Grzmi i burzy

- autopromocja -

W cza­sach, nie tak odle­głych, gdy nie odmie­nia­li­śmy przez wszyst­kie przy­pad­ki: zmia­ny kli­ma­tycz­ne, rów­nież były burze. Równie gwał­tow­ne i pięk­ne. Dziś burza koja­rzy się z tym co nieuniknione. 

Burze przy­no­szą real­ne szko­dy. W latach 2017–2021 wyso­kość strat spo­wo­do­wa­nych zagro­że­nia­mi pogo­do­wy­mi wynio­sła w Polsce ponad miliard zło­tych. Średnia rocz­na suma strat w ostat­nich pię­ciu latach wyno­si­ła więc ponad 200 mln zł – czy­ta­my w rapor­cie Nawigator Ubezpieczeniowy. To obej­mu­je przede wszyst­kim opa­dy i sil­ny wiatr. Największe stra­ty odno­to­wa­no na Podkarpaciu, Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim. 

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem