- reklama -
Strona głównaPoradnikDlaczego rejestracja pieca w Centralnej...

Dlaczego rejestracja pieca w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obwiązkowa

Rejestracja pie­ca, komin­ka, kotła, pom­py cie­pła z foto­wol­ta­iką i każ­de­go inne­go źró­dła ogrze­wa­nia jest od lip­ca 2021 roku obo­wiąz­ko­wa. Trzeba zare­je­stro­wać sta­re źró­dła cie­pła, któ­re już dzia­ła­ją w domach i nowe, któ­re dopie­ro co odda­no do użyt­ku. Wszystkie do 1 000 kw (1 MW), ponie­waż wcze­śniej nie musia­ły być zgła­sza­ne. Do cze­go posłu­ży cen­tral­ny rejestr pie­ców i kotłów? Wyjaśniamy, jak dzia­ła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Rejestracja pie­ców kotłów i wszyst­kich innych źró­deł cie­pła odby­wa się na stro­nie zone​.gunb​.gov​.pl. Jeśli stro­na nie dzia­ła, co sta­ło się 1 lip­ca, to moż­na wydru­ko­wać dekla­ra­cję i zanieść ją do urzę­du gmi­ny. Tu znaj­dziesz dekla­ra­cje.

Spis powszechny GUS to nie rejestracja pieca

Spis pie­ców Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego to nie jest spis powszech­ny Głównego Urzędu Statystycznego. Nie moż­na mylić tych dwóch rze­czy. GUS zbie­ra dane sta­ty­stycz­ne i wyko­rzy­stu­je je tyl­ko do celów sta­ty­sty­ki. Spis GUS jest dłu­gi i po jego wypeł­nie­niu moż­na zapo­mnieć o prze­ka­za­nych danych. Są pouf­ne i nie będą ujaw­nio­ne ani prze­ka­zy­wa­ne innym pod­mio­tom. Spis powszech­ny pro­wa­dzo­ny jest raz na 10 lat. 

Co łączy oba spi­sy? Kara grzyw­ny do 5 tys. zł, jeśli nie wypeł­ni­my obo­wiąz­ku. Całe szczę­ście na zgło­sze­nie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mamy aż 12 mie­się­cy od 1 lip­ca. Nowe źró­dła trze­ba zare­je­stro­wać w 14 dni od ich pierw­sze­go uży­cia. I co waż­ne, jak zmie­ni­my źró­dło ogrze­wa­nia to też mamy 14 dni na to, by to zgłosić. 

Kto wykorzysta powszechny rejestr pieców 

Natomiast GUNB zgro­ma­dzi szcze­gó­ło­we dane, w tym nasz adres, numer tele­fo­nu i adres mailo­wy (jeśli poda­my). Przekazane w dekla­ra­cji dane wyko­rzy­sta­ją urzęd­ni­cy do kon­kret­nych celów, zwią­za­nych ze swo­ją pracą. 

Z tej bazy mogą korzy­stać inne insty­tu­cje i oso­by. Ich lista jest spo­ra, bo obejmuje: 

 • Inspekcję Ochrony Środowiska
 • nad­zór budowlany
 • mini­strów: finan­sów, ds. kli­ma­tu, ener­gii, budow­nic­twa, MSWiA
 • Krajową Administrację Skarbową
 • Narodowy Fundusz i woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wodnej
 • GUS
 • uczel­nie i insty­tu­tu nauko­we i badawcze
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – PIB
 • ośrod­ki pomo­cy spo­łecz­nej lub cen­trom usług społecznych
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • wój­tów, bur­mi­strzów, pre­zy­den­tów miast, sta­ro­stów, sej­mi­ki i mar­szał­ków woje­wódz­twa, wojewodów
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regio­nal­nych dyrektorów
 • Urzędowi Regulacji Energetyki
 • ubez­pie­czy­cie­lom
 • Organom i inne pod­mio­ty udzie­la­ją­cy ze środ­ków publicz­nych finan­so­wa­nia albo dofi­nan­so­wa­nia na ter­mo­mo­der­ni­za­cję, odna­wial­ne źró­dła ener­gii i wymia­nę pieców.
 • wszyst­kie oso­by wpro­wa­dza­ją­ce dane do CEEB, czy­li np. kominiarze

Kominiarz i urzędnik może sprawdzić piec

Kominiarz czy inspek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska, a nawet pra­cow­nik opie­ki spo­łecz­nej będą więc mogli spraw­dzić, czy reje­stra­cja pie­ca pokry­wa się z praw­dą. To nie wszyst­ko, CEEB może posłu­żyć też do spraw­dze­nia prze­glą­dów komi­nów. Teraz wie­lu wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych zanie­dbu­je obo­wiąz­ko­we prze­glą­dy przez kominiarzy.

W 14 woje­wódz­twach obo­wią­zu­ją już uchwa­ły anty­smo­go­we, z cze­go w 13 wyzna­czo­no ter­mi­ny na obo­wiąz­ko­wą wymia­nę kop­ciu­chów na ogrze­wa­nie speł­nia­ją­ce stan­dar­dy emi­sji zanie­czysz­czeń. Centralna ewi­den­cja pie­ców pomo­że spraw­dzić, czy są jesz­cze jakieś kop­ciu­chy. Ich wła­ści­cie­le mogą wiec spo­dzie­wać się infor­ma­cji o koniecz­no­ści wymia­ny pie­ca i o źró­dłach dofinansowania.

Czytaj tak­że: Uchwały anty­smo­go­we w woje­wódz­twach

Ewidencja pieców obejmie też kominki

Oprócz infor­ma­cji o źró­dle ogrze­wa­nia w dekla­ra­cji trze­ba będzie podać swo­je dane kon­tak­to­we. Województwa wpi­su­ją do Programów Ochrony Powietrza zaka­zy uży­wa­nia komin­ków w dni kie­dy zanie­czysz­cze­nie powie­trza prze­kra­cza nor­my. Kiedy jest smog może się zda­rzyć, że wła­ści­cie­le komin­ków dosta­ną SMS‑y przy­po­mi­na­ją­ce o tym. 

Dotacje na wymianę pieca

CEEB będzie stop­nio­wo roz­bu­do­wy­wa­na. W bazie znaj­da się udzie­lo­ne dota­cje na wymia­nę ogrze­wa­nia, foto­wol­ta­ikę, ter­mo­mo­der­ni­za­cję. Będzie więc łatwiej spraw­dzić, przez spis pie­ców, czy rze­czy­wi­ście kop­ciuch został wymieniony. 

Urzędnicy opie­ki spo­łecz­nej spraw­dzą też, czy przy­zna­wa­ne świad­cze­nie: dodat­ki miesz­ka­nio­we, doda­tek ener­ge­tycz­ne, zasi­łek celo­wy na opał pokry­wa­ją się z dany­mi w bazie. 

Lepiej zrobić przegląd

Ewidencja pie­ców ma być jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Nasze pie­ce, komin­ki i kotły wyma­ga­ją prze­glą­dów i speł­nie­nia norm. Nie bez powo­du do listy insty­tu­cji i osób upraw­nio­nych do wglą­du do CEEB znaj­du­ją się zakła­dy ubez­pie­czeń. Ubezpieczycielom będzie łatwiej spraw­dzić, czy w momen­cie nie­szczę­ścia i szko­dy w domu ogrze­wa­nie speł­nia­ło stan­dar­dy i przepisy.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
2 KOMENTARZE
 1. czy­li pisio­rom malo info na nasz temat, nie wystar­czy z kim spi­my ale i pie­ce , potem kon­ta ban­ko­we , itd

 2. Deklaracje uda­ło mi się zło­żyć, ale sys­tem nie gene­ru­je żad­ne­go potwier­dze­nia, pozo­sta­je wie­rzyć rado­sne­mu komu­ni­ka­to­wi na stro­nie „suk­ces! Udało sie zło­żyć dekla­ra­cje” 🤪 nie żebym nie ufa­ła pań­stwo­wym apli­ka­cjom, ale jak na zagro­że­nie 5000 kary to tro­che mało…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...