- reklama -
Strona głównaEcoLifeWegańskie produkty mogą trafić pod...

Wegańskie produkty mogą trafić pod lupę

- reklama -

Czy wegań­skie pro­duk­ty mogą być “alter­na­ty­wą dla jogur­tu” albo “bez mle­ka”? O to toczy się teraz w Europie gorą­ca dys­ku­sja, któ­rej przy­czy­ną sta­ła się Poprawka 171.

Wybór napo­jów wegań­skich, któ­re moż­na sto­so­wać zamiast mle­ka, jest już bar­dzo duży. Rynek ten rośnie jak na droż­dżach. Sojowe, owsia­ne, koko­so­we, ryżo­we, orze­cho­we – to popu­lar­ne wegań­skie wer­sje napo­jów, zastę­pu­ją­ce mle­ko. Do tego poja­wia się cały asor­ty­ment wegań­skich pro­duk­tów dese­ro­wych, do sma­ro­wa­nia, na kanapki. 

Wegański burger, ale nie jogurt

Istniejące prze­pi­sy zaka­zu­ją już od 2017 roku okre­śleń takich jak „ser wegań­ski” czy „mle­ko sojo­we”. Urzędnicy unij­ni mogą jed­nak regu­la­cje jesz­cze bar­dziej zacie­śnić. Wcześniej podob­nie euro­kra­ci wzię­li pod lupę wegań­skie bur­ge­ry. O ile jed­nak w przy­pad­ku roślin­nej alter­na­ty­wy dla mię­sa uda­ło się bran­ży roślin­nej odsu­nąć zakaz uży­wa­nia sło­wa “bur­ger”, to przy ter­mi­no­lo­gii “mlecz­nej” wynik był zgo­ła inny. 

Parlament Europejski zagło­so­wał w ubie­głym roku za Poprawką 171. Ostateczna będzie jed­nak decy­zja Komisji Europejskiej i Rady, a dys­ku­sję na ten temat w Brukseli zapla­no­wa­no w tym miesiącu. 

Czytaj wię­cej: Wegański bur­ger to za mało

Co to jest Poprawka 171

Europejscy urzęd­ni­cy zde­cy­du­ją w prak­ty­ce, czy będzie moż­na użyć takich sfor­mu­ło­wań jak „alter­na­ty­wa dla jogur­tu” czy „nie zawie­ra mle­ka”, w celu opi­sy­wa­nia pro­duk­tów roślin­nych jako alter­na­tyw dla nabia­łu. Ma to ure­gu­lo­wać Poprawka 171.

Branża oczy­wi­ście jest prze­ciw­na takim restryk­cjom. I roz­po­czę­ła dużą kam­pa­nię, łącz­nie z pety­cją, pod któ­rą pod­pi­sa­ło się oko­ło 300 tys. osób. Plan zaostrze­nia prze­pi­sów skry­ty­ko­wa­ła też akty­wist­ka kli­ma­tycz­na Greta Thunberg.

Co cie­ka­we, prze­ciw­ny zaostrze­niu prze­pi­sów jest tak­że gigant bran­ży mle­czar­skiej Danone, do któ­re­go nale­ży mar­ka pro­duk­tów sojo­wych Alpro.

Jeśli popraw­ka zosta­nie przy­ję­ta, pro­du­cen­ci roślin­nych alter­na­tyw pro­duk­tów mlecz­nych będą musie­li dokład­nie prze­my­śleć, jak ozna­ko­wać swo­je pro­duk­ty. Będą rów­nież musie­li przej­rzeć wszyst­kie ist­nie­ją­ce pro­duk­ty i usu­nąć draż­li­we sło­wa. W prak­ty­ce jed­nak, bio­rąc pod uwa­gę wcze­śniej­szy zakaz w 2017 r., wie­le pro­duk­tów wegań­skich już teraz w ogó­le nie nawią­zu­je do mlecz­nej terminologii.

Wegański rynek szybko rośnie 

Najciekawszy jest kon­tekst całej akcji. Czy euro­kra­tom cho­dzi o ochro­nę kon­su­men­tów, by nie padli ofia­ra­mi nie­uczci­we­go mar­ke­tin­gu, czy też o ochro­nę bran­ży mleczarskiej? 

Pewne jest, że sprze­daż roślin­nych alter­na­tyw dla mię­sa i nabia­łu rośnie bar­dzo szyb­ko. Roślinne zamien­ni­ki nabia­łu kupu­je pra­wie 30 proc. pol­skich gospo­darstw domo­wych, a mię­sa – co dzie­sią­te gospo­dar­stwo – osza­co­wa­ła GfK Polonia.

W ostat­niej deka­dzie rynek ten rósł w Unii Europejskiej o 10 proc. rocz­nie i nie widać, by miał się zatrzy­mać. Konsumenci wybie­ra­ją roślin­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze ze wzglę­dów zdro­wot­nych, świa­to­po­glą­do­wych. a tak­że ponie­waż wpływ tych pro­duk­tów na śro­do­wi­sko jest mniejszy. 

Czy więc jed­na popraw­ka coś zmieni?

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
2 KOMENTARZE
  1. Serio az 30 proc kupu­je roslin­ne zamien­ni­ki nabia­lu?? Niesamowite, mysla­lam ze jesli juz to raczej zamien­ni­ki mie­sa… ja sama aku­rat do zamien­ni­kow nabia­lu nijak nie moge sie prze­ko­nac, cho­ciaz bako­ma ostat­nio wypu­sci­la taki wegan­ski kar­me­lo­wy deser nicze­go sobie ;)

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...