- reklama -

Jakie kredyty na pompę ciepła dają banki

Coraz wię­cej osób chce ogrze­wać domy pom­pa­mi cie­pła. Wymiana pie­ca na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie wią­że się ze spo­ry­mi wydat­ka­mi. Kredyty w ban­kach to nie­rzad­ko jedy­na dro­ga, by zdo­być na ten cel finan­so­wa­nie. Można na wymia­nę kop­ciu­cha dostać dota­cję, nawet ponad 40 tys. zł, ale naj­pierw trze­ba tę inwe­sty­cję wyko­nać. Polacy inte­re­su­ją się też wymia­ną kotłów gazo­wych na pom­py ciepła. 

Nie wszy­scy mogą lub chcą prze­zna­czyć swo­je oszczęd­no­ści na pom­pę cie­pła. Kredyty w 2022 r. zdro­ża­ły, nato­miast część ban­ków ma pod­pi­sa­ne umo­wy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ofe­ru­je kre­dy­ty na pom­py cie­pła z dota­cją pro­gra­mu Czyste Powietrze.

Kredyt na pompę w banku, dotacja z WFOŚiGW

NFOŚiGW ma pod­pi­sa­ne umo­wy z:

 • Alior Bankiem
 • BOŚ
 • BNP Paribas
 • Credit Agricole
 • Santander Consumer Bank
 • BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) i 24 ban­ki z grupy
 • SGB Bank i 11 ban­ków spół­dziel­czych z tej grupy. 

W oddzia­le ban­ku skła­da się wnio­sek o kre­dyt na pom­pę cie­pła lub inną wymia­nę kop­ciu­cha, np. na kocioł gazo­wy, na pel­let, ogrze­wa­nie elek­trycz­ne. Lista dofi­nan­so­wa­nych zadań obej­mu­je też ter­mo­mo­der­ni­za­cję i foto­wol­ta­ikę (o mocy 2–10 kW). 

Po pozy­tyw­nej decy­zji lub warun­ko­wej umo­wie kre­dy­to­wej, bank skła­da wnio­sek o dota­cję do woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW). Bank dopie­ro po otrzy­ma­niu pozy­tyw­nej decy­zji o przy­zna­niu dota­cji, wypła­ca kre­dyt. Jeśli kre­dyt jest zabez­pie­czo­ny gwa­ran­cją BGK, to wypła­ta nastą­pi po pod­pi­sa­niu umo­wy dota­cji. Tak jest np. w BPS.

Czas na reali­za­cję inwe­sty­cji wyno­si 18 mie­się­cy od dnia zło­że­nia wnio­sku o dota­cję. Co waż­ne, wnio­sek o roz­li­cze­nie dota­cji skła­da się w WFOŚiGW, któ­ry po pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji prze­le­wa dota­cję na rachu­nek kre­dy­tu. To więc ozna­cza, że bank zaksię­gu­je je na poczet spła­ty kapi­ta­łu kredytu.

Warunki kredytu z dotacją programu Czyste Powietrze

O kre­dy­ty Czyste Powietrze mogą ubie­gać się wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych z zało­żo­ną księ­gą wie­czy­stą. Co naj­mniej 95 proc. kre­dy­tu pokry­wa kosz­ty kwa­li­fi­ko­wa­ne. Kwota wypła­co­nej dota­cji musi być niż­sza niż kapi­tał kre­dy­tu. Banki udzie­la­ją naj­czę­ściej do 100 tys. zł kre­dy­tu. Takie kre­dy­ty na pom­pę cie­pła są aż nad­to wystar­cza­ją­ce, ponie­waż inwe­sty­cja wyno­si naj­czę­ściej od 20 tys. zł do 50 tys. zł.

Dochód rocz­ny ubie­ga­ją­ce­go się o taki kre­dyt z dota­cją nie może prze­kro­czyć 100 tys. Dochód usta­la się nas pod­sta­wie PIT albo innych zaświad­czeń, np. orzeczeń.

Na jakie opro­cen­to­wa­nie może liczyć oso­ba, któ­ra zgła­sza się po kre­dyt na pom­pę cie­pła do ban­ku? Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania będzie się zmie­nia­ła wraz ze zmia­ną stóp pro­cen­to­wych, obec­nie wyno­si od 7,43 proc. w Alior Banku do ok. 9,5 proc. w BOŚ, BNP Paribas, Santander Banku (9,37). Jeden z ban­ków SGB sto­su­je nato­miast opro­cen­to­wa­nie WIBOR 12M + 3 p.p. w sto­sun­ku rocznym.

Czytaj tak­że: Kredyt anty­smo­go­wy z dota­cją w kolej­nym banku

Credit Agricole ma dwa rodza­je kre­dy­tów: gotów­ko­wy (ok. 8,5 proc.) i ratal­ny (ok. 7,8 proc.), któ­ry może wynieść nawet 120 tys. zł.

Warto zwró­cić uwa­gę na pro­wi­zje, np. SGB pobie­ra 1 proc., BOŚ, BNP Paribas, Santander Consumer Bank i Alior Bank nie pobie­ra­ją prowizji.

Ekokredyty na pompę ciepła i ekopożyczki w bankach

Niemal każ­dy bank ma już w swo­je ofer­cie eko­kre­dy­ty na inwe­sty­cje w foto­wol­ta­ikę i inne urzą­dze­nia eko­lo­gicz­ne, korzy­sta­ją­ce z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, popra­wia­ją­ce jakość powie­trza, efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną domów jed­no­ro­dzin­nych oraz zmniej­sza­ją­ce emi­sję gazów cie­plar­nia­nych. Tu RRSO wyno­si już ponad 10 proc.

PKO BP infor­mu­je, że finan­su­je w ramach eko­po­życz­ki do 50 tys. zł:

 • pane­le fotowoltaiczne
 • kolek­to­ry słoneczne
 • pom­py ciepła
 • samo­cho­dy oso­bo­we z napę­dem elek­trycz­nym lub hybry­do­wym oraz moto­cy­kle i sku­te­ry z napę­dem elektrycznym.

Z kolei Bank Pekao ma pożycz­kę na cele eko­lo­gicz­ne z pro­wi­zją 0%. RRSO 13,78%. (Oferta do koń­ca 2022 r.). Z kolei ING ma sta­łe opro­cen­to­wa­nie, jeśli weź­mie się eko­po­życz­kę mak­sy­mal­nie na 3 lata.

Banki mia­ły boga­te ofer­ty kre­dy­to­we, jeśli cho­dzi o foto­wol­ta­ikę. Teraz podob­ny boom szy­ku­je się na ryn­ku pomp ciepła.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...
A jeszcze lepsze jest to...