- reklama -
Strona głównaEnergiaNajsurowsza zima od lat

Najsurowsza zima od lat

Statystyki poka­zu­ją, że tego­rocz­na zima była znacz­nie surow­sza od poprzed­niej. W dodat­ku dużo sie­dzie­li­śmy w domach i się grza­li­śmy. Wielu z nas odczu­wa to pła­cąc teraz rachun­ki za ogrze­wa­nie. Ale to wyją­tek na tle poprzed­nich lat.

Miesiącami z naj­niż­szy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi zewnętrz­ny­mi były sty­czeń i luty (śred­nio 0,8 st. C i 0,6 st. C), naj­cie­plej­szy był wrze­sień i paź­dzier­nik. Do koń­ca kwiet­nia śred­nia tem­pe­ra­tu­ra tego sezo­nu grzew­cze­go wyno­si­ła 3,9 st. C, pod­czas gdy w poprzed­nim w ana­lo­gicz­nym okre­sie wynio­sła 6 st C. Podobne do obec­ne­go sezo­nu pozio­my tem­pe­ra­tur odno­to­wa­no ostat­nio w latach 2010–2011.

Długi sezon grzewczy

Utrzymujące się do nie­daw­na niskie tem­pe­ra­tu­ry powie­trza nie pozwa­la­ły na rezy­gna­cję z ogrze­wa­nia miesz­kań. Dodatkowo, trwa­ją­ca od ponad roku pan­de­mia i jej społeczno-​gospodarcze kon­se­kwen­cje spo­wo­do­wa­ły, że wie­le osób spę­dza nadal dużo cza­su w domu. W efek­cie w poło­wie maja cie­pło pły­nę­ło jesz­cze do oko­ło 50 proc. klientów.

Sezon grzew­czy jest poję­ciem umow­nym, nasi odbior­cy indy­wi­du­al­nie decy­du­ją, kie­dy ogrze­wa­nie zosta­nie włą­czo­ne lub wyłą­czo­ne. Nie usta­la­my zatem żad­ne­go kon­kret­ne­go ter­mi­nu roz­po­czę­cia lub zakoń­cze­nia sezo­nu grzew­cze­go. W okre­sie przej­ścio­wym, wio­sną i jesie­nią, dosta­wy cie­pła regu­lu­je auto­ma­ty­ka pogo­do­wa umoż­li­wia­ją­ca włą­cze­nie i wyłą­cze­nie dostar­cza­nia cie­pła do budyn­ku – w zależ­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej – mówi Wojciech Frank wice­pre­zes zarzą­du TAURON Ciepło.

W koń­czą­cym się sezo­nie grzew­czym w elek­tro­cie­płow­niach Grupy TAURON wypro­du­ko­wa­no oko­ło 12 milio­nów GJ (giga­dżu­li) cie­pła. To oko­ło 20% wię­cej w porów­na­niu z pro­duk­cją w poprzed­nim sezo­nie. Z cie­pła sie­cio­we­go dostar­cza­ne­go przez TAURON korzy­sta ponad 800 tysię­cy miesz­kań­ców, przede wszyst­kim metro­po­lii śląsko-​dąbrowskiej, a tak­że np. czę­ści woje­wódz­twa mało­pol­skie­go oraz Stalowej Woli. Najwięcej cie­pła elek­tro­cie­płow­nie TAURONA wypro­du­ko­wa­ły w stycz­niu i w lutym.

Ciepło systemowe z sieci

W Grupie TAURON cie­pło pro­du­ku­ją nie tyl­ko elek­tro­cie­płow­nie (Katowice, Tychy, Bielsko-​Biała, Czechowice-​Dziedzice) i cie­płow­nie, ale też elek­trow­nie. Elektrownia Stalowa Wola jest głów­nym dostaw­cą cie­pła dla Stalowej Woli i Niska, Elektrownia Jaworzno III pro­du­ku­je je dla miesz­kań­ców Jaworzna, a zakład w Łagiszy ogrze­wa część miast metro­po­lii śląsko-dąbrowskiej.

Ciepło sie­cio­we jest istot­nym narzę­dziem w wal­ce ze smo­giem w pol­skich mia­stach. Spaliny pocho­dzą­ce z elek­tro­cie­płow­ni pod­da­wa­ne są oczysz­cza­niu w zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie elek­tro­fil­trach, któ­rych spraw­ność w TAURON Ciepło wyno­si 99,9 proc.

Ciepło sie­cio­we speł­nia wymo­gi for­mal­ne dofi­nan­so­wa­nia w przy­pad­ku budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych i likwi­da­cji pie­ców węglo­wych, zatem miesz­kań­cy mogą sta­rać się o dota­cje do insta­la­cji wewnętrznych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
A jeszcze lepsze jest to...