Krzyże naszych czasów

- autopromocja -

Od cza­sów odkry­cia ognia ludzie ceni­li sobie ener­gię. Tym bar­dziej teraz, gdy zaczy­na jej brakować. 

Prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego: 

„System ener­ge­tycz­ny opar­ty jedy­nie o OZE wyma­ga ogrom­ne­go i kosz­tow­ne­go zaple­cza infra­struk­tu­ral­ne­go. Wprowadzenie do mik­su sta­bil­nej ener­gii ato­mu pozwa­la te kosz­tow­ne finan­so­wo i śro­do­wi­sko­wo wyma­ga­nia ograniczyć.“

Prof. dr hab. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej:

„Każdy kraj, któ­ry zain­we­sto­wał w ener­ge­ty­kę jądro­wą, pono­si olbrzy­mie kosz­ty. Największe pono­si Francja, któ­ra zaczy­na likwi­do­wać dumę swo­jej ener­ge­ty­ki: elek­trow­nie jądro­we. Oparcie ener­ge­ty­ki o elek­trow­nie jądro­we to histo­rycz­na pomył­ka gospodarcza.“

źró­dła: oko​.press oraz cire

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem