- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneProgram Moja Woda w 2023...

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogro­da­mi już nie mogą się docze­kać uru­cho­mie­nia pro­gra­mu, z któ­re­go będą mogli wziąć dofi­nan­so­wa­nie do oczka wod­ne­go i innych zbior­ni­ków na desz­czów­kę, w tym np stud­ni. Dotacja wyno­si­ła 5 tys. zł i pokry­wa­ła do 80 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Już wia­do­mo, że tak­że w 2023 r. ruszy pro­gram Moja Woda. Kiedy? Prawdopodobnie będzie to wrzesień/​październik.

O osta­tecz­nej dacie uru­cho­mie­nia nabo­ru zde­cy­du­je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak poin­for­mo­wa­ła nie­daw­no rzecz­nicz­ka fun­du­szu, ma to być czwar­ty kwar­tał 2023 roku. Na pew­no nabór wnio­sków zosta­nie ogło­szo­ny przed wybo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi, a ich data – według nie­ofi­cjal­nych donie­sień – ma być usta­lo­na na 15 paź­dzier­ni­ka, a naj­póź­niej może to być 5 listopada. 

Przypomnijmy, że Moja Woda to pro­gram na rzecz łago­dze­nia skut­ków suszy przez budo­wę przy domu insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę. Podpisywanie umów o dota­cje zapla­no­wa­no do 30 czerw­ca 2024 r., a wydat­ko­wa­nie środ­ków do koń­ca 2024 r. Budżet pro­gra­mu usta­lo­no na 236,2 mln zł.

Co obejmuje dofinansowanie do deszczówki

Dla wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści naj­waż­niej­sze będzie, jakie inwe­sty­cje obej­mie pro­gram Moja Woda. Przypominamy więc jego zasady. 

Wnioski nale­ży skła­dać do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej – co waż­ne – przed zakoń­cze­niem reali­za­cji przed­się­wzię­cia. Do tych przed­się­wzięć zali­cza się:

  • zbior­ni­ki pod­ziem­ne i naziem­ne do reten­cjo­no­wa­nia wód, w tym np. „oczka wodne”;
  • grun­to­we insta­la­cje do reten­cjo­no­wa­nia wód, np. roz­sz­czel­nie­nie powierzch­ni nie­prze­pusz­czal­nych, stud­nie chłon­ne, dre­naż, ogro­dy desz­czo­we (bez kosz­tów nasadzeń);
  • zie­lo­ne dachy – war­stwa dre­na­żo­wa, bez kosz­tów nasadzeń;
  • insta­la­cje do wyko­rzy­sta­nia reten­cjo­no­wa­nych wód, np. pom­py, fil­try, prze­wo­dy, zra­sza­cze, ste­row­ni­ki, cen­tra­le dys­try­bu­cji wody, inne insta­la­cje umoż­li­wia­ją­ce zago­spo­da­ro­wa­nie wody opadowej.

Warto przy­po­mnieć, że moż­na zaadap­to­wać zbior­nik na dział­ce, np. szam­bo, na cele reten­cjo­no­wa­nia wody opa­do­wej i roz­to­po­wej. Warto przy­po­mnieć, że mini­mal­na war­tość kwa­li­fi­ko­wa­ne­go zakre­su przed­się­wzię­cia obję­te­go wspar­ciem wyno­si­ła 2 tys zł., a pojem­ność zbiornika/​zbiorników – co naj­mniej 2 m3. Zastosowane urzą­dze­nia i mate­ria­ły (nowe lub uży­wa­ne) muszą być dopusz­czo­ne do sto­so­wa­nia na ryn­ku polskim. 

Dla kogo jest dotacja z programu Moja Woda 

Beneficjantami pro­gra­mu Moja Woda mogą być wła­ści­cie­le lub współ­wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej znaj­du­je się budy­nek miesz­kal­ny jed­no­ro­dzin­ny , z wyłą­cze­niem nie­ru­cho­mo­ści, dla któ­rej udzie­lo­no już dofi­nan­so­wa­nia z Programu Moja Woda w poprzed­nich edycjach. 

Czytaj tak­że: Jak wyko­rzy­stać wodę desz­czo­wą w domu? NCBR szu­ka chętnych

W pierw­szej edy­cji Mojej Wody wpły­nę­ło ok. 25 tysię­cy wnio­sków na ponad 114 mln zł. W dru­giej edy­cji wpły­nę­ło aż 60 tys. wnio­sków na sumę. W dru­giej edy­cji nabór trwał nie­ca­łe 3 mie­sią­ce, ponie­waż szyb­ko prze­kro­czo­no budżet. Wpłynęło ok. 31 tys. wnio­sków na ok. 160 mln zł. Część wnio­sków jed­nak zosta­ła odrzu­co­na i poja­wi­ły się oszczędności

Nie wia­do­mo jesz­cze, jak duży budżet zapla­no­wa­no na ten rok. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...

Kiedy grozi kara za brak świadectwa energetycznego

To ważna data dla wynajmujących: 28 kwietnia 2023 r. Wówczas weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Dotychczas obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...