- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneProgram Moja Woda w 2023...

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogro­da­mi już nie mogą się docze­kać uru­cho­mie­nia pro­gra­mu, z któ­re­go będą mogli wziąć dofi­nan­so­wa­nie do oczka wod­ne­go i innych zbior­ni­ków na desz­czów­kę, w tym np stud­ni. Dotacja wyno­si­ła 5 tys. zł i pokry­wa­ła do 80 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Już wia­do­mo, że tak­że w 2023 r. ruszy pro­gram Moja Woda. Kiedy? Prawdopodobnie będzie to wrzesień/​październik.

O osta­tecz­nej dacie uru­cho­mie­nia nabo­ru zde­cy­du­je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak poin­for­mo­wa­ła nie­daw­no rzecz­nicz­ka fun­du­szu, ma to być czwar­ty kwar­tał 2023 roku. Na pew­no nabór wnio­sków zosta­nie ogło­szo­ny przed wybo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi, a ich data – według nie­ofi­cjal­nych donie­sień – ma być usta­lo­na na 15 paź­dzier­ni­ka, a naj­póź­niej może to być 5 listopada. 

Przypomnijmy, że Moja Woda to pro­gram na rzecz łago­dze­nia skut­ków suszy przez budo­wę przy domu insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę. Podpisywanie umów o dota­cje zapla­no­wa­no do 30 czerw­ca 2024 r., a wydat­ko­wa­nie środ­ków do koń­ca 2024 r. Budżet pro­gra­mu usta­lo­no na 236,2 mln zł.

Co obejmuje dofinansowanie do deszczówki

Dla wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści naj­waż­niej­sze będzie, jakie inwe­sty­cje obej­mie pro­gram Moja Woda. Przypominamy więc jego zasady. 

Wnioski nale­ży skła­dać do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej – co waż­ne – przed zakoń­cze­niem reali­za­cji przed­się­wzię­cia. Do tych przed­się­wzięć zali­cza się:

  • zbior­ni­ki pod­ziem­ne i naziem­ne do reten­cjo­no­wa­nia wód, w tym np. „oczka wodne”;
  • grun­to­we insta­la­cje do reten­cjo­no­wa­nia wód, np. roz­sz­czel­nie­nie powierzch­ni nie­prze­pusz­czal­nych, stud­nie chłon­ne, dre­naż, ogro­dy desz­czo­we (bez kosz­tów nasadzeń);
  • zie­lo­ne dachy – war­stwa dre­na­żo­wa, bez kosz­tów nasadzeń;
  • insta­la­cje do wyko­rzy­sta­nia reten­cjo­no­wa­nych wód, np. pom­py, fil­try, prze­wo­dy, zra­sza­cze, ste­row­ni­ki, cen­tra­le dys­try­bu­cji wody, inne insta­la­cje umoż­li­wia­ją­ce zago­spo­da­ro­wa­nie wody opadowej.

Warto przy­po­mnieć, że moż­na zaadap­to­wać zbior­nik na dział­ce, np. szam­bo, na cele reten­cjo­no­wa­nia wody opa­do­wej i roz­to­po­wej. Warto przy­po­mnieć, że mini­mal­na war­tość kwa­li­fi­ko­wa­ne­go zakre­su przed­się­wzię­cia obję­te­go wspar­ciem wyno­si­ła 2 tys zł., a pojem­ność zbiornika/​zbiorników – co naj­mniej 2 m3. Zastosowane urzą­dze­nia i mate­ria­ły (nowe lub uży­wa­ne) muszą być dopusz­czo­ne do sto­so­wa­nia na ryn­ku polskim. 

Dla kogo jest dotacja z programu Moja Woda 

Beneficjantami pro­gra­mu Moja Woda mogą być wła­ści­cie­le lub współ­wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej znaj­du­je się budy­nek miesz­kal­ny jed­no­ro­dzin­ny , z wyłą­cze­niem nie­ru­cho­mo­ści, dla któ­rej udzie­lo­no już dofi­nan­so­wa­nia z Programu Moja Woda w poprzed­nich edycjach. 

Czytaj tak­że: Jak wyko­rzy­stać wodę desz­czo­wą w domu? NCBR szu­ka chętnych

W pierw­szej edy­cji Mojej Wody wpły­nę­ło ok. 25 tysię­cy wnio­sków na ponad 114 mln zł. W dru­giej edy­cji wpły­nę­ło aż 60 tys. wnio­sków na sumę. W dru­giej edy­cji nabór trwał nie­ca­łe 3 mie­sią­ce, ponie­waż szyb­ko prze­kro­czo­no budżet. Wpłynęło ok. 31 tys. wnio­sków na ok. 160 mln zł. Część wnio­sków jed­nak zosta­ła odrzu­co­na i poja­wi­ły się oszczędności

Nie wia­do­mo jesz­cze, jak duży budżet zapla­no­wa­no na ten rok. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
1 KOMENTARZ
  1. Banda zło­dziei, oszu­ka­ła ludzi, któ­rzy inwe­sto­wa­li w 2022 roku, bo nie ogło­si­li wte­dy nabo­ru, a teraz kosz­ty kwa­li­fi­ko­wa­ne są uwzględ­nia­ne tyl­ko od 01.01.2023. ***** ***

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...