- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiPosłowie pytają o podzielniki ciepła....

Posłowie pytają o podzielniki ciepła. Minister odpowiada

Podzielniki cie­pła w okre­sie grzew­czym zaczy­na­ją budzić gorą­ce zain­te­re­so­wa­nie miesz­kań­ców. Spółdzielnie, wspól­no­ty i zarząd­cy budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych mon­tu­ją urzą­dze­nia, by podzie­lić kosz­ty ogrze­wa­nia. Mieszkańcy mają jed­nak wąt­pli­wo­ści, za co tak napraw­dę płacą. 

Mieszkańcy blo­ków i kamie­nic skar­żą się na roz­li­cza­nie kosz­tów cie­pła. Przykręcają kalo­ry­fe­ry, nie wie­trzą miesz­kań, tyl­ko po to, by zapła­cić mniej. I sta­wia­ją pyta­nia: czy podziel­ni­ki cie­pła są zgod­ne z pra­wem? Problemy powta­rza­ją się rok w rok, a miesz­kań­cy nie waha­ją się ude­rzać nawet do poli­ty­ków, by i oni coś zro­bi­li. Posłowie piszą więc inter­pe­la­cje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na jed­ną z takich inter­pe­la­cji odpo­wie­dział ostat­nio wice­mi­ni­ster Jacek Ozdoba.

Podzielniki ciepła zgodne z prawem

Rozliczanie kosz­tu zaku­pu cie­pła regu­lu­je pra­wo ener­ge­tycz­ne (art. 45 a). Dopuszcza sto­so­wa­nie cie­pło­mie­rzy, a tak­że urzą­dzeń „nie­bę­dą­cych przy­rzą­da­mi pomia­ro­wy­mi w rozu­mie­niu prze­pi­sów metro­lo­gicz­nych“. Podzielniki kosz­tów cie­pła są wła­śnie taki­mi urzą­dze­nia­mi – odpo­wie­dział na inter­pe­la­cję posel­ską wice­mi­ni­ster Ozdoba.

Prawo ener­ge­tycz­ne daje też moż­li­wość roz­li­cze­nia kosz­tów ogrze­wa­nia według powierzch­ni lub kuba­tu­ry lokali.

Z jed­nej stro­ny pra­wo daje dużą swo­bo­dę w dobo­rze meto­dy. Z dru­giej – okre­śla też warun­ki dla zapew­nie­nia uczci­wych i przej­rzy­stych rozliczeń.

Kto decyduje?

To wła­ści­ciel czy zarząd­ca budyn­ku, np. spół­dziel­nia, odpo­wia­da za roz­li­cze­nia kosz­tów ogrze­wa­nia i podział tych kosz­tów na poszcze­gól­ne loka­le. Wybraną meto­dę roz­li­czeń wpro­wa­dza w wewnętrz­nym regulaminie. 

Taki regu­la­min bie­rze pod uwa­gę róż­ni­co­wa­ne warun­ki tech­nicz­ne budyn­ków i loka­li. Rozliczenie uwzględ­niać powin­no więc cie­pło dostar­cza­ne do loka­lu z pio­nów grzew­czych lub prze­ni­ka­nia mię­dzy miesz­ka­nia­mi, osza­co­wa­ne w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie reje­stra­cji tem­pe­ra­tu­ry powie­trza w loka­lu. Wybrana meto­da roz­li­czeń powin­na uwzględ­nić też współ­czyn­ni­ki wyrów­naw­cze, wyni­ka­ją­ce z poło­że­nia loka­lu w bry­le budynku. 

Czytaj wię­cej: Inteligentne licz­ni­ki skoń­czą z prognozą

Jeżeli podział kosz­tów cie­pła sto­so­wa­ny przez spół­dziel­nię jest zgod­ny z tymi zasa­da­mi, a regu­la­min roz­li­czeń został przy­ję­ty zgod­nie ze sta­tu­tem, to jest on praw­nie obo­wią­zu­ją­cy. Jeśli nato­miast tak nie jest – trze­ba inter­we­nio­wać w spół­dziel­ni, a osta­tecz­nie spra­wa może skoń­czyć się w sądzie. To już regu­lu­je Prawo spółdzielcze.

Ciepłomierze w nowym budynku

Ciepłomierze to urzą­dze­nie zale­ga­li­zo­wa­ne, któ­re poka­zu­ją zuży­cie ener­gii. Nowoczesne cie­pło­mie­rze są kom­pak­to­we, dokład­ne i przy­sto­so­wa­ne do zdal­ne­go odczy­tu i sygna­li­zo­wa­nia awarii.

Rozliczanie kosz­tów ogrze­wa­nia w opar­ciu o cie­pło­mie­rze moż­li­we jest tyl­ko, gdy każ­dy lokal Ma odręb­ną insta­la­cję, któ­ra ma jed­no wej­ście i jed­no wyj­ście, łączą­ce z insta­la­cją cen­tral­ne­go ogrzewania.

Taki sys­tem insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia naj­czę­ściej wstę­pu­je w nowym budow­nic­twie. Stosowanie cie­pło­mie­rzy moż­li­we jest też w budyn­ku po remon­cie gene­ral­nym, obej­mu­ją­cym rów­nież zmia­nę pro­wa­dze­nia insta­la­cji grzewczej. 

Podzielniki ciepła w starym bloku

W budyn­kach z roz­pro­wa­dze­niem cie­pła za pośred­nic­twem pio­nów cią­gną­cych się przez wszyst­kie kon­dy­gna­cje sto­so­wa­nie indy­wi­du­al­nych cie­pło­mie­rzy jest nie­ce­lo­we i nie­opła­cal­ne. W takim przy­pad­ku sto­su­je się podziel­ni­ki kosz­tów cie­pła. Podzielnik nie poka­zu­je stric­te zuży­cia ener­gii, ale jego wska­za­nie sta­no­wi głów­ną pod­sta­wę do roz­li­cze­nia kosz­tów ogrze­wa­nia. Spółdzielnie doda­ją do tego np. kosz­ty stałe. 

Prawo ener­ge­tycz­ne prze­wi­du­je rów­nież moż­li­wość przy­ję­cia jako pod­sta­wy roz­li­czeń powierzch­ni lub kuba­tu­ry loka­li. Taka meto­da nie odzwier­cie­dla jed­nak fak­tycz­ne­go zuży­cia cie­pła, ani nie skła­nia loka­to­rów do efek­tyw­ne­go korzy­sta­nia z ogrze­wa­nia. Szczególnie w budyn­kach po ter­mo­mo­der­ni­za­cji, nie pozwa­la osią­gnąć ocze­ki­wa­nych oszczęd­no­ści energii.

Zmian nie będzie

Wiceminister Jacek Ozdoba wyja­śnił też, że nie pla­nu­je się w pra­wie ener­ge­tycz­nym zmian doty­czą­cych spo­so­bów roz­li­cza­nia ciepła.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...