- reklama -
Strona głównaEcoLifeJakie efekty przyniosą strefy czystego...

Jakie efekty przyniosą strefy czystego transportu

Strefy czy­ste­go trans­por­tu zaczną wkrót­ce powsta­wać w pol­skich mia­stach. Związane są z tym nie­ma­łe oba­wy. Czy słusznie?

Do wpro­wa­dze­nia stwo­rze­nia stre­fy czy­ste­go trans­por­tu przy­mie­rza się od lip­ca 2024 roku Warszawa. Wrocław roz­po­czął kon­sul­ta­cje na ten temat. Z kolei Kraków już przy­jął odpo­wied­nie regu­la­cje i od 1 lip­ca 2024 r. wpro­wa­dzi ogra­ni­cze­nia wjaz­du do mia­sta, na razie bar­dzo łagodne. 

Czytaj tak­że: Miasto 15-​​minutowe. Nie mamy wię­cej czasu

Gmina może usta­no­wić stre­fę czy­ste­go trans­por­tu w celu ogra­ni­cze­nia nega­tyw­ne­go oddzia­ły­wa­nia emi­sji zanie­czysz­czeń na zdro­wie ludzi i śro­do­wi­sko. Takie stre­fy, zgod­nie z usta­wą o elek­tro­mo­bi­no­ści i pali­wach alter­na­tyw­nych, obej­mu­ją dro­gi, któ­rych zarząd­cą jest gmi­na. W uchwa­le zaka­zu­je się wjaz­du do stre­fy samo­cho­dom innym niż wymie­nio­ne. Miasta kie­ru­ją się nor­ma­mi emi­sji aut, np. Warszawa chce gra­ni­czyć wjazd samo­cho­dom z sil­ni­kiem Diesla nie­speł­nia­ją­cym nor­my Euro 4 (star­szym niż 19 lat) i ben­zy­nia­kom nie­speł­nia­ją­cym nor­my Euro 2 (star­szym niż 28 lat). 

Opłata za wjazd do stre­fy czy­ste­go trans­por­tu zgod­nie z usta­wą o elek­tro­mo­bil­no­ści i pali­wach alter­na­tyw­nych wyno­si mak­sy­mal­nie 2,5 zł za godzi­nę albo 500 zł na miesiąc. 

Dobre dla zdrowia, dobre dla sklepów

Przeciwnicy stref mówią o ogra­ni­cza­niu swo­bód oby­wa­tel­skich. Ale też poja­wia­ją się pyta­nia o to, jak to wpły­nie na przed­się­bior­czość. Wiedza na temat stref czy­ste­go trans­por­tu jest zni­ko­ma w Polsce, ale nie na świe­cie. Ograniczenia zwią­za­ne z wjaz­dem kop­cą­cych samo­cho­dów ist­nie­ją nie tyl­ko w euro­pej­skich mia­stach, ale tak­że w azja­tyc­kich i amerykańskich. 

Jak poka­za­ły doświad­cze­nia, pozy­tyw­ne efek­ty odno­to­wa­no nie tyl­ko w przy­pad­ku zmniej­sze­nia szko­dli­wych emi­sji pyłów i związ­ków azo­tu. Efekty ogra­ni­cze­nia ruchu samo­cho­do­we­go odczu­li tak­że skle­pi­ka­rze. Samochody odgry­wa­ją mniej­szą rolę niż przy­pi­su­ją im sprze­daw­cy – brzmi kon­klu­zja rapor­tu, któ­ry porów­nał bada­nia z róż­nych państw i miast, w tym z Madrytu, Oslo, Londynu, Berlina.

Wspieranie poru­sza­nia się po mie­ście pie­szo i na rowe­rze przy­no­si pozy­tyw­ne efek­ty dla sek­to­ra han­dlu, ponie­waż miesz­kań­cy czę­ściej odwie­dza­ją lokal­ne skle­py. Brytyjskie bada­nia wyka­za­ły, że obro­ty skle­pów po ulep­sze­niu infra­struk­tu­ry dla pie­szych i rowe­rzy­stów mogą wzro­snąć o 30 proc. Te wnio­ski potwier­dza­ją tak­że doświad­cze­nia z ryn­ku nie­miec­kie­go, a nawet kana­dyj­skie­go. W Toronto usu­nię­to z chod­ni­ków 136 miejsc par­kin­go­wych dla aut i w ich miej­sce zbu­do­wa­no ścież­kę dla rowerów.

Dane opu­bli­ko­wa­ne przez mia­sto Kopenhaga poka­za­ły, że rowe­rzy­ści robią zaku­py czę­ściej i wyda­ją łącz­nie wię­cej niż kierowcy.

Raport Clean Cities przy­go­to­wa­ny przez orga­ni­za­cję Transport & Environment

Czy będzie obowiązek tworzenia stref czystego transportu?

Początkowo obo­wią­zek two­rze­nia stref czy­ste­go trans­por­tu w mia­stach powy­żej 100 tys. miesz­kań­ców prze­wi­dy­wał dwa lata temu pro­jekt usta­wy o elek­tro­mo­bil­no­ści i pali­wach alter­na­tyw­nych. Przepisy te osta­tecz­nie usu­nię­to. Teraz każ­de mia­sto ma moż­li­wość usta­na­wia­nia takich stref, a więc wszyst­ko zale­ży od lokal­nych władz. Z regu­ły samo­rzą­dy nie chcą jed­nak nakła­dać ogra­ni­czeń w ruchu.

To zmie­ni­ło­by się, gdy­by rząd zde­cy­do­wał się się­gnąć po unij­ne pie­nią­dze z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, czy­li z KPO. Jeden z kamie­ni milo­wych, a więc waru­nek wypła­ty pie­nię­dzy, doty­czy stref czy­ste­go transportu. 

W akcie praw­nym usta­no­wio­ny zosta­nie od I kw. 2025 r. obo­wią­zek two­rze­nia stref trans­por­tu nisko­emi­syj­ne­go w mia­stach powy­żej 100 000 miesz­kań­ców, w któ­rych wystę­pu­je prze­kro­cze­nie pozio­mów szko­dli­wych sub­stan­cji w sto­sun­ku do unij­nych pro­gów zanie­czysz­cze­nia powie­trza, oraz prze­wi­dzia­ne zosta­nie roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści ich wpro­wa­dza­nia na wszyst­kie obsza­ry miej­skie, nie­za­leż­nie od licz­by miesz­kań­ców. Do stref będą mogły wjeż­dżać wyłącz­nie „nisko­emi­syj­ne” pojaz­dy oso­bo­we. W cią­gu 9 mie­się­cy od daty otrzy­ma­nia infor­ma­cji o prze­kro­cze­niu pozio­mu stę­że­nia zanie­czysz­czeń powie­trza mia­sta utwo­rzą na swo­im tere­nie stre­fy czy­ste­go transportu.

Załącznik do decy­zji wyko­naw­czej ws. KPO

Lista kamie­ni milo­wych w KPO jest dłu­ga. Wiele z nich doty­czy eko­lo­gii, co też nie spo­tka się z popar­ciem w rzą­dzie. Jak więc będzie osta­tecz­nie? Dowiemy się po wyborach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
1 KOMENTARZ
  1. Jestem abso­lut­nym prze­ciw­ni­kiem cze­goś takie­go jak zro­bio­no w Krakowie. Strefa obej­mu­ją­ca całe mia­sto to coś, cze­go nie ma nigdzie na świe­cie. A nawet jeśli gdzieś jest to: a) moż­na tam wje­chać za opła­tą i b) jest to w kra­jach gdzie PKB na gło­wę miesz­kań­ca jest kil­ku­krot­nie więk­sze jak w Polsce. Nie wiem jak wy, ale ja na samo­rzą­do­we idę i gło­su­je na takie­go pre­zy­den­ta i rad­nych, któ­rzy zapo­wie­dzą likwi­da­cję stre­fy w takiej for­mie. Centrum, w osta­tecz­no­ści Śródmieście – tak. Osiedla pery­fe­ryj­ne, sypial­nie, obsza­ry de fac­to wiej­skie – nie.

ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...