- reklama -
Strona głównaEnergiaNajsurowsza zima od lat

Najsurowsza zima od lat

Statystyki poka­zu­ją, że tego­rocz­na zima była znacz­nie surow­sza od poprzed­niej. W dodat­ku dużo sie­dzie­li­śmy w domach i się grza­li­śmy. Wielu z nas odczu­wa to pła­cąc teraz rachun­ki za ogrze­wa­nie. Ale to wyją­tek na tle poprzed­nich lat.

Miesiącami z naj­niż­szy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi zewnętrz­ny­mi były sty­czeń i luty (śred­nio 0,8 st. C i 0,6 st. C), naj­cie­plej­szy był wrze­sień i paź­dzier­nik. Do koń­ca kwiet­nia śred­nia tem­pe­ra­tu­ra tego sezo­nu grzew­cze­go wyno­si­ła 3,9 st. C, pod­czas gdy w poprzed­nim w ana­lo­gicz­nym okre­sie wynio­sła 6 st C. Podobne do obec­ne­go sezo­nu pozio­my tem­pe­ra­tur odno­to­wa­no ostat­nio w latach 2010–2011.

Długi sezon grzewczy

Utrzymujące się do nie­daw­na niskie tem­pe­ra­tu­ry powie­trza nie pozwa­la­ły na rezy­gna­cję z ogrze­wa­nia miesz­kań. Dodatkowo, trwa­ją­ca od ponad roku pan­de­mia i jej społeczno-​gospodarcze kon­se­kwen­cje spo­wo­do­wa­ły, że wie­le osób spę­dza nadal dużo cza­su w domu. W efek­cie w poło­wie maja cie­pło pły­nę­ło jesz­cze do oko­ło 50 proc. klientów.

Sezon grzew­czy jest poję­ciem umow­nym, nasi odbior­cy indy­wi­du­al­nie decy­du­ją, kie­dy ogrze­wa­nie zosta­nie włą­czo­ne lub wyłą­czo­ne. Nie usta­la­my zatem żad­ne­go kon­kret­ne­go ter­mi­nu roz­po­czę­cia lub zakoń­cze­nia sezo­nu grzew­cze­go. W okre­sie przej­ścio­wym, wio­sną i jesie­nią, dosta­wy cie­pła regu­lu­je auto­ma­ty­ka pogo­do­wa umoż­li­wia­ją­ca włą­cze­nie i wyłą­cze­nie dostar­cza­nia cie­pła do budyn­ku – w zależ­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej – mówi Wojciech Frank wice­pre­zes zarzą­du TAURON Ciepło.

W koń­czą­cym się sezo­nie grzew­czym w elek­tro­cie­płow­niach Grupy TAURON wypro­du­ko­wa­no oko­ło 12 milio­nów GJ (giga­dżu­li) cie­pła. To oko­ło 20% wię­cej w porów­na­niu z pro­duk­cją w poprzed­nim sezo­nie. Z cie­pła sie­cio­we­go dostar­cza­ne­go przez TAURON korzy­sta ponad 800 tysię­cy miesz­kań­ców, przede wszyst­kim metro­po­lii śląsko-​dąbrowskiej, a tak­że np. czę­ści woje­wódz­twa mało­pol­skie­go oraz Stalowej Woli. Najwięcej cie­pła elek­tro­cie­płow­nie TAURONA wypro­du­ko­wa­ły w stycz­niu i w lutym.

Ciepło systemowe z sieci

W Grupie TAURON cie­pło pro­du­ku­ją nie tyl­ko elek­tro­cie­płow­nie (Katowice, Tychy, Bielsko-​Biała, Czechowice-​Dziedzice) i cie­płow­nie, ale też elek­trow­nie. Elektrownia Stalowa Wola jest głów­nym dostaw­cą cie­pła dla Stalowej Woli i Niska, Elektrownia Jaworzno III pro­du­ku­je je dla miesz­kań­ców Jaworzna, a zakład w Łagiszy ogrze­wa część miast metro­po­lii śląsko-dąbrowskiej.

Ciepło sie­cio­we jest istot­nym narzę­dziem w wal­ce ze smo­giem w pol­skich mia­stach. Spaliny pocho­dzą­ce z elek­tro­cie­płow­ni pod­da­wa­ne są oczysz­cza­niu w zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie elek­tro­fil­trach, któ­rych spraw­ność w TAURON Ciepło wyno­si 99,9 proc.

Ciepło sie­cio­we speł­nia wymo­gi for­mal­ne dofi­nan­so­wa­nia w przy­pad­ku budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych i likwi­da­cji pie­ców węglo­wych, zatem miesz­kań­cy mogą sta­rać się o dota­cje do insta­la­cji wewnętrznych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...