- reklama -
Strona głównaEnergiaElektrownia czy energooszczędna lodówka? Alternatywa...

Elektrownia czy energooszczędna lodówka? Alternatywa nie jest prosta

Czy zamiast budo­wać elek­trow­nie moż­na sprze­da­wać lodów­ki? Co za głu­po­ta! – pomy­śla­ła­bym jesz­cze nie­daw­no. Ale z dru­giej strony…

Wszystko wyda­rzy­ło się jakiś czas temu na kon­fe­ren­cji Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej. Konferencja, cho­ciaż cie­ka­wa, dłu­ży­ła się nie­mi­ło­sier­nie. Każdy z eks­per­tów chciał wygło­sić swo­je bły­sko­tli­we prze­mó­wie­nie i kolej­ny mów­ca sta­wiał sobie za cel, by “prze­bić” poprzed­nie­go. Z mów­ni­cy pada­ły coraz cie­kaw­sze i coraz odważ­niej­sze zdania.

Nie spo­dzie­wa­łam się, że jed­no z tych zdań na dłu­go zago­ści w mojej gło­wie. Dariusz Szwed, zało­ży­ciel Partii Zielonych, zaproponował:

– Zamiast budo­wać nowy blok ener­ge­tycz­ny może lepiej było­by roz­dać ludziom 3 mln lodówek.

Oczywiście roze­śmia­łam się. To była alu­zja do inwe­sty­cji, jaką Polska Grupa Energetyczna for­su­je w Opolu. Nowy blok na węgiel kamien­ny za jakieś 12 mld zł. Spory wyda­tek i spo­re ryzy­ko. Nic dziw­ne­go, że inwe­sty­cja jesz­cze nie ruszyła.

Dariusz Szwed wytłu­ma­czył, że gdy­by te 12 mld zł wydać na ener­go­osz­częd­ne lodów­ki – naj­wyż­szej kla­sy – to zuży­cie prą­du spa­dło­by na tyle, że nowa elek­trow­nia nie była­by potrzeb­na. Dla waszej wie­dzy: to lodów­ki pochła­nia­ją naj­wię­cej prą­du w gospo­dar­stwach domo­wych i odpo­wia­da­ją za 30 a nawet 40 proc. kwo­ty, jaką pła­ci­my na rachunkach.

Dariusz Szwed nie dodał, że PGE mia­ła­by mniej pra­cy i pew­nie zatrud­ni­ła­by mniej osób.  Spółka pła­ci­ła­by też mniej­sze podatki.

– Utopia – pod­su­mo­wał mój mąż.

No wła­śnie, czy ktoś jest gotów na takie alter­na­tyw­ne roz­wią­za­nia?  Czy dobro­wol­nie zre­zy­gno­wał­by z lep­sze­go samo­cho­du i prze­siadł­by się do mniej­sze­go? Niestety, nie znam takiej osoby.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ
  1. Myślę, że nie w tym rzecz. Zakup cen­tral­ny na taką ska­lę był­by bar­dzo mało racjo­nal­ny. Zwróć uwa­gę, że lodów­kę dobie­rasz do wystro­ju wnę­trza, ilo­ści osób w rodzi­nie, posia­da­ne­go miej­sca, a nawet sty­lu życia. Centralny zakup (pomi­jam już nawet całą pro­ce­du­rę)…. nie wyobra­żam go sobie. Z kolei dopła­ty jakieś czy “bony na lodów­ki” spo­wo­do­wa­ły­by wzrost cen i “roz­le­ni­wie­nie” ryn­ku. Może zadzia­ła­ło­by bez­piecz­nie coś na kształt odli­cze­nia podat­ko­we­go i “lodów­ki socjal­ne” dla naj­bied­niej­szych? Sam nie wiem.
    Co do meri­tum – zga­dzam się, zapew­ne _​odroczyłoby_​ to na pewien czas decy­zję doty­czą­cą roz­bu­do­wy źró­deł zasi­la­nia, ale na pew­no nie roz­wią­za­ło­by spra­wy. Energetyka jest nie­do­in­we­sto­wa­na od wie­lu lat i cały czas leci­my na infra­struk­tu­rze robio­nej pod prze­mysł minio­nej epo­ki. A sko­ro prze­mysł prze­stał korzy­stać z tej ener­gii to cała resz­ta spo­łe­czeń­stwa korzy­sta. Tyle, że ten zapas się koń­czy i czas na inwe­sty­cje jest teraz, a nie jak będzie za mało…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł