- reklama -
Strona głównaEnergiaMieszkania z wyprzedaży

Mieszkania z wyprzedaży

Od nowe­go roku ruszą nowe dopła­ty do zaku­pu domów i miesz­kań.  Ale lokum musi być ener­go­osz­częd­ne, ups… Jak to zro­bić, by się załapać?

Spodziewając się nowe­go potom­ka roz­my­śla­my wła­śnie nad zaku­pem więk­sze­go miesz­ka­nia. Moment wyda­je się ide­al­ny: ceny na ryn­ku pier­wot­nym spa­da­ją i wybór dostęp­nych loka­li robi się coraz większy.

Jakby tego było mało Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uru­cha­mia nowy pro­gram dla malucz­kich: każ­dy może dostać dopła­tę do zaku­pu ener­go­osz­częd­ne­go albo pasyw­ne­go domu czy miesz­ka­nia. Najmniejsza dopła­ta: 11 tys. zł, gór­na gra­ni­ca to 50 tys. zł.

Chociaż,  nie będzie to pre­mia wypła­ca­na na kon­to szczę­śli­we­go posia­da­cza nowe­go dachu nad gło­wą, tyl­ko jed­no­ra­zo­wa dopła­ta do kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go, to i tak war­to się o nią sta­rać. Zachodzę w gło­wę, gdzie ja znaj­dę takie miesz­ka­nie? Przeglądając od kil­ku tygo­dni ofer­ty dewe­lo­pe­rów  ani razu nie natknę­łam się na rekla­my ener­go­osz­częd­nych budyn­ków. Najważniejsza w koń­cu jest cena zaku­pu, a że potem dro­go wypa­da­ją opła­ty za ogrze­wa­nie, to już kupu­ją­ce­go i sprze­da­ją­ce­go mało obchodzi.

Pozostaje mieć nadzie­ję, że teraz dewe­lo­pe­rzy zaczną dbać o takie szcze­gó­ły, ile ener­gii zuży­wa budy­nek. A klien­ci zaczną się o to pytać. Ja tak zamie­rzam robić. NFOŚiGW daje w sumie 300 mln zł na pro­gram, szko­da by te pie­nią­dze nie zosta­ły wykorzystane.

Program ma trwać  do 2018 roku ponie­waż dwa lata póź­niej (2020 rok) budo­wa­nie domów o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii sta­nie się obo­wiąz­kiem wszyst­kich inwe­sto­rów na pod­sta­wie unij­nej dyrek­ty­wy (2010/​31/​UE ).

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł