- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiPosłowie pytają o podzielniki ciepła....

Posłowie pytają o podzielniki ciepła. Minister odpowiada

Podzielniki cie­pła w okre­sie grzew­czym zaczy­na­ją budzić gorą­ce zain­te­re­so­wa­nie miesz­kań­ców. Spółdzielnie, wspól­no­ty i zarząd­cy budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych mon­tu­ją urzą­dze­nia, by podzie­lić kosz­ty ogrze­wa­nia. Mieszkańcy mają jed­nak wąt­pli­wo­ści, za co tak napraw­dę płacą. 

Mieszkańcy blo­ków i kamie­nic skar­żą się na roz­li­cza­nie kosz­tów cie­pła. Przykręcają kalo­ry­fe­ry, nie wie­trzą miesz­kań, tyl­ko po to, by zapła­cić mniej. I sta­wia­ją pyta­nia: czy podziel­ni­ki cie­pła są zgod­ne z pra­wem? Problemy powta­rza­ją się rok w rok, a miesz­kań­cy nie waha­ją się ude­rzać nawet do poli­ty­ków, by i oni coś zro­bi­li. Posłowie piszą więc inter­pe­la­cje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na jed­ną z takich inter­pe­la­cji odpo­wie­dział ostat­nio wice­mi­ni­ster Jacek Ozdoba.

Podzielniki ciepła zgodne z prawem

Rozliczanie kosz­tu zaku­pu cie­pła regu­lu­je pra­wo ener­ge­tycz­ne (art. 45 a). Dopuszcza sto­so­wa­nie cie­pło­mie­rzy, a tak­że urzą­dzeń “nie­bę­dą­cych przy­rzą­da­mi pomia­ro­wy­mi w rozu­mie­niu prze­pi­sów metro­lo­gicz­nych”. Podzielniki kosz­tów cie­pła są wła­śnie taki­mi urzą­dze­nia­mi – odpo­wie­dział na inter­pe­la­cję posel­ską wice­mi­ni­ster Ozdoba.

Prawo ener­ge­tycz­ne daje też moż­li­wość roz­li­cze­nia kosz­tów ogrze­wa­nia według powierzch­ni lub kuba­tu­ry lokali.

Z jed­nej stro­ny pra­wo daje dużą swo­bo­dę w dobo­rze meto­dy. Z dru­giej – okre­śla też warun­ki dla zapew­nie­nia uczci­wych i przej­rzy­stych rozliczeń.

Kto decyduje?

To wła­ści­ciel czy zarząd­ca budyn­ku, np. spół­dziel­nia, odpo­wia­da za roz­li­cze­nia kosz­tów ogrze­wa­nia i podział tych kosz­tów na poszcze­gól­ne loka­le. Wybraną meto­dę roz­li­czeń wpro­wa­dza w wewnętrz­nym regulaminie. 

Taki regu­la­min bie­rze pod uwa­gę róż­ni­co­wa­ne warun­ki tech­nicz­ne budyn­ków i loka­li. Rozliczenie uwzględ­niać powin­no więc cie­pło dostar­cza­ne do loka­lu z pio­nów grzew­czych lub prze­ni­ka­nia mię­dzy miesz­ka­nia­mi, osza­co­wa­ne w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie reje­stra­cji tem­pe­ra­tu­ry powie­trza w loka­lu. Wybrana meto­da roz­li­czeń powin­na uwzględ­nić też współ­czyn­ni­ki wyrów­naw­cze, wyni­ka­ją­ce z poło­że­nia loka­lu w bry­le budynku. 

Czytaj wię­cej: Inteligentne licz­ni­ki skoń­czą z prognozą

Jeżeli podział kosz­tów cie­pła sto­so­wa­ny przez spół­dziel­nię jest zgod­ny z tymi zasa­da­mi, a regu­la­min roz­li­czeń został przy­ję­ty zgod­nie ze sta­tu­tem, to jest on praw­nie obo­wią­zu­ją­cy. Jeśli nato­miast tak nie jest – trze­ba inter­we­nio­wać w spół­dziel­ni, a osta­tecz­nie spra­wa może skoń­czyć się w sądzie. To już regu­lu­je Prawo spółdzielcze.

Ciepłomierze w nowym budynku

Ciepłomierze to urzą­dze­nie zale­ga­li­zo­wa­ne, któ­re poka­zu­ją zuży­cie ener­gii. Nowoczesne cie­pło­mie­rze są kom­pak­to­we, dokład­ne i przy­sto­so­wa­ne do zdal­ne­go odczy­tu i sygna­li­zo­wa­nia awarii.

Rozliczanie kosz­tów ogrze­wa­nia w opar­ciu o cie­pło­mie­rze moż­li­we jest tyl­ko, gdy każ­dy lokal Ma odręb­ną insta­la­cję, któ­ra ma jed­no wej­ście i jed­no wyj­ście, łączą­ce z insta­la­cją cen­tral­ne­go ogrzewania.

Taki sys­tem insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia naj­czę­ściej wstę­pu­je w nowym budow­nic­twie. Stosowanie cie­pło­mie­rzy moż­li­we jest też w budyn­ku po remon­cie gene­ral­nym, obej­mu­ją­cym rów­nież zmia­nę pro­wa­dze­nia insta­la­cji grzewczej. 

Podzielniki ciepła w starym bloku

W budyn­kach z roz­pro­wa­dze­niem cie­pła za pośred­nic­twem pio­nów cią­gną­cych się przez wszyst­kie kon­dy­gna­cje sto­so­wa­nie indy­wi­du­al­nych cie­pło­mie­rzy jest nie­ce­lo­we i nie­opła­cal­ne. W takim przy­pad­ku sto­su­je się podziel­ni­ki kosz­tów cie­pła. Podzielnik nie poka­zu­je stric­te zuży­cia ener­gii, ale jego wska­za­nie sta­no­wi głów­ną pod­sta­wę do roz­li­cze­nia kosz­tów ogrze­wa­nia. Spółdzielnie doda­ją do tego np. kosz­ty stałe. 

Prawo ener­ge­tycz­ne prze­wi­du­je rów­nież moż­li­wość przy­ję­cia jako pod­sta­wy roz­li­czeń powierzch­ni lub kuba­tu­ry loka­li. Taka meto­da nie odzwier­cie­dla jed­nak fak­tycz­ne­go zuży­cia cie­pła, ani nie skła­nia loka­to­rów do efek­tyw­ne­go korzy­sta­nia z ogrze­wa­nia. Szczególnie w budyn­kach po ter­mo­mo­der­ni­za­cji, nie pozwa­la osią­gnąć ocze­ki­wa­nych oszczęd­no­ści energii.

Zmian nie będzie

Wiceminister Jacek Ozdoba wyja­śnił też, że nie pla­nu­je się w pra­wie ener­ge­tycz­nym zmian doty­czą­cych spo­so­bów roz­li­cza­nia ciepła.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Nad morzem

Nad morzem jest...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł