- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneJak dostać antysmogowy kredyt z...

Jak dostać antysmogowy kredyt z dotacją w banku

W oddzia­le ban­ku, któ­ry przy­stą­pił do pro­gra­mu Czyste Powietrze, moż­na zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, w co wcho­dzi też foto­wol­ta­ika. Dotacje są połą­czo­ne z kre­dy­tem ban­ko­wym i zmniej­sza­ją kapi­tał do spła­ty zobowiązania.

Program Czyste Powietrze, któ­ry wspie­ra wymia­nę pie­ców oraz ter­mo­mo­der­ni­za­cję, w co wli­cza się też foto­wol­ta­ika, dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­je wła­ści­cie­lom domów jed­no­ro­dzin­nych. Nie zapew­nia jed­nak finan­so­wa­nia inwe­sty­cji a jedy­nie zwrot czę­ści kosz­tów. Standardowe dofi­nan­so­wa­nie wyno­si 30 proc. , nato­miast pod­wyż­szo­ny poziom to 60 proc. kosz­tów wymia­ny pie­ca. Największe, bo się­ga­ją­ce 27 tys. zł są dota­cje na pom­py cie­pła. W 2021 roku pod­nie­sio­no też dofi­nan­so­wa­nie do kotła na pel­let. Niezmiennie wspie­ra­na jest też domo­wa foto­wol­ta­ika, dofi­nan­so­wa­nie do wła­snej insta­la­cji sło­necz­nej o mocy 2-​10 kW wyno­si 5 tys. zł. 

To są dro­gie inwe­sty­cje, na któ­rych prze­pro­wa­dze­nie nie­rzad­ko trze­ba wziąć kre­dyt. Siedem ban­ków przy­stą­pi­ło do pro­gra­mu Czyste Powietrze z dekla­ra­cją, że zaofe­ru­ją kre­dy­ty z dota­cją na wymia­nę pie­ca. Na razie jed­nak tyl­ko dwa ban­ki mają takie spe­cjal­ne kre­dy­ty anty­smo­go­we. Jak to wyglą­da w praktyce?

Przychodzi klient do banku po dofinansowanie 

O kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją ubie­ga­my się w ban­ku. Trzeba więc przed­sta­wić zaświad­cze­nia o źró­dle i wyso­ko­ści docho­dów. Do wypeł­nie­nia wnio­sku o dota­cję nie­zbęd­ne są rów­nież dane doty­czą­ce nume­ru księ­gi wie­czy­stej nie­ru­cho­mo­ści, nume­ru działki, 

Po pozy­tyw­nej decy­zji kre­dy­to­wej lub warun­ko­wej umo­wie kre­dy­to­wej, bank skła­da w imie­niu klien­ta wnio­sek o dota­cję do woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW). Dopiero po otrzy­ma­niu pozy­tyw­nej decy­zji o przy­zna­niu dota­cji, bank wypła­ca kredyt.

W ter­mi­nie 18 mie­się­cy, licząc od dnia zło­że­nia wnio­sku o dota­cję, trze­ba zre­ali­zo­wać inwestycję.

Nie obej­dzie się jed­nak bez wizy­ty w WFOŚiGW, gdzie bene­fi­cjent musi przed­ło­żyć cał­ko­wi­te roz­li­cze­nie inwe­sty­cji. WFOŚiGW dopie­ro po pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji przed­sta­wio­nych doku­men­tów zaku­po­wych wypła­ci dofi­nan­so­wa­nie. Fotowoltaika musi być już wów­czas pod­łą­czo­na do dwu­kie­run­ko­we­go licz­ni­ka, jeśli inwe­sty­cja obję­ła też pane­le sło­necz­ne. Dofinansowanie tra­fia na rachu­nek kre­dy­tu, co ozna­cza, że bank zaksię­gu­je je na poczet spła­ty kapi­ta­łu kre­dy­tu. Cała ta pro­ce­du­ry jest więc nadal skomplikowana.

Jakie są dostępne kredyty antysmogowe z dotacją?

Alior Bank ofe­ru­je “Kredyt Czyste Powietrze”, któ­re­go rze­czy­wi­sta rocz­na sto­pa opro­cen­to­wa­nia wyno­si 7,43 proc. Kwota kre­dy­tu może wynieść nawet 100 tys. zł i moż­na go zacią­gnać na mak­sy­mal­nie 10 lat. 

Czytaj tak­że: BOŚ poka­zu­je warun­ki kre­dy­tu z dota­cją na pom­py cie­pła i fotowoltaikę

Kredyt anty­smo­go­wy z BOŚ Banku w 95 proc. musi być prze­zna­czo­ny na inwe­sty­cję dofi­nan­so­wa­ną z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Obejmuje to:

  • wymia­nę, zakup i mon­taż źró­dła ciepła,
  • insta­la­cję cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i cie­płej wody użytkowej,
  • ocie­ple­nie prze­gród budowlanych,
  • sto­lar­kę drzwio­wą i okienną,
  • wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną z odzy­skiem ciepła,
  • mikro­in­sta­la­cję fotowoltaiczną,
  • doku­men­ta­cję.

Wymóg pod­sta­wo­wy, by się­gnąć po dofi­nan­so­wa­nie jest taki, by dochód rocz­ny w ostat­nim roz­li­czo­nym roku podat­ko­wym nie prze­kro­czył 100 tys. zł. Na pozio­mie pod­wyż­szo­nych dota­cji – prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na jed­ną oso­bę w gospo­dar­stwie domo­wym nie może prze­kro­czyć 1564 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym i 2189 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł