Bunkry do zwiedzania. Algi. Mech. Kamuflaż

- autopromocja -

Poniemieckie bun­kry w Mamerkach (oko­li­ce Węgorzewa), masko­wa­ne były mie­sza­ni­ną alg mor­skich i beto­nu. Po bli­sko 80 latach, nadal speł­nia­ją swo­ją funk­cję – nie­któ­re schro­ny trud­no zna­leźć w leśnej gęstwinie. 

Powojenne bun­kry w Polsce, zwłasz­cza te na Mazurach – Szlak Fortyfikacji Mazurskich, to tury­stycz­ny hit regio­nu. Rocznie jed­ną tyl­ko atrak­cję – Wilczy Szaniec, odwie­dza ponad 250 tysię­cy turystów.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem