- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneDotacje do rowerów elektrycznych? Nie...

Dotacje do rowerów elektrycznych? Nie z rządowego programu

Dopłaty do rowe­rów elek­trycz­nych wyso­ko­ści 2,5 tys. zł przy­zna­je co roku Gdynia. Nie ma jed­nak ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu, z któ­re­go moż­na by wziąć dota­cje do elek­trycz­nych rowe­rów. W odpo­wie­dzi na inter­pe­la­cję wice­mi­ni­ster kli­ma­tu Ireneusz Zyska wyja­śnił, dla­cze­go tak jest. Jednocześnie nie wyklu­cza, że w przy­szło­ści poja­wi się dofi­nan­so­wa­nie do rowe­rów, w tym cargo.

Z pro­gra­mu Mój Elektryk oso­by fizycz­ne mogą wziąć nie­ma­łe dofi­nan­so­wa­nie do samo­cho­du elek­trycz­ne­go. Dotacje wyno­szą stan­dar­do­wo 18,7 tys. zł, a w przy­pad­ku rodzin wie­lo­dziet­nych, z kar­tą Dużej Rodziny, dofi­nan­so­wa­nie do elek­try­ka wyno­si 27 tys. zł. 

Natomiast przed­się­bior­cy, a tak­że rol­ni­cy i oso­by praw­ne, mogą dostać dofi­nan­so­wa­nie tak­że do innych pojaz­dów, w tym do moto­ro­we­rów, czy­li sku­te­rów, moto­cy­kli i czte­ro­ko­łow­ców (kate­go­rie od L1 do L7). W tym przy­pad­ku dota­cja pokry­wa do 30 proc. kosz­tów zaku­pu, ale nie wię­cej niż 4 tys. zł. Wiceminister Zyska zapo­wia­da nawet wyż­sze dotacje. 

Ponadto Obecnie w ramach pro­gra­mu „Mój Elektryk” prze­wi­dzia­ne jest wspar­cie w wyso­ko­ści nawet do 50% kosz­tów zaku­pu pojaz­du kate­go­rii L1e, moto­ro­we­rów dwu­ko­ło­wych, czy­li pojaz­dów poto­cze­nie okre­śla­nych jako skutery.

Wiceminister kli­ma­tu i śro­do­wi­ska Ireneusz Zyska

Nie ma funduszy na dotacje do rowerów elektrycznych

Nie ma nato­miast dopłat do rowe­rów elek­trycz­nych i ich w naj­bliż­szym cza­sie nie będzie. Tu wice­mi­ni­ster Ireneusz Zyska wyja­śnił, że trud­no jest poli­czyć efekt eko­lo­gicz­ny takie­go jed­no­śla­du. Tymczasem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej musi takie efek­ty rapor­to­wać. A efekt eko­lo­gicz­ny i zdro­wot­ny wystę­pu­je wte­dy, gdy e‑rower zastę­pu­je pojazd spa­li­no­wy. Nie zawsze jed­nak tak jest. 

Co wię­cej, rząd nie ma teraz fun­du­szy na takie dopłaty.

Z uwa­gi na ogra­ni­czo­ne środ­ki, wyda­je się że na chwi­lę obec­ną wspar­cie powin­no być ukie­run­ko­wa­ne na dopła­ty do zaku­pu przez przed­się­bior­ców i oso­by fizycz­ne samo­cho­dów elek­trycz­nych, któ­rych cena jest istot­nie wyż­sza niż pojaz­dów spalinowych. 

Ireneusz Zyska

Dopłaty do eko­lo­gicz­ne­go trans­por­tu poma­ga­ją ogra­ni­czyć emi­sje w mia­stach. Jak wyni­ka z bada­nia European Cyclists Federation, oko­ło 30 proc. użyt­kow­ni­ków e‑rowerów trak­tu­je je jako alter­na­ty­wę dla samo­cho­dów, co przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia kor­ków oraz reduk­cji zanie­czysz­cze­nia powietrza.

Dopłaty do rowerów – może kiedyś

Jednocześnie wice­mi­ni­ster Zyska nie wyklu­cza, że w przy­szło­ści takie fun­du­sze się znaj­dą. Nie jest oczy­wi­ście wyklu­czo­ne, że w przy­szło­ści pro­gram wspar­cia zaku­pu rowe­rów elek­trycz­nych zosta­nie uru­cho­mio­ny. Należy pamię­tać o bar­dzo waż­nej kwe­stii do roz­wią­za­nia przed uru­cho­mie­niem pro­gra­mu wspar­cia zaku­pu skie­ro­wa­nym dla rowe­rów elek­trycz­nych – dodał.

Czytaj tak­że: Elektryczna ewo­lu­cja już tu jest

W przy­pad­ku e‑rowerów i rowe­rów typu car­go bar­dzo trud­no jest wyzna­czyć gra­ni­cę, w któ­rej fak­tycz­nie zastę­pu­ją pojazd spa­li­no­wy, a kie­dy zastę­pu­ją tra­dy­cyj­ny rower. W dru­gim przy­pad­ku efekt eko­lo­gicz­ny był­by ujem­ny z powo­du zamia­ny ener­gii mecha­nicz­nej (napę­dza­nie rowe­ru siłą mię­śni) na tą wytwa­rza­ną w pro­ce­sie pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. A ta, jak na razie, w nie­wiel­kim stop­niu w Polsce pocho­dzi z odna­wial­nych źródeł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...