- reklama -

Jakie kredyty na pompę ciepła dają banki

Coraz wię­cej osób chce ogrze­wać domy pom­pa­mi cie­pła. Wymiana pie­ca na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie wią­że się ze spo­ry­mi wydat­ka­mi. Kredyty w ban­kach to nie­rzad­ko jedy­na dro­ga, by zdo­być na ten cel finan­so­wa­nie. Można na wymia­nę kop­ciu­cha dostać dota­cję, nawet ponad 40 tys. zł, ale naj­pierw trze­ba tę inwe­sty­cję wyko­nać. Polacy inte­re­su­ją się też wymia­ną kotłów gazo­wych na pom­py ciepła. 

Nie wszy­scy mogą lub chcą prze­zna­czyć swo­je oszczęd­no­ści na pom­pę cie­pła. Kredyty w 2022 r. zdro­ża­ły, nato­miast część ban­ków ma pod­pi­sa­ne umo­wy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ofe­ru­je kre­dy­ty na pom­py cie­pła z dota­cją pro­gra­mu Czyste Powietrze.

Kredyt na pompę w banku, dotacja z WFOŚiGW

NFOŚiGW ma pod­pi­sa­ne umo­wy z:

 • Alior Bankiem
 • BOŚ
 • BNP Paribas
 • Credit Agricole
 • Santander Consumer Bank
 • BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) i 24 ban­ki z grupy
 • SGB Bank i 11 ban­ków spół­dziel­czych z tej grupy. 

W oddzia­le ban­ku skła­da się wnio­sek o kre­dyt na pom­pę cie­pła lub inną wymia­nę kop­ciu­cha, np. na kocioł gazo­wy, na pel­let, ogrze­wa­nie elek­trycz­ne. Lista dofi­nan­so­wa­nych zadań obej­mu­je też ter­mo­mo­der­ni­za­cję i foto­wol­ta­ikę (o mocy 2-​10 kW). 

Po pozy­tyw­nej decy­zji lub warun­ko­wej umo­wie kre­dy­to­wej, bank skła­da wnio­sek o dota­cję do woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW). Bank dopie­ro po otrzy­ma­niu pozy­tyw­nej decy­zji o przy­zna­niu dota­cji, wypła­ca kre­dyt. Jeśli kre­dyt jest zabez­pie­czo­ny gwa­ran­cją BGK, to wypła­ta nastą­pi po pod­pi­sa­niu umo­wy dota­cji. Tak jest np. w BPS.

Czas na reali­za­cję inwe­sty­cji wyno­si 18 mie­się­cy od dnia zło­że­nia wnio­sku o dota­cję. Co waż­ne, wnio­sek o roz­li­cze­nie dota­cji skła­da się w WFOŚiGW, któ­ry po pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji prze­le­wa dota­cję na rachu­nek kre­dy­tu. To więc ozna­cza, że bank zaksię­gu­je je na poczet spła­ty kapi­ta­łu kredytu.

Warunki kredytu z dotacją programu Czyste Powietrze

O kre­dy­ty Czyste Powietrze mogą ubie­gać się wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych z zało­żo­ną księ­gą wie­czy­stą. Co naj­mniej 95 proc. kre­dy­tu pokry­wa kosz­ty kwa­li­fi­ko­wa­ne. Kwota wypła­co­nej dota­cji musi być niż­sza niż kapi­tał kre­dy­tu. Banki udzie­la­ją naj­czę­ściej do 100 tys. zł kre­dy­tu. Takie kre­dy­ty na pom­pę cie­pła są aż nad­to wystar­cza­ją­ce, ponie­waż inwe­sty­cja wyno­si naj­czę­ściej od 20 tys. zł do 50 tys. zł.

Dochód rocz­ny ubie­ga­ją­ce­go się o taki kre­dyt z dota­cją nie może prze­kro­czyć 100 tys. Dochód usta­la się nas pod­sta­wie PIT albo innych zaświad­czeń, np. orzeczeń.

Na jakie opro­cen­to­wa­nie może liczyć oso­ba, któ­ra zgła­sza się po kre­dyt na pom­pę cie­pła do ban­ku? Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania będzie się zmie­nia­ła wraz ze zmia­ną stóp pro­cen­to­wych, obec­nie wyno­si od 7,43 proc. w Alior Banku do ok. 9,5 proc. w BOŚ, BNP Paribas, Santander Banku (9,37). Jeden z ban­ków SGB sto­su­je nato­miast opro­cen­to­wa­nie WIBOR 12M + 3 p.p. w sto­sun­ku rocznym.

Czytaj tak­że: Kredyt anty­smo­go­wy z dota­cją w kolej­nym banku

Credit Agricole ma dwa rodza­je kre­dy­tów: gotów­ko­wy (ok. 8,5 proc.) i ratal­ny (ok. 7,8 proc.), któ­ry może wynieść nawet 120 tys. zł.

Warto zwró­cić uwa­gę na pro­wi­zje, np. SGB pobie­ra 1 proc., BOŚ, BNP Paribas, Santander Consumer Bank i Alior Bank nie pobie­ra­ją prowizji.

Ekokredyty na pompę ciepła i ekopożyczki w bankach

Niemal każ­dy bank ma już w swo­je ofer­cie eko­kre­dy­ty na inwe­sty­cje w foto­wol­ta­ikę i inne urzą­dze­nia eko­lo­gicz­ne, korzy­sta­ją­ce z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, popra­wia­ją­ce jakość powie­trza, efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną domów jed­no­ro­dzin­nych oraz zmniej­sza­ją­ce emi­sję gazów cie­plar­nia­nych. Tu RRSO wyno­si już ponad 10 proc.

PKO BP infor­mu­je, że finan­su­je w ramach eko­po­życz­ki do 50 tys. zł:

 • pane­le fotowoltaiczne
 • kolek­to­ry słoneczne
 • pom­py ciepła
 • samo­cho­dy oso­bo­we z napę­dem elek­trycz­nym lub hybry­do­wym oraz moto­cy­kle i sku­te­ry z napę­dem elektrycznym.

Z kolei Bank Pekao ma pożycz­kę na cele eko­lo­gicz­ne z pro­wi­zją 0%. RRSO 13,78%. (Oferta do koń­ca 2022 r.). Z kolei ING ma sta­łe opro­cen­to­wa­nie, jeśli weź­mie się eko­po­życz­kę mak­sy­mal­nie na 3 lata.

Banki mia­ły boga­te ofer­ty kre­dy­to­we, jeśli cho­dzi o foto­wol­ta­ikę. Teraz podob­ny boom szy­ku­je się na ryn­ku pomp ciepła.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł