- reklama -
Strona głównaTechnologiePolskie szyby produkują energię ze...

Polskie szyby produkują energię ze słońca

Firma z Podkarpacia ML System otwie­ra linię pro­duk­cyj­ną szyb Quantum Glass. To pierw­sza taka inwe­sty­cja na świe­cie. Szyby z powło­ką kwan­to­wą pro­du­ku­ją ener­gię elek­trycz­ną ze słoń­ca i jed­no­cze­śnie ogra­ni­cza­ją ogrze­wa­nie pomiesz­czeń. Kto w nie zainwestuje?

Nowatorskie pol­skie szy­by sto­su­je mię­dzy inny­mi już Żabka. Pozwalają na gene­ro­wa­nie dar­mo­wej ener­gii elek­trycz­nej ze słoń­ca. Jest to moż­li­we dzię­ki wyko­rzy­sta­niu powło­ki skła­da­ją­cej się z kro­pek kwan­to­wych, czy­li małych pół­prze­wod­ni­ków o roz­mia­rach od kil­ku do kil­ku­na­stu nano­me­trów. Zamieniają one pro­mie­nio­wa­nie UV i pod­czer­wo­ne na ener­gię elek­trycz­ną. Na spraw­ność dzia­ła­nia powłok kwan­to­wych nie ma wpły­wu kąt pada­nia świa­tła. Potrafią gene­ro­wać prąd nawet ze sztucz­ne­go oświe­tle­nia. Szyby Quantum Glass dobrze prze­pusz­cza­ją świa­tło. Jednocześnie zacho­wu­ją wyso­ką izo­la­cyj­ność i ogra­ni­cza­ją nagrze­wa­nie pomieszczeń.

Szyby i fotowoltaika w jednym

ML System w grud­nia uro­czy­ście otwo­rzy linię pro­duk­cyj­ną Quantum Glass. Planuje pro­du­ko­wać do 5 tys. m2 w ska­li mie­sią­ca. Docelowo moce wytwór­cze wynio­są ok. 200 tys. m2 w ska­li roku w ramach trzech linii.

Oficjalnie wcho­dzi­my w „nową erę kwan­to­wą” – Dawid Cycoń, pre­zes ML System.

Biorąc pod uwa­gę róż­ni­cę ceno­wą w sto­sun­ku do pakie­tu nisko­emi­syj­nych szyb powło­ko­wych sto­so­wa­nych w nowo­cze­snych budyn­kach, czas zwro­tu z inwe­sty­cji w szy­bę z powło­ką kwan­to­wą wyno­si do pię­ciu lat – poda­je spółka.

Czytaj tak­że: Polskie spół­ki z nowy­mi modu­ła­mi fotowoltaicznymi

Zainteresowanie szkłem pro­du­ku­ją­cym ener­gię wyra­ża­ją kon­cer­ny szklar­skie, moto­ry­za­cyj­ne, pro­du­cen­ci okien i drzwi. ML System zawią­zał part­ner­stwa z glo­bal­ny­mi kon­cer­na­mi, jaki­mi są Guardian Glass oraz Pilkington.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...