- reklama -
Strona głównaEcoLifeWarszawa rozważa powiększenie strefy czystego...

Warszawa rozważa powiększenie strefy czystego transportu

Kilka tysię­cy opi­nii wpły­nę­ło pod­czas kon­sul­ta­cji doty­czą­cych usta­no­wie­nia stre­fy czy­ste­go trans­por­tu w Warszawie. Wynika z nich, że część war­sza­wia­ków chce zwięk­sze­nia obsza­ru strefy.

Według wstęp­nych pro­po­zy­cji, stre­fa czy­ste­go trans­por­tu w Warszawie obej­mo­wać ma Śródmieście i frag­men­ty cen­tral­nych dziel­nic, w tym Ochoty, Woli, Pragi Północ i Pragi Południe. Miałaby zacząć funk­cjo­no­wać od lip­ca 2024 r. Konsultacje tej pro­po­zy­cji trwa­ły trzy mie­sią­ce. Po zapo­zna­niu się z ich wyni­ka­mi pre­zy­dent Rafał Trzaskowski ma roz­wa­żać powięk­sze­nie stre­fy czy­ste­go transportu.

Czytaj tak­że: Jakie efek­ty przy­nio­są stre­fy czy­ste­go transportu

Jednocześnie na prze­ło­mie mar­ca i kwiet­nia, na zle­ce­nie war­szaw­skie­go Ratusza prze­pro­wa­dzo­no bada­nie opi­nii na repre­zen­ta­tyw­nej gru­pie 1020 miesz­kań­ców. Wykazało ono, że nie­mal 70 proc. doro­słych miesz­kań­ców Warszawy, w tym 66 proc. kie­row­ców, popie­ra wpro­wa­dze­nie stre­fy. Kobiety czę­ściej niż męż­czyź­ni są pozy­tyw­nie nasta­wio­ne do tego roz­wią­za­nia. Osoby star­sze w wie­ku 70 lat i wię­cej czę­ściej niż pozo­sta­łe uwa­ża­ją, że dzię­ki stre­fie będą zdrow­si. Takiego same­go zda­nia są oso­by, któ­re nie mają samochodu. 

Po wysłu­cha­niu gło­sów wie­lu miesz­kań­ców, zarów­no rodzi­ców, jak i senio­rów, ale rów­nież eks­per­tów w tema­cie jako­ści powie­trza i zdro­wia przed­sta­wi­my nowy kształt stre­fy. Chcemy, by jej obszar był więk­szy, ale miesz­kań­com SCT i senio­rom chce­my zaofe­ro­wać spe­cjal­ne ulgi. Pracujemy nad szcze­gó­ła­mi, któ­re przed­sta­wi­my za kil­ka tygodni.

Tamas Dombi, dyrek­tor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy.

Analiza sto­wa­rzy­sze­nia Clean Cities Campaign wyka­za­ła, że pier­wot­na pro­po­zy­cja stre­fy czy­ste­go trans­por­tu przy­bli­ży­ła­by Warszawę do legal­ne­go pozio­mu emi­sji dwu­tlen­ku azo­tu (40 µg/​m3), ale nadal czte­ry razy wyż­sze­go niż stan­dard Światowej Organizacji Zdrowia. Jeśli Warszawa chce real­nie ogra­ni­czyć ilość tru­ją­cych spa­lin to musi sku­pić się na wyłą­cze­niu z ruchu sta­rych die­sli. Z tego punk­tu widze­nia klu­czo­wy jest rok 2028, kie­dy do stre­fy nie będą mogły wjeż­dżać die­sle mają­ce wię­cej niż 13 lat.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...