- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneJak dostać antysmogowy kredyt z...

Jak dostać antysmogowy kredyt z dotacją w banku

W oddzia­le ban­ku, któ­ry przy­stą­pił do pro­gra­mu Czyste Powietrze, moż­na zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, w co wcho­dzi też foto­wol­ta­ika. Dotacje są połą­czo­ne z kre­dy­tem ban­ko­wym i zmniej­sza­ją kapi­tał do spła­ty zobowiązania.

Program Czyste Powietrze, któ­ry wspie­ra wymia­nę pie­ców oraz ter­mo­mo­der­ni­za­cję, w co wli­cza się też foto­wol­ta­ika, dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­je wła­ści­cie­lom domów jed­no­ro­dzin­nych. Nie zapew­nia jed­nak finan­so­wa­nia inwe­sty­cji a jedy­nie zwrot czę­ści kosz­tów. Standardowe dofi­nan­so­wa­nie wyno­si 30 proc. , nato­miast pod­wyż­szo­ny poziom to 60 proc. kosz­tów wymia­ny pie­ca. Największe, bo się­ga­ją­ce 27 tys. zł są dota­cje na pom­py cie­pła. W 2021 roku pod­nie­sio­no też dofi­nan­so­wa­nie do kotła na pel­let. Niezmiennie wspie­ra­na jest też domo­wa foto­wol­ta­ika, dofi­nan­so­wa­nie do wła­snej insta­la­cji sło­necz­nej o mocy 2–10 kW wyno­si 5 tys. zł. 

To są dro­gie inwe­sty­cje, na któ­rych prze­pro­wa­dze­nie nie­rzad­ko trze­ba wziąć kre­dyt. Siedem ban­ków przy­stą­pi­ło do pro­gra­mu Czyste Powietrze z dekla­ra­cją, że zaofe­ru­ją kre­dy­ty z dota­cją na wymia­nę pie­ca. Na razie jed­nak tyl­ko dwa ban­ki mają takie spe­cjal­ne kre­dy­ty anty­smo­go­we. Jak to wyglą­da w praktyce?

Przychodzi klient do banku po dofinansowanie 

O kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją ubie­ga­my się w ban­ku. Trzeba więc przed­sta­wić zaświad­cze­nia o źró­dle i wyso­ko­ści docho­dów. Do wypeł­nie­nia wnio­sku o dota­cję nie­zbęd­ne są rów­nież dane doty­czą­ce nume­ru księ­gi wie­czy­stej nie­ru­cho­mo­ści, nume­ru dział­ki,

Po pozy­tyw­nej decy­zji kre­dy­to­wej lub warun­ko­wej umo­wie kre­dy­to­wej, bank skła­da w imie­niu klien­ta wnio­sek o dota­cję do woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW). Dopiero po otrzy­ma­niu pozy­tyw­nej decy­zji o przy­zna­niu dota­cji, bank wypła­ca kredyt.

W ter­mi­nie 18 mie­się­cy, licząc od dnia zło­że­nia wnio­sku o dota­cję, trze­ba zre­ali­zo­wać inwestycję.

Nie obej­dzie się jed­nak bez wizy­ty w WFOŚiGW, gdzie bene­fi­cjent musi przed­ło­żyć cał­ko­wi­te roz­li­cze­nie inwe­sty­cji. WFOŚiGW dopie­ro po pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji przed­sta­wio­nych doku­men­tów zaku­po­wych wypła­ci dofi­nan­so­wa­nie. Fotowoltaika musi być już wów­czas pod­łą­czo­na do dwu­kie­run­ko­we­go licz­ni­ka, jeśli inwe­sty­cja obję­ła też pane­le sło­necz­ne. Dofinansowanie tra­fia na rachu­nek kre­dy­tu, co ozna­cza, że bank zaksię­gu­je je na poczet spła­ty kapi­ta­łu kre­dy­tu. Cała ta pro­ce­du­ry jest więc nadal skomplikowana.

Jakie są dostępne kredyty antysmogowe z dotacją?

Alior Bank ofe­ru­je „Kredyt Czyste Powietrze“, któ­re­go rze­czy­wi­sta rocz­na sto­pa opro­cen­to­wa­nia wyno­si 7,43 proc. Kwota kre­dy­tu może wynieść nawet 100 tys. zł i moż­na go zacią­gnać na mak­sy­mal­nie 10 lat. 

Czytaj tak­że: BOŚ poka­zu­je warun­ki kre­dy­tu z dota­cją na pom­py cie­pła i fotowoltaikę

Kredyt anty­smo­go­wy z BOŚ Banku w 95 proc. musi być prze­zna­czo­ny na inwe­sty­cję dofi­nan­so­wa­ną z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Obejmuje to:

  • wymia­nę, zakup i mon­taż źró­dła ciepła,
  • insta­la­cję cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i cie­płej wody użytkowej,
  • ocie­ple­nie prze­gród budowlanych,
  • sto­lar­kę drzwio­wą i okienną,
  • wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną z odzy­skiem ciepła,
  • mikro­in­sta­la­cję fotowoltaiczną,
  • doku­men­ta­cję.

Wymóg pod­sta­wo­wy, by się­gnąć po dofi­nan­so­wa­nie jest taki, by dochód rocz­ny w ostat­nim roz­li­czo­nym roku podat­ko­wym nie prze­kro­czył 100 tys. zł. Na pozio­mie pod­wyż­szo­nych dota­cji – prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na jed­ną oso­bę w gospo­dar­stwie domo­wym nie może prze­kro­czyć 1564 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym i 2189 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...