- reklama -

Dodatkowe dotacje na inwestycje ekologiczne

Na oczko wod­ne i zago­spo­da­ro­wa­nie desz­czów­ki moż­na dostać nie tyl­ko dofi­nan­so­wa­nie z ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Moja Woda. Warszawiacy mogą skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie do insta­la­cji gro­ma­dzą­cych desz­czów­kę. Do wzię­cia jest 4 tys. złotych.

W kwiet­niu ruszył dodat­ko­wy nabór wnio­sków o dota­cję. Wnioski moż­na skła­dać do 31 maja 2021 r. Liczą się inwe­sty­cje reali­zo­wa­ne w tym roku.

Zatrzymanie wód roz­to­po­wych – np. przez budo­wę stud­ni chłon­nych, ogro­dów desz­czo­wych, oczek wod­nych czy zbior­ni­ków reten­cyj­nych – zapo­bie­gnie prze­su­sza­niu grun­tu i popra­wi mikro­kli­mat w naj­bliż­szym oto­cze­niu Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i zieleni.

Na co można dostać dotację

Warszawa udzie­la dota­cji na:

  • urzą­dze­nia retencyjno-​rozsączające, np. skrzyn­ki roz­są­cza­ją­ce, stud­nie chłonne;
  • zbior­ni­ki reten­cyj­ne – szczel­ne zbior­ni­ki do gro­ma­dze­nia wód opa­do­wych naziem­ne lub pod­ziem­ne, poprzez któ­re woda nie prze­ni­ka do zie­mi, ale z któ­rych moż­na pobie­rać wodę do ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia, mon­to­wa­ne na insta­la­cji odpro­wa­dza­nia wody desz­czo­wej lub w posta­ci oczek wodnych.

Dotacja wyno­si do 80 proc. war­to­ści inwe­sty­cji, jed­nak nie wię­cej niż 4 tys. zł dla osób fizycz­nych i 10 tys. zł dla pod­mio­tów z sek­to­ra finan­sów publicznych.

Jak na oczko wod­ne dostać dofinansowanie

Usuń azbest

Warszawiacy mogą sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia do usu­wa­nia i uniesz­ko­dli­wia­nia wyro­bów zawie­ra­ją­cych azbest. Miasto pokry­wa do 100 proc. kosz­tów demon­ta­żu, pako­wa­nia, wywo­zu oraz prze­ka­za­nia ich na skła­do­wi­sko odpa­dów niebezpiecznych.

Kanalizacja zamiast szamba

Mieszkańcy Warszawy mogą rów­nież sko­rzy­stać z dota­cji do likwi­da­cji zbior­ni­ka bez­od­pły­wo­we­go wraz z budo­wą przy­łą­cza kana­li­za­cyj­ne­go. Na reali­za­cję takiej inwe­sty­cji moż­na otrzy­mać 4 tys. zł.

Składanie wniosków

Wnioski o udzie­le­nie dota­cji nale­ży skła­dać w wydzia­le obsłu­gi miesz­kań­ców dowol­nej dziel­ni­cy lub prze­słać pocz­tą. Należy pamię­tać, że roz­po­czę­cie inwe­sty­cji, w tym pono­sze­nie wydat­ków, nie może nastą­pić przed zawar­ciem umo­wy o udzie­le­nie dotacji.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...