- reklama -
Strona głównaPoradnikDlaczego rejestracja pieca w Centralnej...

Dlaczego rejestracja pieca w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obwiązkowa

Rejestracja pie­ca, komin­ka, kotła, pom­py cie­pła z foto­wol­ta­iką i każ­de­go inne­go źró­dła ogrze­wa­nia jest od lip­ca 2021 roku obo­wiąz­ko­wa. Trzeba zare­je­stro­wać sta­re źró­dła cie­pła, któ­re już dzia­ła­ją w domach i nowe, któ­re dopie­ro co odda­no do użyt­ku. Wszystkie do 1 000 kw (1 MW), ponie­waż wcze­śniej nie musia­ły być zgła­sza­ne. Do cze­go posłu­ży cen­tral­ny rejestr pie­ców i kotłów? Wyjaśniamy, jak dzia­ła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Rejestracja pie­ców kotłów i wszyst­kich innych źró­deł cie­pła odby­wa się na stro­nie zone​.gunb​.gov​.pl. Jeśli stro­na nie dzia­ła, co sta­ło się 1 lip­ca, to moż­na wydru­ko­wać dekla­ra­cję i zanieść ją do urzę­du gmi­ny. Tu znaj­dziesz dekla­ra­cje.

Spis powszechny GUS to nie rejestracja pieca

Spis pie­ców Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego to nie jest spis powszech­ny Głównego Urzędu Statystycznego. Nie moż­na mylić tych dwóch rze­czy. GUS zbie­ra dane sta­ty­stycz­ne i wyko­rzy­stu­je je tyl­ko do celów sta­ty­sty­ki. Spis GUS jest dłu­gi i po jego wypeł­nie­niu moż­na zapo­mnieć o prze­ka­za­nych danych. Są pouf­ne i nie będą ujaw­nio­ne ani prze­ka­zy­wa­ne innym pod­mio­tom. Spis powszech­ny pro­wa­dzo­ny jest raz na 10 lat. 

Co łączy oba spi­sy? Kara grzyw­ny do 5 tys. zł, jeśli nie wypeł­ni­my obo­wiąz­ku. Całe szczę­ście na zgło­sze­nie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mamy aż 12 mie­się­cy od 1 lip­ca. Nowe źró­dła trze­ba zare­je­stro­wać w 14 dni od ich pierw­sze­go uży­cia. I co waż­ne, jak zmie­ni­my źró­dło ogrze­wa­nia to też mamy 14 dni na to, by to zgłosić. 

Kto wykorzysta powszechny rejestr pieców 

Natomiast GUNB zgro­ma­dzi szcze­gó­ło­we dane, w tym nasz adres, numer tele­fo­nu i adres mailo­wy (jeśli poda­my). Przekazane w dekla­ra­cji dane wyko­rzy­sta­ją urzęd­ni­cy do kon­kret­nych celów, zwią­za­nych ze swo­ją pracą. 

Z tej bazy mogą korzy­stać inne insty­tu­cje i oso­by. Ich lista jest spo­ra, bo obejmuje: 

 • Inspekcję Ochrony Środowiska
 • nad­zór budowlany
 • mini­strów: finan­sów, ds. kli­ma­tu, ener­gii, budow­nic­twa, MSWiA
 • Krajową Administrację Skarbową
 • Narodowy Fundusz i woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wodnej
 • GUS
 • uczel­nie i insty­tu­tu nauko­we i badawcze
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – PIB
 • ośrod­ki pomo­cy spo­łecz­nej lub cen­trom usług społecznych
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • wój­tów, bur­mi­strzów, pre­zy­den­tów miast, sta­ro­stów, sej­mi­ki i mar­szał­ków woje­wódz­twa, wojewodów
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regio­nal­nych dyrektorów
 • Urzędowi Regulacji Energetyki
 • ubez­pie­czy­cie­lom
 • Organom i inne pod­mio­ty udzie­la­ją­cy ze środ­ków publicz­nych finan­so­wa­nia albo dofi­nan­so­wa­nia na ter­mo­mo­der­ni­za­cję, odna­wial­ne źró­dła ener­gii i wymia­nę pieców.
 • wszyst­kie oso­by wpro­wa­dza­ją­ce dane do CEEB, czy­li np. kominiarze

Kominiarz i urzędnik może sprawdzić piec

Kominiarz czy inspek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska, a nawet pra­cow­nik opie­ki spo­łecz­nej będą więc mogli spraw­dzić, czy reje­stra­cja pie­ca pokry­wa się z praw­dą. To nie wszyst­ko, CEEB może posłu­żyć też do spraw­dze­nia prze­glą­dów komi­nów. Teraz wie­lu wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych zanie­dbu­je obo­wiąz­ko­we prze­glą­dy przez kominiarzy.

W 14 woje­wódz­twach obo­wią­zu­ją już uchwa­ły anty­smo­go­we, z cze­go w 13 wyzna­czo­no ter­mi­ny na obo­wiąz­ko­wą wymia­nę kop­ciu­chów na ogrze­wa­nie speł­nia­ją­ce stan­dar­dy emi­sji zanie­czysz­czeń. Centralna ewi­den­cja pie­ców pomo­że spraw­dzić, czy są jesz­cze jakieś kop­ciu­chy. Ich wła­ści­cie­le mogą wiec spo­dzie­wać się infor­ma­cji o koniecz­no­ści wymia­ny pie­ca i o źró­dłach dofinansowania.

Czytaj tak­że: Uchwały anty­smo­go­we w woje­wódz­twach

Ewidencja pieców obejmie też kominki

Oprócz infor­ma­cji o źró­dle ogrze­wa­nia w dekla­ra­cji trze­ba będzie podać swo­je dane kon­tak­to­we. Województwa wpi­su­ją do Programów Ochrony Powietrza zaka­zy uży­wa­nia komin­ków w dni kie­dy zanie­czysz­cze­nie powie­trza prze­kra­cza nor­my. Kiedy jest smog może się zda­rzyć, że wła­ści­cie­le komin­ków dosta­ną SMS‑y przy­po­mi­na­ją­ce o tym. 

Dotacje na wymianę pieca

CEEB będzie stop­nio­wo roz­bu­do­wy­wa­na. W bazie znaj­da się udzie­lo­ne dota­cje na wymia­nę ogrze­wa­nia, foto­wol­ta­ikę, ter­mo­mo­der­ni­za­cję. Będzie więc łatwiej spraw­dzić, przez spis pie­ców, czy rze­czy­wi­ście kop­ciuch został wymieniony. 

Urzędnicy opie­ki spo­łecz­nej spraw­dzą też, czy przy­zna­wa­ne świad­cze­nie: dodat­ki miesz­ka­nio­we, doda­tek ener­ge­tycz­ne, zasi­łek celo­wy na opał pokry­wa­ją się z dany­mi w bazie. 

Lepiej zrobić przegląd

Ewidencja pie­ców ma być jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Nasze pie­ce, komin­ki i kotły wyma­ga­ją prze­glą­dów i speł­nie­nia norm. Nie bez powo­du do listy insty­tu­cji i osób upraw­nio­nych do wglą­du do CEEB znaj­du­ją się zakła­dy ubez­pie­czeń. Ubezpieczycielom będzie łatwiej spraw­dzić, czy w momen­cie nie­szczę­ścia i szko­dy w domu ogrze­wa­nie speł­nia­ło stan­dar­dy i przepisy.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
2 KOMENTARZE
 1. czy­li pisio­rom malo info na nasz temat, nie wystar­czy z kim spi­my ale i pie­ce , potem kon­ta ban­ko­we , itd

 2. Deklaracje uda­ło mi się zło­żyć, ale sys­tem nie gene­ru­je żad­ne­go potwier­dze­nia, pozo­sta­je wie­rzyć rado­sne­mu komu­ni­ka­to­wi na stro­nie „suk­ces! Udało sie zło­żyć dekla­ra­cje” 🤪 nie żebym nie ufa­ła pań­stwo­wym apli­ka­cjom, ale jak na zagro­że­nie 5000 kary to tro­che mało…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...