- reklama -
Strona głównaEcoLifeWegańskie produkty mogą trafić pod...

Wegańskie produkty mogą trafić pod lupę

Czy wegań­skie pro­duk­ty mogą być „alter­na­ty­wą dla jogur­tu“ albo „bez mle­ka“? O to toczy się teraz w Europie gorą­ca dys­ku­sja, któ­rej przy­czy­ną sta­ła się Poprawka 171.

Wybór napo­jów wegań­skich, któ­re moż­na sto­so­wać zamiast mle­ka, jest już bar­dzo duży. Rynek ten rośnie jak na droż­dżach. Sojowe, owsia­ne, koko­so­we, ryżo­we, orze­cho­we – to popu­lar­ne wegań­skie wer­sje napo­jów, zastę­pu­ją­ce mle­ko. Do tego poja­wia się cały asor­ty­ment wegań­skich pro­duk­tów dese­ro­wych, do sma­ro­wa­nia, na kanapki. 

Wegański burger, ale nie jogurt

Istniejące prze­pi­sy zaka­zu­ją już od 2017 roku okre­śleń takich jak „ser wegań­ski” czy „mle­ko sojo­we”. Urzędnicy unij­ni mogą jed­nak regu­la­cje jesz­cze bar­dziej zacie­śnić. Wcześniej podob­nie euro­kra­ci wzię­li pod lupę wegań­skie bur­ge­ry. O ile jed­nak w przy­pad­ku roślin­nej alter­na­ty­wy dla mię­sa uda­ło się bran­ży roślin­nej odsu­nąć zakaz uży­wa­nia sło­wa „bur­ger“, to przy ter­mi­no­lo­gii „mlecz­nej“ wynik był zgo­ła inny. 

Parlament Europejski zagło­so­wał w ubie­głym roku za Poprawką 171. Ostateczna będzie jed­nak decy­zja Komisji Europejskiej i Rady, a dys­ku­sję na ten temat w Brukseli zapla­no­wa­no w tym miesiącu. 

Czytaj wię­cej: Wegański bur­ger to za mało

Co to jest Poprawka 171

Europejscy urzęd­ni­cy zde­cy­du­ją w prak­ty­ce, czy będzie moż­na użyć takich sfor­mu­ło­wań jak „alter­na­ty­wa dla jogur­tu” czy „nie zawie­ra mle­ka”, w celu opi­sy­wa­nia pro­duk­tów roślin­nych jako alter­na­tyw dla nabia­łu. Ma to ure­gu­lo­wać Poprawka 171.

Branża oczy­wi­ście jest prze­ciw­na takim restryk­cjom. I roz­po­czę­ła dużą kam­pa­nię, łącz­nie z pety­cją, pod któ­rą pod­pi­sa­ło się oko­ło 300 tys. osób. Plan zaostrze­nia prze­pi­sów skry­ty­ko­wa­ła też akty­wist­ka kli­ma­tycz­na Greta Thunberg.

Co cie­ka­we, prze­ciw­ny zaostrze­niu prze­pi­sów jest tak­że gigant bran­ży mle­czar­skiej Danone, do któ­re­go nale­ży mar­ka pro­duk­tów sojo­wych Alpro.

Jeśli popraw­ka zosta­nie przy­ję­ta, pro­du­cen­ci roślin­nych alter­na­tyw pro­duk­tów mlecz­nych będą musie­li dokład­nie prze­my­śleć, jak ozna­ko­wać swo­je pro­duk­ty. Będą rów­nież musie­li przej­rzeć wszyst­kie ist­nie­ją­ce pro­duk­ty i usu­nąć draż­li­we sło­wa. W prak­ty­ce jed­nak, bio­rąc pod uwa­gę wcze­śniej­szy zakaz w 2017 r., wie­le pro­duk­tów wegań­skich już teraz w ogó­le nie nawią­zu­je do mlecz­nej terminologii.

Wegański rynek szybko rośnie 

Najciekawszy jest kon­tekst całej akcji. Czy euro­kra­tom cho­dzi o ochro­nę kon­su­men­tów, by nie padli ofia­ra­mi nie­uczci­we­go mar­ke­tin­gu, czy też o ochro­nę bran­ży mleczarskiej? 

Pewne jest, że sprze­daż roślin­nych alter­na­tyw dla mię­sa i nabia­łu rośnie bar­dzo szyb­ko. Roślinne zamien­ni­ki nabia­łu kupu­je pra­wie 30 proc. pol­skich gospo­darstw domo­wych, a mię­sa – co dzie­sią­te gospo­dar­stwo – osza­co­wa­ła GfK Polonia.

W ostat­niej deka­dzie rynek ten rósł w Unii Europejskiej o 10 proc. rocz­nie i nie widać, by miał się zatrzy­mać. Konsumenci wybie­ra­ją roślin­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze ze wzglę­dów zdro­wot­nych, świa­to­po­glą­do­wych. a tak­że ponie­waż wpływ tych pro­duk­tów na śro­do­wi­sko jest mniejszy. 

Czy więc jed­na popraw­ka coś zmieni?

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
2 KOMENTARZE
  1. Serio az 30 proc kupu­je roslin­ne zamien­ni­ki nabia­lu?? Niesamowite, mysla­lam ze jesli juz to raczej zamien­ni­ki mie­sa… ja sama aku­rat do zamien­ni­kow nabia­lu nijak nie moge sie prze­ko­nac, cho­ciaz bako­ma ostat­nio wypu­sci­la taki wegan­ski kar­me­lo­wy deser nicze­go sobie ;)

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...