- reklama -

Powszechne dofinansowanie do pompy ciepła ruszy w 2021 roku?

Program Polski Ład zapo­wia­da wspar­cie dla powszech­ne­go zasto­so­wa­nia pomp cie­pła w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach domo­wych, budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych oraz cie­płow­nic­twie. Na dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła cze­ka­ją przede wszyst­kim oso­by, któ­re budu­ją nowy dom. Czy poli­tycz­ny pro­gram, któ­ry zapre­zen­to­wa­ła rzą­dzą­ca koali­cja, prze­ło­ży się na nowe dotacje?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy­go­to­wu­je pro­gram Moje Ciepło. Ma wspie­rać mon­taż pomp cie­pła w nowych domach. Nazwa tego nowo szy­ko­wa­ne­go pro­gra­mu celo­wo przy­po­mi­na pro­gram Mój Prąd, któ­ry dawał do 5 tys. zł na mikro­in­sta­la­cje sło­necz­ne w domach indy­wi­du­al­nych. Moje Ciepło ma być rów­nie pro­ste w kon­struk­cji, choć nie wia­do­mo jesz­cze, jakie kon­kret­nie dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła mon­to­wa­nych w nowych domach będzie moż­na uzyskać. 

Czy EBI zaakceptuje Moje Ciepło?

Jest szan­sa, że pro­gram ruszy w naj­bliż­szych tygo­dniach, naj­póź­niej jesie­nią. Moje Ciepło ma być finan­so­wa­ne z fun­du­szy pocho­dzą­cych z ryn­ku praw do emi­sji CO2, kon­kret­nie z Fundusu Modernizacyjnego. A ponie­waż nie są pie­nią­dze kra­jo­we, to o akcep­ta­cji pro­gra­mu decy­du­je Europejski Bank Inwestycyjny. Trzeba więc na tę zgo­dę poczekać. 

Co Polski Ład wnie­sie do ekologii

Jakie dofinansowanie do pomp ciepła można teraz dostać?

Teraz przy wymia­nie kop­ciu­cha w pro­gra­mie Czyste Powietrze moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła nawet 27 tys. zł. Ten mak­sy­mal­ny poziom dota­cji przy­słu­gu­je oso­bom o naj­niż­szych docho­dach i doty­czy grun­to­wych pomp cie­pła. Natomiast oso­by zara­bia­ją­ce rocz­nie do 100 tys. zł dosta­ną na grun­to­wa pom­pę cie­pła tro­chę mniej­sza dota­cję – 20 250 tys. zł. 

Porównujemy dota­cje do pomp ciepła

Najpopularniejsze są pom­py cie­pła powietrze/​woda, na któ­rą moż­na z pro­gra­mu Czyste Powietrze dostać od 9 tys. zł do 18 tys. zł. Na pom­py powietrze/​powietrze dosta­nie­my 3–6 tys. zł. 

Co pią­ta oso­ba korzy­sta­ją­ca z pro­gra­mu Czyste Powietrze decy­du­je się na wymia­nę kop­ciu­cha na pom­pę cie­pła – poda­je Polski Alarm Smogowy.

Dotacja + ulga termomodernizacyjna

Warto przy­po­mnieć, że oso­by zara­bia­ją­ce rocz­nie powy­żej 100 tys. zł nie dosta­ną teraz dota­cji na wymia­nę ogrze­wa­nia. Ale mogą sko­rzy­stać z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Oznacza to, że zakup i mon­taż pom­py cie­pła odpi­szą od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia w zezna­niu podat­ko­wym w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Kwota do odpi­sa­nia wyno­si 53 tys. zł. Jednak nie doty­czy to nowo budo­wa­nych domów, muszą one już być odda­ne do użyt­ku. Ulgę moż­na połą­czyć z dotacjami.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...