglę­dem emi­sji CO2. A jest to nie­ma­łe wyzwa­nie, jeśli mówi­my o trans­por­cie cię­ża­ro­wym – bo zarów­no oso­bów­ki, jak i samo­cho­dy dostaw­cze są już dalej na tej dro­dze, ze wzglę­du na mniej­sze wyma­ga­nia, choć­by co do zasię­gu. Elektryczna cię­ża­rów­ka nie­ste­ty nie roz­wią­że pro­ble­mu – wpraw­dzie Daimler obwiesz­cza wła­śnie, że już w przy­szłym roku, po tego­rocz­nych testach u klien­tów, do seryj­nej pro­duk­cji tra­fi eActros, fla­go­wy cią­gnik Mercedes-​Benz z napę­dem aku­mu­la­to­ro­wym, ale to roz­wią­za­nie spraw­dzi się tyl­ko w lokal­nej dys­try­bu­cji – na tyle pozwo­li 200 km zasię­gu. Dalej mie­rzy kolej­ny elek­trycz­ny model cię­ża­ro­wy eActros LongHaul, któ­ry ma na jed­nym łado­wa­niu móc prze­je­chać nawet 500 km, ale to per­spek­ty­wa na rok 2024. No i 500 km to jesz­cze nie trans­port dalekobieżny

Na tym tle znacz­nie bar­dziej, hm, elek­try­zu­ją­co przed­sta­wia­ją się moż­li­wo­ści inne­go napę­du alter­na­tyw­ne­go – ogniw pali­wo­wych czy­li wodo­ru. To tech­no­lo­gia, nad któ­rej wypro­mo­wa­niem Daimler moc­no pra­cu­je od 10 lat, wie­rząc, że to ona wła­śnie ma praw­dzi­wą przy­szłość i zapew­ni zie­lo­ny trans­port, któ­ry uchro­ni nas przed glo­bal­nym ocie­ple­niem. Efektem jest zapre­zen­to­wa­na nie­daw­no kon­cep­cyj­na cię­ża­rów­ka Mercedes-​Benz GenH2 Truck – napę­dza­na ogni­wa­mi pali­wo­wy­mi na wodór, o zasię­gu nawet ponad 1000 kilometrów. 

Bezemisyjny i funkcjonalny

To już było­by napraw­dę coś i może dla­te­go inży­nie­ro­wie Daimlera wolą się sku­pić na tym czy­stym napę­dzie niż na udo­sko­na­la­niu swo­ich pojaz­dów na gaz – któ­ry, choć czyst­szy niż ropa, też wyma­ga eks­plo­ato­wa­nia śro­do­wi­ska. Testy cię­ża­rów­ki wodo­ro­wej z udzia­łem klien­tów mają się roz­po­cząć już w 2023 roku, a jej seryj­ną pro­duk­cję zapla­no­wa­no na dru­gą poło­wę deka­dy. Konstruktorzy kon­cer­nu ze Stuttgartu zało­ży­li, że GenH2 Truck powi­nien mieć podob­ne para­me­try, jeśli cho­dzi o siłę napę­do­wą, zasięg i moc, co kon­wen­cjo­nal­ny samo­chód cię­ża­ro­wy Mercedes-​Benz Actros do trans­por­tu dale­ko­bież­ne­go. Uznali bowiem, cał­kiem roz­sąd­nie, że jeśli trans­port bez­e­mi­syj­ny ma się przy­jąć, to musi być co naj­mniej rów­nie funk­cjo­nal­ny jak tradycyjny. 

Klienci podej­mu­ją racjo­nal­ne decy­zje zaku­po­we i nie godzą się na kom­pro­mi­sy w kwe­stii codzien­nej uży­tecz­no­ści samo­cho­dów cię­ża­ro­wych, ich tona­żu i zasię­gu – powie­dział Martin Daum, pre­zes zarzą­du Daimler Truck AG i czło­nek zarzą­du Daimler AG pod­czas pre­zen­ta­cji tego pojaz­du kon­cep­cyj­ne­go. Co zresz­tą – na mar­gi­ne­sie – doty­czy wszel­ki roz­wią­zań pro­eko­lo­gicz­nych, np. tych, o któ­rych sto­so­wa­niu decy­du­je­my w codzien­nym życiu domo­wym. Kto insta­lo­wał­by pane­le foto­wol­ta­icz­ne, gdy­by ozna­cza­ło to, że dom będzie musiał oświe­tlać dwa razy słab­szy­mi żarów­ka­mi lub obni­żyć tem­pe­ra­tu­rę pomiesz­czeń o pięć stopni?

GenH2 Truck

Ale wróć­my do cię­ża­rów­ki przy­szło­ści. GenH2 Truck w wer­sji seryj­nej ma ofe­ro­wać ładow­ność 25 ton przy masie cał­ko­wi­tej 40 ton – czy­li wła­śnie taką jak kon­wen­cjo­nal­ny cią­gnik dale­ko­bież­ny. Tak dużą ładow­ność oraz ogrom­ny zasięg umoż­li­wią dwa spe­cjal­ne zbior­ni­ki cie­kłe­go wodo­ru, a tak­że nie­zwy­kle wydaj­ny sys­tem ogniw pali­wo­wych. To one sta­no­wią więc rdzeń pro­jek­tu GenH2 Truck. Dzięki zasto­so­wa­niu wodo­ru w tej wła­śnie, bar­dziej ener­ge­tycz­nej posta­ci, zamiast w gazo­wej, cię­ża­rów­ka wodo­ro­wa powin­na dys­po­no­wać osią­ga­mi porów­ny­wal­ny­mi do tych w kon­wen­cjo­nal­nie napędzanych. 

Pozostaje więc trzy­mać kciu­ki za powo­dze­nie – i szyb­kie upo­wszech­nie­nie – tej kon­cep­cji trans­por­tu. Sam Daimler do 2039 na ryn­ku euro­pej­skim, japoń­skim i pół­noc­no­ame­ry­kań­skim pla­nu­je ofe­ro­wać już tyl­ko takie samo­cho­dy nowe, któ­rych eks­plo­ata­cja pod­czas jaz­dy będzie mia­ła neu­tral­ny bilans CO2. Jak szyb­ko inni za nim podą­żą? Oby jak naj­prę­dzej. Bo nie da się ukryć, że bez trans­por­tu koło­we­go, nawet przy szer­szym wyko­rzy­sta­niu roz­wią­zań inter­mo­dal­nych, gospo­dar­ka nie może funk­cjo­no­wać, a dzię­ki cię­ża­rów­kom napę­dza­nym czy­stym wodo­rem nam wszyst­kim będzie lżej oddychać.

Prezentacja cię­ża­rów­ki Mercedes Benz GenH2 Truck
- autopromocja -
Podziel się
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł