- reklama -

Będą wyższe dotacje do kotłów gazowych w 2022 roku

Polacy naj­czę­ściej wybie­ra­ją gaz jako źró­dło ogrze­wa­nia domu, gdy wymie­nia­ją kop­ciu­chy. Dofinansowanie takich inwe­sty­cji jest powszech­nie dostęp­ne. W przy­pad­ku kotłów gazo­wych może wynieść w tym roku nawet 13,5 tys. zł. Wszystko dla­te­go, że pod­nie­sio­no dla naj­uboż­szych osób dopła­ty. Piece gazo­we, w prze­ci­wień­stwie do węglo­wych, obej­mu­je tak­że ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na. Jak dłu­go utrzy­ma się tak wyso­ki poziom dofi­nan­so­wa­nia?

Dotacje na wymia­nę kop­ciu­chów w całej Polsce mogą wziąć z pro­gra­mu Czyste Powietrze. wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych. Najwięcej dota­cji Polacy wzię­li na kotły gazo­we – w ostat­nich trzech latach po dopła­ty do kotłów gazo­wych kon­den­sa­cyj­nych się­gnę­ło oko­ło 170 tys. osób. W stycz­niu 2022 roku, a więc już na dniach, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogło­si kolej­ny nabór. 

Nowe piece gazowe: dofinansowanie 4,5 tys. zł

Podstawowy poziom dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 30 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Z takiej dopła­ty do gazo­we­go kotła kon­den­sa­cyj­ne­go sko­rzy­sta­ją oso­by wymie­nia­ją­ce kop­ciu­cha, któ­re mają rocz­ny dochód do 100 tys. zł. Maksymalna dota­cja wyno­si 4,5 tys. zł.

Natomiast oso­by, któ­re jesz­cze nie są jesz­cze przy­łą­czo­ne do sie­ci gazo­wej, mogą dostać 6750 zł na wyko­na­nie przy­łą­cza i kotłow­ni. Dofinansowanie pokry­wa 45 proc. kosz­tów inwe­sty­cji, w tym: doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej, przy­łą­cza, kotła i insta­la­cji wewnętrz­nej oraz opła­ty przyłączeniowej. 

Żeby wziąć na kotły gazo­we kon­den­sa­cyj­ne dofi­nan­so­wa­nie to muszą one speł­niać wyma­ga­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej kla­sy mini­mum A. Świadczy o tym kar­ta pro­duk­tu i ety­kie­ty energetycznej.

Koszty, któ­re są obję­te dofi­nan­so­wa­niem, obej­mu­ją: zakup/​montaż kotła gazo­we­go kon­den­sa­cyj­ne­go z osprzę­tem, ste­ro­wa­niem, arma­tu­rą zabez­pie­cza­ją­cą i regu­lu­ją­cą, ukła­dem dopro­wa­dze­nia powie­trza i odpro­wa­dze­nia spa­lin, zbior­ni­kiem akumulacyjnym/​buforowym, zbior­ni­kiem cie­płej wody z osprzę­tem, zbior­ni­kiem na gaz. W ramach kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych uję­ta jest tak­że insta­la­cja pro­wa­dzą­ca od przy­łą­cza do kotła lub od zbior­ni­ka na gaz do kotła.

Wyższe dofinansowanie do kotłów 

Natomiast oso­by o niskich zarob­kach dosta­ną przy wymia­nie kop­ciu­cha dofi­nan­so­wa­nie na pozio­mie 60 proc. albo nawet 90 proc. Do tego potrze­bu­ją zaświad­cze­nia z urzę­du gmi­ny, albo 

Dla osób o mie­sięcz­nych docho­dach do 900 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym albo 1260 zł w jed­no­oso­bo­wym dopła­ta do pie­ca gazo­we­go wyno­si 13,5 tys. zł i pokry­wa 90 proc. kosztów. 

Przy mie­sięcz­nych docho­dach do 1564 zł na oso­bę w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym i 2189 zł w jed­no­oso­bo­wym dota­cja do pie­ca gazo­we­go nie prze­kra­cza 60 proc. Maksymalnie moż­na otrzy­mać 9 tys. zł. Natomiast dopła­ty do kotłow­ni gazo­wej są wyż­sze, ponie­waż wyno­szą do 11 250 zł i pokry­wa­ją 75 proc. kosz­tów inwestycji. 

Jak wystarać się o dotacje?

Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie kotła gazo­we­go przy wymia­nie kop­ciu­cha naj­le­piej jest skła­dać on-​line. Rozliczają je, po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji, woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wodnej. 

Najważniejsze: muszą trwa­le zezło­mo­wać sta­ry piec. Dofinansowanie nie przy­słu­gu­je, gdy w domu jest już źró­dło cie­pła speł­nia­ją­ce stan­dar­dy, na przy­kład kocioł gazo­wy. Wówczas moż­na wziąć dota­cje tyl­ko na termomodernizację. 

Inwestycje moż­na zacząć nie wcze­śniej niż 6 mie­się­cy przed zło­że­niem wnio­sku. Nie liczą się więc kosz­ty ponie­sio­ne wcze­śniej, lub jesz­cze przed datą nabo­ru wnio­sków. moż­na też zgła­szać inwe­sty­cje już zakończone.

Od momen­tu zło­że­nia wnio­sku jest 30 dni na zakoń­cze­nie przed­się­wzię­cia. Najubożsi mają wydłu­żo­ny czas do 36 miesięcy.

Co waż­ne, dofi­nan­so­wa­nie do kotłów doty­czy tyl­ko ist­nie­ją­cych domów jed­no­ro­dzin­nych, w któ­rych wła­ści­ciel likwi­du­je kop­ciu­cha i mon­tu­je nowe ogrze­wa­nie. Inwestycje przed odda­niem budyn­ku do użyt­ko­wa­nia nie liczą się. 

Antysmogowy kredyt z dotacją 

Minusem pro­gra­mu jest brak moż­li­wo­ści wypła­ty pie­nię­dzy przed inwe­sty­cją na jej reali­za­cję. trze­ba więc posia­dać pie­nią­dze, wziąć kre­dyt z ban­ku albo doga­dać się z wyko­naw­cą, by to on sfi­nan­so­wa­ła czę­ścio­wo i na jego kon­to wpa­dła dotacja.

Kilka ban­ków pod­pi­sa­ło umo­wy z NFOŚiGW i roz­li­cza­ją one dota­cje z Czystego Powietrza. Są to: Alior, Credit Agricole, BOŚ, BNP Paribas, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz ban­ki spół­dziel­cze z gru­py BPS. Przy kre­dy­cie anty­smo­go­wym dota­cja wpły­wa na kon­to ban­ku i pomniej­sza kwo­te kre­dy­tu do spłaty.

Czytaj tak­że: Jak prze­pro­wa­dzić ter­mo­izo­la­cję domu z dofinansowaniem

Co, jeśli już masz piec gazowy?

Istnieje moż­li­wość wzię­cia dopła­ty do kotła gazo­we­go mimo posia­da­nia już w domu sta­re­go pie­ca gazo­we­go. Właściciel musi jed­nak udo­wod­nić, że wymie­nia kop­ciu­cha, któ­ry słu­żył do ogrze­wa­nia. Zdarza się bowiem, że Polacy są pod­łą­cze­ni do sie­ci a i tak grze­ją się kop­ciu­chem. Tu więc pro­gram wycho­dzi im naprzeciw. 

Ważna jest tu śred­nia ilość pobie­ra­ne­go gazu śred­nia z ostat­nich 3 lat. Nie może to być wię­cej niż niż 5 600 kWh/​rok. Wówczas, po zezło­mo­wa­niu kop­ciu­cha, mogą wziąć dota­cję, o ile speł­nią inne wymo­gi czy­li doty­czą­ce ponie­sio­nych kosztów

Dotacje można łączyć

Nie nale­ży tez zapo­mi­nać, że wzię­te do pie­ca gazo­we­go dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Czyste Powietrze moż­na łączyć z inny­mi dota­cja­mi, na przy­kład gmin­ny­mi. Ważne, by zakres kosz­tów nie pokry­wał się. 

Ponadto kosz­ty, któ­re nie zosta­ły zre­fun­do­wa­ne dota­cją, moż­na odpi­sać od podat­ku w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Kwota do wyko­rzy­sta­nia w uldze ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej wyno­si 53 tys. zł i moż­na ją roz­ło­żyć na trzy lata. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...
1 KOMENTARZ
  1. Oto co się sta­nie w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, za spra­wą sza­leń­czej poli­ty­ki eko­lo­gicz­nej UE. Szalejące ceny gazu spra­wią, że zamiast prze­cho­dzić z kop­ciu­cha na gaz, ludzie będą ucie­kać z gazu. Zamiast czyst­sze­go powie­trza będzie­my mieć smog per­ma­nent­ny. Wzrośnie zapo­trze­bo­wa­nie na drew­no, roz­pocz­ną się nie­kon­tro­lo­wa­ne wycin­ki lasów.
    Co mniej odpo­wie­dzial­ne oso­by, będą spa­lać śmie­ci i odpa­dy celem oszczęd­no­ści finan­sów. Czy napraw­dę chce­my takiej ekologii?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...