- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneWzrosła sprzedaż energii z kogeneracji...

Wzrosła sprzedaż energii z kogeneracji Taurona. Firmy ograniczają emisje

O ponad 650 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły emi­sję dwu­tlen­ku węgla tyl­ko w 2022 roku fir­my korzy­sta­ją­ce z koge­ne­ra­cyj­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Energetyczny lider odno­to­wał w tym roku wzrost licz­by klien­tów biz­ne­so­wych korzy­sta­ją­cych z ener­gii wytwa­rza­nej w jed­nym pro­ce­sie wraz z cie­płem. Zwiększył się tak­że wolu­men zakon­trak­to­wa­nej ener­gii z koge­ne­ra­cji dla firm do bli­sko 1,5 milio­na megawatogodzin.

W ramach stra­te­gii Zielonego Zwrotu TAURON ogra­ni­czy emi­syj­ność o 80 pro­cent. Konsekwentnie reali­zu­je­my ten plan i jed­no­cze­śnie suk­ce­syw­nie powięk­sza­my na ryn­ku wolu­men ener­gii, któ­ra pozwa­la ogra­ni­czać emi­syj­ność tak­że klien­tom biz­ne­so­wym – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes zarzą­du TAURON Polska Energia.

Kogeneracja pole­ga na jed­no­cze­snej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła w tym samym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym. Dzięki cze­mu wytwa­rza­nie ener­gii jest bar­dziej efek­tyw­ne niż w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia kon­wen­cjo­nal­nych metod. Do wypro­du­ko­wa­nia takiej samej ilo­ści ener­gii w koge­ne­ra­cji zuży­wa się bowiem znacz­nie mniej pali­wa pier­wot­ne­go, czy­li np. węgla kamien­ne­go czy gazu ziem­ne­go – niż w tra­dy­cyj­nej elektrowni. 

Każda mega­wa­to­go­dzi­na ener­gii wytwo­rzo­na z koge­ne­ra­cji to niż­sza emi­sja dwu­tlen­ku węgla  do atmos­fe­ry o ponad 55 pro­cent w porów­na­niu do emi­sji dwu­tlen­ku węgla dla ener­gii wytwa­rza­nej z węgla kamiennego.

W tym roku po raz kolej­ny obser­wu­je­my pozy­tyw­ny trend w dzia­ła­niach klien­tów biz­ne­so­wych, zwią­za­ny z chę­cią zmniej­sze­nia nega­tyw­ne­go wpły­wu biz­ne­su na śro­do­wi­sko natu­ral­ne i tym samym kon­trak­to­wa­nie więk­szych wolu­me­nów ener­gii wytwa­rza­nej w pro­ce­sie koge­ne­ra­cji. Kontraktacja na ten rok to już bli­sko 1,5 milio­na mega­wa­to­go­dzin – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Eko możliwości

Wspieranie ochro­ny śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go poprzez ogra­ni­cze­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych moż­li­we jest dzię­ki róż­no­rod­nej ofer­cie pro­duk­tów ener­ge­tycz­nych. Wśród nich zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się EKO Biznes od TAURONA, czy­li pro­dukt bazu­ją­cy na ener­gii wytwo­rzo­nej w koge­ne­ra­cji. Firmy, któ­re decy­du­ją się na zakup prą­du w ramach pro­duk­tu EKO Biznes poma­ga­ją wspie­rać ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go poprzez ogra­ni­cza­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla do atmosfery.

Po wybo­rze pro­duk­tu EKO Biznes fir­ma otrzy­mu­je Certyfikat Akcesyjny wyda­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Jest w nim wska­za­na pla­no­wa­na ilość zuży­cia ener­gii oraz pla­no­wa­na war­tość reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Po zakoń­cze­niu obo­wią­zy­wa­nia umo­wy fir­ma otrzy­mu­je doku­ment, potwier­dza­ją­cy fak­tycz­ną wiel­kość emi­sji dwu­tlen­ku węgla jakiej uda­ło się unik­nąć. Jest ona obli­cza­na na pod­sta­wie zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej w trak­cie obo­wią­zy­wa­nia umo­wy oraz spraw­no­ści źró­deł koge­ne­ra­cyj­nych bio­rą­cych udział w pro­duk­cie EKO Biznes.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...
A jeszcze lepsze jest to...