- reklama -
Strona głównaŚwiatPolska spółka buduje fabrykę podmorskich...

Polska spółka buduje fabrykę podmorskich kabli w Anglii

JDR, nale­żą­ca do pol­skie­go przed­się­bior­stwa TF Kable Group, otrzy­mał finan­so­wa­nie na budo­wę nowo­cze­snej fabry­ki kabli pod­mor­skich w Wielkiej Brytanii. 

Fabryka powsta­je w Cambois, nie­da­le­ko Blyth, w hrab­stwie Northumberland w północno-​wschodniej Anglii. Na inwe­sty­cję spół­ka dosta­ła pożycz­kę w wyso­ko­ści 103,7 mln fun­tów od Société Générale, HSBC UK i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Finansowanie poprzez gwa­ran­cje wspie­ra rzą­do­wy pro­gram UK Export Finance (UKEF).

Czytaj tak­że: Orlen Neptun I chce sta­wiać wia­tra­ki na Bałtyku

Budowa fabry­ki roz­pocz­nie się jesie­nią tego roku, a otwar­cie obiek­tu zapla­no­wa­no na 2024 r. Powstanie ok. 170 nowych miejsc pra­cy, ponad 270 już istniejących.

Wzmocnienie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go w Wielkiej Brytanii i na całym świe­cie nigdy nie było waż­niej­sze, ponie­waż zmniej­sza­my naszą zależ­ność od paliw kopal­nych i sta­je­my w obli­czu nie­sta­bil­no­ści na glo­bal­nych ryn­kach ener­gii. Nasze wspar­cie dla bry­tyj­skich firm, któ­re umoż­li­wia­ją trans­for­ma­cję, takich jak JDR, ma klu­czo­we zna­cze­nie dla zapew­nie­nia czyst­szej i bez­piecz­niej­szej przy­szło­ści. To przy­czy­ni się do roz­wo­ju naszej gospo­dar­ki poprzez two­rze­nie miejsc pra­cy i odblo­ko­wa­nie istot­nych moż­li­wo­ści handlowych.

Sekretarz Stanu ds. Handlu Międzynarodowego Anne-​Marie Trevelyan.

UKEF zapew­nia wspar­cie z gwa­ran­cją roz­wo­ju eks­por­tu (EDG) pro­jek­tów, któ­re zwięk­szą han­del mię­dzy­na­ro­do­wy. Od momen­tu uru­cho­mie­nia w 2019 r. rząd poparł pożycz­ki na ponad 10 mld funtów. 

Północno-​wschodnia Anglia jest ide­al­ną bazą do obsłu­gi naj­więk­sze­go ryn­ku mor­skiej ener­gii odna­wial­nej w Europie. Cieszymy się, że może­my zro­bić obec­nie ten waż­ny krok naprzód w stwo­rze­niu nowe­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Blyth.

Tomasz Nowak, dyrek­tor gene­ral­ny JDR

TF Kable rośnie na morskim wietrze

DR Cable Systems spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji kabli do mor­skich farm wia­tro­wych. Pięć lat temu zosta­ła prze­ję­ta przez pol­ską spół­kę Tele-​Fonika Kable, któ­ra znaj­du­je się w świa­to­wej czo­łów­ce firm bran­ży kablo­wej. Sprzedaje swo­je pro­duk­ty do 80 kra­jów. W skład Grupy wcho­dzi 7 zakła­dów pro­duk­cyj­nych (4 zlo­ka­li­zo­wa­ne w Polsce, 1 – w Serbii oraz 2 – w Wielkiej Brytanii) oraz Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych (Polska).

Szacuje się, że na świe­cie jest pra­wie 2,6 tys. pro­jek­tów budo­wy farm mor­skich farm wia­tro­wych w ponad 50 krajach

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...