- reklama -
Strona głównaŚwiatDrogi, bo ciężki. SUV-y zapłacą...

Drogi, bo ciężki. SUV‑y zapłacą więcej za parkowanie

Coraz czę­ściej w euro­pej­skich mia­stach mówi się o spra­wie­dli­wych opła­tach za par­ko­wa­nie. W Lyonie wła­ści­cie­le SUV-​ów zapła­cą wię­cej. Od 2024 roku ceny par­kin­gów będą usta­la­ne według kry­te­riów eko­lo­gicz­nych i spo­łecz­nych. Miasto w ten spo­sób pla­nu­je „zagwa­ran­to­wać spra­wie­dli­wy podział prze­strze­ni publicznej“. 

W komu­ni­ka­cie pra­so­wym wła­dze mia­sta powo­łu­ją się tak­że na poli­ty­kę zdro­wot­ną i odpo­wiedź na kry­zys kli­ma­tycz­ny. Od 2024 r. pro­gre­syw­ne opła­ty par­kin­go­we mają zachę­cać do korzy­sta­nia z pojaz­dów oszczęd­nych i mniej zanie­czysz­cza­ją­cych śro­do­wi­sko. Wzięto pod uwa­gę tak­że kry­te­ria docho­do­we, rodzin­ne i zawodowe.

Cięższe pojaz­dy mają znacz­nie więk­szy wpływ na kli­mat. Zużywają wię­cej pali­wa, wyma­ga­ją wię­cej mate­ria­łów do budo­wy, a w przy­pad­ku pojaz­dów elek­trycz­nych znacz­nie więk­szych aku­mu­la­to­rów. Ponadto cięż­sze pojaz­dy mają wie­le innych efek­tów zewnętrz­nych: wypad­ki, któ­re powo­du­ją, są poważ­niej­sze (zwłasz­cza w przy­pad­ku wyso­kich pojaz­dów, takich jak SUV‑y, któ­rych zde­rza­ki znaj­du­ją się na pozio­mie naj­waż­niej­szych orga­nów pie­szych). pod­czas hamo­wa­nia emi­to­wa­ne jest wię­cej drob­nych czą­stek. ponad­to zaj­mu­ją wię­cej prze­strze­ni publicz­nej, ze szko­dą dla innych, mniej zanie­czysz­cza­ją­cych środ­ków transportu.

Obywatelska Konwencja Klimatyczna

Wyższy abonament parkingowy za SUV‑a w mieście

Teraz w Lyonie obo­wią­zu­je jed­no­li­ty mie­sięcz­ny abo­na­ment w wyso­ko­ści 20 euro. Od nowe­go roku naj­niż­sza staw­ka wynie­sie 15 euro. Tyle za mie­siąc zapła­cą naj­uboż­sze gospo­dar­stwa domo­we i rodzi­ny wie­lo­dziet­ne z co naj­mniej trój­ką dzie­ci, nie­za­leż­nie od posia­da­ne­go auta. Stawka obej­mie oko­ło 60 proc. miesz­kań­ców miasta.

Niższa opła­ta obej­mie tak­że pojaz­dy elek­trycz­ne do 2,2 t. i auta spa­li­no­we o masie poni­żej tony, czy­li małe auta miejskie.

Standardowa staw­ka, wyno­szą­ca 30 euro mie­sięcz­nie, będzie doty­czy­ła nato­miast pojaz­dów spa­li­no­wych o masie od 1000 do 1725 kg, a tak­że hybryd typu plug-​in do 1900 kg.

Wreszcie, naj­wyż­szy abo­na­ment, w wyso­ko­ści 45 euro mie­sięcz­nie, będzie miał zasto­so­wa­nie do „naj­bar­dziej nie­po­ręcz­nych” pojaz­dów, tj. na masie w sta­nie goto­wym do jaz­dy), okre­śla mia­sto. Dotyczy to rów­nież hybryd typu plug-​in o masie powy­żej 1,9 t. Tę opła­tę zapła­cą też wła­ści­cie­le aut bar­dziej eko­lo­gicz­nych, z winie­tą „Crit’Air“ (na gaz, elek­trycz­ne), ale o masie powy­żej 2,2 t

Droższe parkowanie dla bogatszych

Inne mia­sta rów­nież wdra­ża­ją pro­gre­syw­ne tary­fy uwzględ­nia­ją­ce kry­te­ria socjal­ne. W Nantes nie­któ­rzy miesz­kań­cy korzy­sta­ją z pre­fe­ren­cyj­nych sta­wek, w zależ­no­ści od ich ilo­ra­zu rodzin­ne­go. Dostępne są zniż­ki od 30 proc. do 90 proc., w zależ­no­ści od sytu­acji gospo­dar­stwa domo­we­go. Abonamenty mogą spaść z 126 do 18 euro za samo­chód rocznie.

W Strasburgu w paź­dzier­ni­ku 2024 r. roku, cena par­kin­gu dla miesz­kań­ców będzie rów­nież uza­leż­nio­na od od docho­dów gospo­dar­stwa domo­we­go. Konkretnie, jeśli refe­ren­cyj­ny dochód podat­ko­wy na jed­nost­kę wyno­si mniej niż 14 089 euro, cena par­kin­gu nie ule­gnie zmia­nie (15 euro/​miesiąc). Z dru­giej stro­ny, jeśli wyno­si od 14 089 euro do 22 983 euro, podwoi się. A jeśli jest wyż­sza niż 22 983 euro, wzro­śnie do 40 euro miesięcznie.

Przeczytaj tak­że: Miasto 15-​​minutowe. Nie mamy wię­cej cza­su

Sprawiedliwa czy niesprawiedliwa reforma?

Ale refor­mę zaskar­ży­ła do sądu opo­zy­cja. Powołuje się mię­dzy inny­mi na fakt, że pra­wo prze­wi­du­je trzy kry­te­ria mody­fi­ka­cji sta­wek: czas posto­ju, wiel­kość pojaz­du lub jego wpływ na śro­do­wi­sko. Ponadto tajem­ni­ca podat­ko­wa jest gwa­ran­to­wa­na przez kon­sty­tu­cję. Zdaniem opo­zy­cyj­ne­go rad­ne­go Pierre’a Jakubowicza pro­gre­syw­ność tary­fy (dla osób o wyż­szych docho­dach), a nie jej degre­syw­ność (dla osób o niskich docho­dach) są „nie­zgod­ne z duchem pra­wa”. Pięć lat temu spra­wę wpro­wa­dze­nie zni­żek socjal­nych za par­ko­wa­nie prze­gra­ło mia­sto Genoble.

Inne fran­cu­skie gmi­ny bio­rą pod uwa­gę tyl­ko kry­te­ria eko­lo­gicz­ne, jak np. mia­sto Reims ofe­ru­je dwie godzi­ny dar­mo­we­go par­ko­wa­nia dla pojaz­dów eko­lo­gicz­nych (LPG, elek­trycz­ne, hybry­do­we itp.).

Opłaty za parkowanie w Warszawie

O tym, jak trud­no jest coś zmie­nić w kwe­stii opłat za par­ko­wa­nie, prze­ko­nu­ją się wła­dze Warszawy. Kiedy w 2020 r. pod­wyż­szo­no opła­ty, pro­ku­ra­tur okrę­go­wy skie­ro­wał spra­wę do sądu. Ostatecznie po odwo­ła­niach mia­sta Naczelny Sąd Administracyjny uchy­lił wyrok i skie­ro­wał spra­wę do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia przez WSA.

Miasto osta­tecz­nie w poło­wie sierp­nia 2022 r. wpro­wa­dzi­ło nowe, wyż­sze stawki. 

W tym roku sto­li­ca roz­sze­rza stre­fę płat­ne­go par­ko­wa­nia o czę­ści dziel­ni­cy Praga Południe – Saską Kępę i Kamionek, ale Wicewojewoda Mazowiecki stwier­dził nie­waż­ność tej uchwa­ły. Miasto wnio­sło więc spra­wę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...