- reklama -

Będą wyższe dotacje do kotłów gazowych w 2022 roku

Polacy naj­czę­ściej wybie­ra­ją gaz jako źró­dło ogrze­wa­nia domu, gdy wymie­nia­ją kop­ciu­chy. Dofinansowanie takich inwe­sty­cji jest powszech­nie dostęp­ne. W przy­pad­ku kotłów gazo­wych może wynieść w tym roku nawet 13,5 tys. zł. Wszystko dla­te­go, że pod­nie­sio­no dla naj­uboż­szych osób dopła­ty. Piece gazo­we, w prze­ci­wień­stwie do węglo­wych, obej­mu­je tak­że ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na. Jak dłu­go utrzy­ma się tak wyso­ki poziom dofi­nan­so­wa­nia?

Dotacje na wymia­nę kop­ciu­chów w całej Polsce mogą wziąć z pro­gra­mu Czyste Powietrze. wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych. Najwięcej dota­cji Polacy wzię­li na kotły gazo­we – w ostat­nich trzech latach po dopła­ty do kotłów gazo­wych kon­den­sa­cyj­nych się­gnę­ło oko­ło 170 tys. osób. W stycz­niu 2022 roku, a więc już na dniach, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogło­si kolej­ny nabór. 

Nowe piece gazowe: dofinansowanie 4,5 tys. zł

Podstawowy poziom dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 30 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Z takiej dopła­ty do gazo­we­go kotła kon­den­sa­cyj­ne­go sko­rzy­sta­ją oso­by wymie­nia­ją­ce kop­ciu­cha, któ­re mają rocz­ny dochód do 100 tys. zł. Maksymalna dota­cja wyno­si 4,5 tys. zł.

Natomiast oso­by, któ­re jesz­cze nie są jesz­cze przy­łą­czo­ne do sie­ci gazo­wej, mogą dostać 6750 zł na wyko­na­nie przy­łą­cza i kotłow­ni. Dofinansowanie pokry­wa 45 proc. kosz­tów inwe­sty­cji, w tym: doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej, przy­łą­cza, kotła i insta­la­cji wewnętrz­nej oraz opła­ty przyłączeniowej. 

Żeby wziąć na kotły gazo­we kon­den­sa­cyj­ne dofi­nan­so­wa­nie to muszą one speł­niać wyma­ga­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej kla­sy mini­mum A. Świadczy o tym kar­ta pro­duk­tu i ety­kie­ty energetycznej.

Koszty, któ­re są obję­te dofi­nan­so­wa­niem, obej­mu­ją: zakup/​montaż kotła gazo­we­go kon­den­sa­cyj­ne­go z osprzę­tem, ste­ro­wa­niem, arma­tu­rą zabez­pie­cza­ją­cą i regu­lu­ją­cą, ukła­dem dopro­wa­dze­nia powie­trza i odpro­wa­dze­nia spa­lin, zbior­ni­kiem akumulacyjnym/​buforowym, zbior­ni­kiem cie­płej wody z osprzę­tem, zbior­ni­kiem na gaz. W ramach kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych uję­ta jest tak­że insta­la­cja pro­wa­dzą­ca od przy­łą­cza do kotła lub od zbior­ni­ka na gaz do kotła.

Wyższe dofinansowanie do kotłów 

Natomiast oso­by o niskich zarob­kach dosta­ną przy wymia­nie kop­ciu­cha dofi­nan­so­wa­nie na pozio­mie 60 proc. albo nawet 90 proc. Do tego potrze­bu­ją zaświad­cze­nia z urzę­du gmi­ny, albo 

Dla osób o mie­sięcz­nych docho­dach do 900 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym albo 1260 zł w jed­no­oso­bo­wym dopła­ta do pie­ca gazo­we­go wyno­si 13,5 tys. zł i pokry­wa 90 proc. kosztów. 

Przy mie­sięcz­nych docho­dach do 1564 zł na oso­bę w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym i 2189 zł w jed­no­oso­bo­wym dota­cja do pie­ca gazo­we­go nie prze­kra­cza 60 proc. Maksymalnie moż­na otrzy­mać 9 tys. zł. Natomiast dopła­ty do kotłow­ni gazo­wej są wyż­sze, ponie­waż wyno­szą do 11 250 zł i pokry­wa­ją 75 proc. kosz­tów inwestycji. 

Jak wystarać się o dotacje?

Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie kotła gazo­we­go przy wymia­nie kop­ciu­cha naj­le­piej jest skła­dać on-​line. Rozliczają je, po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji, woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wodnej. 

Najważniejsze: muszą trwa­le zezło­mo­wać sta­ry piec. Dofinansowanie nie przy­słu­gu­je, gdy w domu jest już źró­dło cie­pła speł­nia­ją­ce stan­dar­dy, na przy­kład kocioł gazo­wy. Wówczas moż­na wziąć dota­cje tyl­ko na termomodernizację. 

Inwestycje moż­na zacząć nie wcze­śniej niż 6 mie­się­cy przed zło­że­niem wnio­sku. Nie liczą się więc kosz­ty ponie­sio­ne wcze­śniej, lub jesz­cze przed datą nabo­ru wnio­sków. moż­na też zgła­szać inwe­sty­cje już zakończone.

Od momen­tu zło­że­nia wnio­sku jest 30 dni na zakoń­cze­nie przed­się­wzię­cia. Najubożsi mają wydłu­żo­ny czas do 36 miesięcy.

Co waż­ne, dofi­nan­so­wa­nie do kotłów doty­czy tyl­ko ist­nie­ją­cych domów jed­no­ro­dzin­nych, w któ­rych wła­ści­ciel likwi­du­je kop­ciu­cha i mon­tu­je nowe ogrze­wa­nie. Inwestycje przed odda­niem budyn­ku do użyt­ko­wa­nia nie liczą się. 

Antysmogowy kredyt z dotacją 

Minusem pro­gra­mu jest brak moż­li­wo­ści wypła­ty pie­nię­dzy przed inwe­sty­cją na jej reali­za­cję. trze­ba więc posia­dać pie­nią­dze, wziąć kre­dyt z ban­ku albo doga­dać się z wyko­naw­cą, by to on sfi­nan­so­wa­ła czę­ścio­wo i na jego kon­to wpa­dła dotacja.

Kilka ban­ków pod­pi­sa­ło umo­wy z NFOŚiGW i roz­li­cza­ją one dota­cje z Czystego Powietrza. Są to: Alior, Credit Agricole, BOŚ, BNP Paribas, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz ban­ki spół­dziel­cze z gru­py BPS. Przy kre­dy­cie anty­smo­go­wym dota­cja wpły­wa na kon­to ban­ku i pomniej­sza kwo­te kre­dy­tu do spłaty.

Czytaj tak­że: Jak prze­pro­wa­dzić ter­mo­izo­la­cję domu z dofinansowaniem

Co, jeśli już masz piec gazowy?

Istnieje moż­li­wość wzię­cia dopła­ty do kotła gazo­we­go mimo posia­da­nia już w domu sta­re­go pie­ca gazo­we­go. Właściciel musi jed­nak udo­wod­nić, że wymie­nia kop­ciu­cha, któ­ry słu­żył do ogrze­wa­nia. Zdarza się bowiem, że Polacy są pod­łą­cze­ni do sie­ci a i tak grze­ją się kop­ciu­chem. Tu więc pro­gram wycho­dzi im naprzeciw. 

Ważna jest tu śred­nia ilość pobie­ra­ne­go gazu śred­nia z ostat­nich 3 lat. Nie może to być wię­cej niż niż 5 600 kWh/​rok. Wówczas, po zezło­mo­wa­niu kop­ciu­cha, mogą wziąć dota­cję, o ile speł­nią inne wymo­gi czy­li doty­czą­ce ponie­sio­nych kosztów

Dotacje można łączyć

Nie nale­ży tez zapo­mi­nać, że wzię­te do pie­ca gazo­we­go dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Czyste Powietrze moż­na łączyć z inny­mi dota­cja­mi, na przy­kład gmin­ny­mi. Ważne, by zakres kosz­tów nie pokry­wał się. 

Ponadto kosz­ty, któ­re nie zosta­ły zre­fun­do­wa­ne dota­cją, moż­na odpi­sać od podat­ku w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Kwota do wyko­rzy­sta­nia w uldze ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej wyno­si 53 tys. zł i moż­na ją roz­ło­żyć na trzy lata. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ
  1. Oto co się sta­nie w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, za spra­wą sza­leń­czej poli­ty­ki eko­lo­gicz­nej UE. Szalejące ceny gazu spra­wią, że zamiast prze­cho­dzić z kop­ciu­cha na gaz, ludzie będą ucie­kać z gazu. Zamiast czyst­sze­go powie­trza będzie­my mieć smog per­ma­nent­ny. Wzrośnie zapo­trze­bo­wa­nie na drew­no, roz­pocz­ną się nie­kon­tro­lo­wa­ne wycin­ki lasów.
    Co mniej odpo­wie­dzial­ne oso­by, będą spa­lać śmie­ci i odpa­dy celem oszczęd­no­ści finan­sów. Czy napraw­dę chce­my takiej ekologii?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł