- reklama -
Strona głównaCOP27Co przyniesie COP27 w Szarm...

Co przyniesie COP27 w Szarm el-Szejk

COP 27 w Szarm el Szejk w Egipcie zaczy­na się 6 listo­pa­da 2022 r. Na kon­fe­ren­cję ONZ ds. zmian kli­ma­tu wybie­ra się też pol­ski pre­zy­dent Andrzej Duda, któ­ry weź­mie udział w spo­tka­niu wyso­kie­go szcze­bla głów państw i sze­fów rządów. 

Prezydent Andrzej Duda weź­mie udział w dys­ku­sjach okrą­głe­go sto­łu „Just trans­i­tion”, „Water Security” oraz w dys­ku­sji wyso­kie­go szcze­bla „Promoting Climate Change Education”. Będzie mówił mię­dzy inny­mi o nega­tyw­nym wpły­wie woj­ny w Ukrainie na śro­do­wi­sko i klimat.

Podczas „afry­kań­skie­go“ COP 27, poja­wia­ją się trzy klu­czo­we tematy: 

  • radze­nie sobie ze stra­ta­mi i szko­da­mi powo­do­wa­ny­mi przez zmia­ny klimatu 
  • zwięk­sze­nie finan­so­wa­nia dzia­łań na rzecz kli­ma­tu i celów rozwoju
  • pod­nie­sie­nie tem­pa reduk­cji emi­sji, aby zni­we­lo­wać lukę w sto­sun­ku do celu poro­zu­mie­nia paryskiego.

Unia Europejska przy­ję­ła sta­no­wi­sko na COP 27, w któ­rym pod­kre­śla, że będzie pra­co­wać nad przy­ję­ciem pro­gra­mu prac w zakre­sie łago­dze­nia zmian kli­ma­tu. Stanowisko doty­czy tak­że roz­po­czę­cia stop­nio­we­go wyco­fy­wa­nia dopłat do paliw kopal­nych, odcho­dze­nia od wyko­rzy­sta­nia węgla, ogra­ni­cze­nia emi­sji metanu.

Paląca kwestia finansów 

Kwestia finan­so­wa­nia wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tu jest od lat gorą­cym tema­tem pod­czas szczy­tów kli­ma­tycz­nych. Już w 2020 r. kwo­ta prze­zna­cza­na na potrze­by kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się mia­ła wyno­sić 100 mld dola­rów rocz­nie. Nie uda­ło się. 

Podczas COP27 będzie­my współ­pra­co­wać z inny­mi dar­czyń­ca­mi, aby zachę­cić ich do zwięk­sze­nia wkła­dów i osią­gnię­cia wspól­ne­go celu w wyso­ko­ści 100 mld USD do przy­szłe­go roku, a tak­że podwo­je­nia finan­so­wa­nia na rzecz przy­sto­so­wa­nia się do zmia­ny klimatu.

Mandat UE na COP 27

Na temat mobi­li­za­cji fun­du­szy potrzeb­nych, by sta­wić czo­ła kry­zy­so­wi kli­ma­tycz­ne­mu, powsta­ły czte­ry nowe rapor­ty. To one będą pod­sta­wą nego­cja­cji pod­czas COP 27 w Szarm el Szejk. Podczas gdy kra­je roz­wi­ja­ją­ce się potrze­bu­ją ogra­ni­cza­nia ska­li i tem­pa zmian kli­ma­tu to gros pie­nię­dzy idzie na inwe­sty­cje. Rocznie jest to aż ponad 800 mld dola­rów. Coraz wię­cej idzie na efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną, auta elek­trycz­ne i infra­struk­tu­rę, np. zapo­bie­ga­ją­cą powodziom. 

Afrykański szczyt klimatyczny COP 27

Podczas COP27 w Szarm el-​Szejk w Egipcie kon­ty­nu­owa­ne będą pra­ce nad wdro­że­niem poro­zu­mie­nia pary­skie­go z 2015 r. Jego dłu­go­ter­mi­no­wym celem jest ogra­ni­cze­nie wzro­stu śred­niej tem­pe­ra­tu­ry do pozio­mu znacz­nie poni­żej 2 °C, a naj­le­piej do 1,5 °C. Na razie postęp dzia­łań jest nie­wy­star­cza­ją­cy, by to osiągnąć.

Czytaj tak­że: Co zosta­wił szczyt kli­ma­tycz­ny COP26

Czas, kie­dy odby­wa się afry­kań­ski COP, jest dla kli­ma­tycz­nych nego­cja­cji bar­dzo trud­ny. Rosyjska inwa­zja na Ukrainę, zaostrzo­ne rela­cje amerykańsko-​chińskie oraz rosną­ce kosz­ty życia, kry­zys ener­ge­tycz­ny i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ścio­we­go – to zagra­ża glo­bal­nej współ­pra­cy. Jednocześnie przy­czy­nia się do spo­wol­nie­nia tem­pa dzia­łań na rzecz klimatu

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...