- reklama -
Strona głównaPoradnikJak sprawdzić, czy złożyliście deklaracje...

Jak sprawdzić, czy złożyliście deklaracje o ogrzewaniu

Osoby, któ­re zło­ży­ły dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dosta­ją potwier­dze­nie. Choć wpis trze­ba było zro­bić do poło­wy 2022 roku dopie­ro teraz CEEB wysy­ła wia­do­mo­ści do wszyst­kich, któ­rzy dopeł­ni­li obo­wiąz­ku. W ten spo­sób moż­na naj­ła­twiej spraw­dzić, czy zło­ży­ło się dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu do CEEB. 

Być może już dosta­li­ście wia­do­mość mailo­wą od admin ZONE o tej treści: 

Dzień dobry,

Dziękujemy za zło­że­nie dekla­ra­cji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Oto uni­kal­ny nr Twojej dekla­ra­cji zło­żo­nej w dniu 2021-07-22:

.….……

Dzięki uni­kal­ne­mu nume­ro­wi możesz w pro­sty spo­sób pobrać PDF dekla­ra­cji w apli­ka­cji CEEB. Pamiętaj, że każ­da oso­ba bądź insty­tu­cja posia­da­ją­ca ten numer może zapo­znać się z tre­ścią Twojej dekla­ra­cji. Nie udo­stęp­niaj go przy­pad­ko­wym osobom.

Wpisz uni­kal­ny numer w wyszu­ki­war­kę dostęp­ną pod tym adresem:

.…..

Pozdrawiamy,
Zespół CEEB


Ta wia­do­mość zosta­ła wyge­ne­ro­wa­na auto­ma­tycz­nie. Proszę na nią nie odpowiadać! 

Pierwsza myśl: to jest oszu­stwo. Jednak wystar­czy wejść na stro­nę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, by prze­ko­nać się, że taka wia­do­mość oszu­stwem nie jest.

Czytaj tak­że: Deklaracja pie­ca onli­ne: pra­wie 3 mln wpi­sów w CEEB

Tak sprawdzisz swoją deklarację w CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego roz­po­czął 18 paź­dzier­ni­ka wysył­kę wia­do­mo­ści do tych osób, któ­re skła­da­jąc dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu zosta­wi­ły adres mailowy. 

Unikalny iden­ty­fi­ka­tor wysła­ny mailem daje moż­li­wość pobra­nia pli­ku PDF. Tak więc naj­ła­twiej spraw­dzić, czy dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu zło­ży­li­śmy. W ten spo­sób łatwo uzy­sku­je­my kopię swo­jej dekla­ra­cji, bez potrze­by uda­wa­nia się w tym celu do urzę­du gmi­ny czy miasta. 

Sprawdzić swo­ją dekla­ra­cję moż­na rów­nież bez­po­śred­nio na stro­nie https://​zone​app​.gunb​.gov.pl/#/verify.

Jednocześnie GUNB pro­si o zacho­wa­nie ostroż­no­ści i spraw­dze­nie przed klik­nię­ciem w wia­do­mo­ści w link, czy adres e‑mail, z któ­re­go pocho­dzi kore­spon­den­cję to: [email protected]​gunb.​gov.​pl

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...