- reklama -

Powszechne dofinansowanie do pompy ciepła ruszy w 2021 roku?

- reklama -

Program Polski Ład zapo­wia­da wspar­cie dla powszech­ne­go zasto­so­wa­nia pomp cie­pła w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach domo­wych, budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych oraz cie­płow­nic­twie. Na dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła cze­ka­ją przede wszyst­kim oso­by, któ­re budu­ją nowy dom. Czy poli­tycz­ny pro­gram, któ­ry zapre­zen­to­wa­ła rzą­dzą­ca koali­cja, prze­ło­ży się na nowe dotacje?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy­go­to­wu­je pro­gram Moje Ciepło. Ma wspie­rać mon­taż pomp cie­pła w nowych domach. Nazwa tego nowo szy­ko­wa­ne­go pro­gra­mu celo­wo przy­po­mi­na pro­gram Mój Prąd, któ­ry dawał do 5 tys. zł na mikro­in­sta­la­cje sło­necz­ne w domach indy­wi­du­al­nych. Moje Ciepło ma być rów­nie pro­ste w kon­struk­cji, choć nie wia­do­mo jesz­cze, jakie kon­kret­nie dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła mon­to­wa­nych w nowych domach będzie moż­na uzyskać. 

Czy EBI zaakceptuje Moje Ciepło?

Jest szan­sa, że pro­gram ruszy w naj­bliż­szych tygo­dniach, naj­póź­niej jesie­nią. Moje Ciepło ma być finan­so­wa­ne z fun­du­szy pocho­dzą­cych z ryn­ku praw do emi­sji CO2, kon­kret­nie z Fundusu Modernizacyjnego. A ponie­waż nie są pie­nią­dze kra­jo­we, to o akcep­ta­cji pro­gra­mu decy­du­je Europejski Bank Inwestycyjny. Trzeba więc na tę zgo­dę poczekać. 

Co Polski Ład wnie­sie do ekologii

Jakie dofinansowanie do pomp ciepła można teraz dostać?

Teraz przy wymia­nie kop­ciu­cha w pro­gra­mie Czyste Powietrze moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła nawet 27 tys. zł. Ten mak­sy­mal­ny poziom dota­cji przy­słu­gu­je oso­bom o naj­niż­szych docho­dach i doty­czy grun­to­wych pomp cie­pła. Natomiast oso­by zara­bia­ją­ce rocz­nie do 100 tys. zł dosta­ną na grun­to­wa pom­pę cie­pła tro­chę mniej­sza dota­cję – 20 250 tys. zł. 

Porównujemy dota­cje do pomp ciepła

Najpopularniejsze są pom­py cie­pła powietrze/​woda, na któ­rą moż­na z pro­gra­mu Czyste Powietrze dostać od 9 tys. zł do 18 tys. zł. Na pom­py powietrze/​powietrze dosta­nie­my 3-​6 tys. zł. 

Co pią­ta oso­ba korzy­sta­ją­ca z pro­gra­mu Czyste Powietrze decy­du­je się na wymia­nę kop­ciu­cha na pom­pę cie­pła – poda­je Polski Alarm Smogowy.

Dotacja + ulga termomodernizacyjna

Warto przy­po­mnieć, że oso­by zara­bia­ją­ce rocz­nie powy­żej 100 tys. zł nie dosta­ną teraz dota­cji na wymia­nę ogrze­wa­nia. Ale mogą sko­rzy­stać z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Oznacza to, że zakup i mon­taż pom­py cie­pła odpi­szą od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia w zezna­niu podat­ko­wym w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Kwota do odpi­sa­nia wyno­si 53 tys. zł. Jednak nie doty­czy to nowo budo­wa­nych domów, muszą one już być odda­ne do użyt­ku. Ulgę moż­na połą­czyć z dotacjami.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...