- reklama -
Strona głównaPoradnikMapa promieniowania w Polsce w...

Mapa promieniowania w Polsce w nowej odsłonie

Monitoring radia­cyj­ny onli­ne zapew­nia szyb­kie reago­wa­nie na ska­że­nia pro­mie­nio­twór­cze. Każdy może spraw­dzić, jakie jest pro­mie­nio­wa­nie w Polsce. Nowa mapa pro­mie­nio­wa­nia w pro­sty spo­sób poka­zu­je dane ze sta­cji moni­to­rin­gu. To waż­ne zwłasz­cza teraz, kie­dy Polacy obser­wu­ją wyda­rze­nia w Ukrainie.

Państwowa Agencja Atomistyki uru­cho­mi­ła nową odsło­nę mapy pro­mie­nio­wa­nia w Polsce. Ma wię­cej funk­cji, jest czy­tel­na i pro­sta w obsłu­dze. Można ją zna­leźć na stro­nie https://​moni​to​ring​.paa​.gov​.pl/​m​a​p​s​-​p​o​r​t​al/.

Jak sprawdzić poziom promieniowania on-line

Na nowej mapie pro­mie­nio­wa­nia w Polsce w „Menu“ po lewej stro­nie nale­ży roz­wi­nąć „Stacje PMS“, a następ­nie wybrać „Moc daw­ki“. Aby odczy­ty­wać war­to­ści poszcze­gól­nych sta­cji wystar­czy naje­chać na wybra­ną lokalizację.

W więk­szo­ści przy­pad­ków pro­mie­nio­wa­nie w Polsce wyno­si poni­żej 0,1 µSv/​h. Pojedyncze apa­ra­tu­ry odno­to­wu­ją moc daw­ki na pozio­mie ponad 0,1 µSv/​h w bez­desz­czo­wą pogo­dę. W cza­sie desz­czu, zwłasz­cza poprze­dzo­ne­go dłu­gim okre­sem bez opa­dów, natu­ral­ne tło pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go może chwi­lo­wo wzro­snąć do 0,2 µSv/​h, a nawet w nie­któ­rych przy­pad­kach do nie­mal 0,3 µSv/​h. Jest to poziom nor­mal­ny – pod­kre­śla Państwowa Agencja Atomistyki.

Natomiast zakres pro­mie­nio­wa­nia powy­żej 0,3 µSv/​h wyma­ga już wery­fi­ka­cji źró­dła pochodzenia. 

Pamiętajmy jed­nak, że w wie­lu miej­scach w Europie 0,3 µSv/​h to poziom tła natu­ral­ne­go. Należy pamię­tać, że w sytu­acji wzro­stu pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia ponad nor­mę PAA wyda sto­sow­ny komunikat. 

Polska Agencja Atomistyki

Mapa pro­mie­nio­wa­nia w Polsce poka­zu­je tak­że dane histo­rycz­ne, w wybra­nym prze­dzia­le cza­so­wym. Wyniki dostęp­ne są w for­mie tabe­li lub w posta­ci wykresu.

Czytaj tak­że: Jakie jest pro­mie­nio­wa­nie w Polsce i w Europie. Zobacz mapę

Ile stacji obejmuje mapa promieniowania w Polsce

System kra­jo­we­go moni­to­rin­gu sytu­acji radia­cyj­nej skła­da się aktu­al­nie z ponad 70 przy­rzą­dów pomia­ro­wych, w tym z 40 sta­cji wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń pro­mie­nio­twór­czych Państwowej Agencji Atomistyki. To tzw. sta­cje PMS (ang. Permanent Monitoring Station).

W cią­gu ostat­nich lat PAA zaku­pi­ła ok. 50 nowo­cze­snych sta­cji PMS, któ­re  insta­lo­wa­ne są w nowych loka­li­za­cjach, tak­że wzdłuż wschod­niej granicy.

PPA

PAA zamie­rza dodać w naj­bliż­szej przy­szło­ści wska­za­nia dzie­wię­ciu sta­cji pomia­ro­wych, któ­re nale­żą do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Są one zlo­ka­li­zo­wa­ne w Warszawie, Gdyni, Włodawie, Świnoujściu, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Lesku, Zakopanem, Legnicy i Mikołajkach. Przy czym sta­cje Gorzów Wielkopolski oraz Poznań trak­to­wa­ne są jako jed­na sta­cja ze wzglę­du na to, że pro­wa­dzą pomia­ry uzupełniające.

Rozwój moni­to­rin­gu kra­jo­wej sytu­acji radia­cyj­nej wyni­ka przede wszyst­kim z Programu pol­skiej ener­ge­ty­ki jądro­wej, czy­li pro­gra­mu budo­wy w kra­ju elek­trow­ni jądro­wych. Zgodnie z zało­że­nia­mi tego pro­gra­mu, do 2033 r. w kra­ju ma funk­cjo­no­wać ok. 150 sta­cji wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń promieniotwórczych.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
A jeszcze lepsze jest to...