- reklama -
Strona głównaPoradnikJak sprawdzić, czy złożyliście deklaracje...

Jak sprawdzić, czy złożyliście deklaracje o ogrzewaniu

Osoby, któ­re zło­ży­ły dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dosta­ją potwier­dze­nie. Choć wpis trze­ba było zro­bić do poło­wy 2022 roku dopie­ro teraz CEEB wysy­ła wia­do­mo­ści do wszyst­kich, któ­rzy dopeł­ni­li obo­wiąz­ku. W ten spo­sób moż­na naj­ła­twiej spraw­dzić, czy zło­ży­ło się dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu do CEEB. 

Być może już dosta­li­ście wia­do­mość mailo­wą od admin ZONE o tej treści: 

Dzień dobry,

Dziękujemy za zło­że­nie dekla­ra­cji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Oto uni­kal­ny nr Twojej dekla­ra­cji zło­żo­nej w dniu 2021-07-22:

.….……

Dzięki uni­kal­ne­mu nume­ro­wi możesz w pro­sty spo­sób pobrać PDF dekla­ra­cji w apli­ka­cji CEEB. Pamiętaj, że każ­da oso­ba bądź insty­tu­cja posia­da­ją­ca ten numer może zapo­znać się z tre­ścią Twojej dekla­ra­cji. Nie udo­stęp­niaj go przy­pad­ko­wym osobom.

Wpisz uni­kal­ny numer w wyszu­ki­war­kę dostęp­ną pod tym adresem:

.…..

Pozdrawiamy,
Zespół CEEB


Ta wia­do­mość zosta­ła wyge­ne­ro­wa­na auto­ma­tycz­nie. Proszę na nią nie odpowiadać! 

Pierwsza myśl: to jest oszu­stwo. Jednak wystar­czy wejść na stro­nę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, by prze­ko­nać się, że taka wia­do­mość oszu­stwem nie jest.

Czytaj tak­że: Deklaracja pie­ca onli­ne: pra­wie 3 mln wpi­sów w CEEB

Tak sprawdzisz swoją deklarację w CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego roz­po­czął 18 paź­dzier­ni­ka wysył­kę wia­do­mo­ści do tych osób, któ­re skła­da­jąc dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu zosta­wi­ły adres mailowy. 

Unikalny iden­ty­fi­ka­tor wysła­ny mailem daje moż­li­wość pobra­nia pli­ku PDF. Tak więc naj­ła­twiej spraw­dzić, czy dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu zło­ży­li­śmy. W ten spo­sób łatwo uzy­sku­je­my kopię swo­jej dekla­ra­cji, bez potrze­by uda­wa­nia się w tym celu do urzę­du gmi­ny czy miasta. 

Sprawdzić swo­ją dekla­ra­cję moż­na rów­nież bez­po­śred­nio na stro­nie https://​zone​app​.gunb​.gov.pl/#/verify.

Jednocześnie GUNB pro­si o zacho­wa­nie ostroż­no­ści i spraw­dze­nie przed klik­nię­ciem w wia­do­mo­ści w link, czy adres e‑mail, z któ­re­go pocho­dzi kore­spon­den­cję to: adminZONE@​gunb.​gov.​pl

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
A jeszcze lepsze jest to...