- reklama -
Strona głównaTechnologiePolskie szyby produkują energię ze...

Polskie szyby produkują energię ze słońca

Firma z Podkarpacia ML System otwie­ra linię pro­duk­cyj­ną szyb Quantum Glass. To pierw­sza taka inwe­sty­cja na świe­cie. Szyby z powło­ką kwan­to­wą pro­du­ku­ją ener­gię elek­trycz­ną ze słoń­ca i jed­no­cze­śnie ogra­ni­cza­ją ogrze­wa­nie pomiesz­czeń. Kto w nie zainwestuje?

Nowatorskie pol­skie szy­by sto­su­je mię­dzy inny­mi już Żabka. Pozwalają na gene­ro­wa­nie dar­mo­wej ener­gii elek­trycz­nej ze słoń­ca. Jest to moż­li­we dzię­ki wyko­rzy­sta­niu powło­ki skła­da­ją­cej się z kro­pek kwan­to­wych, czy­li małych pół­prze­wod­ni­ków o roz­mia­rach od kil­ku do kil­ku­na­stu nano­me­trów. Zamieniają one pro­mie­nio­wa­nie UV i pod­czer­wo­ne na ener­gię elek­trycz­ną. Na spraw­ność dzia­ła­nia powłok kwan­to­wych nie ma wpły­wu kąt pada­nia świa­tła. Potrafią gene­ro­wać prąd nawet ze sztucz­ne­go oświe­tle­nia. Szyby Quantum Glass dobrze prze­pusz­cza­ją świa­tło. Jednocześnie zacho­wu­ją wyso­ką izo­la­cyj­ność i ogra­ni­cza­ją nagrze­wa­nie pomieszczeń.

Szyby i fotowoltaika w jednym

ML System w grud­nia uro­czy­ście otwo­rzy linię pro­duk­cyj­ną Quantum Glass. Planuje pro­du­ko­wać do 5 tys. m2 w ska­li mie­sią­ca. Docelowo moce wytwór­cze wynio­są ok. 200 tys. m2 w ska­li roku w ramach trzech linii.

Oficjalnie wcho­dzi­my w „nową erę kwan­to­wą” – Dawid Cycoń, pre­zes ML System.

Biorąc pod uwa­gę róż­ni­cę ceno­wą w sto­sun­ku do pakie­tu nisko­emi­syj­nych szyb powło­ko­wych sto­so­wa­nych w nowo­cze­snych budyn­kach, czas zwro­tu z inwe­sty­cji w szy­bę z powło­ką kwan­to­wą wyno­si do pię­ciu lat – poda­je spółka.

Czytaj tak­że: Polskie spół­ki z nowy­mi modu­ła­mi fotowoltaicznymi

Zainteresowanie szkłem pro­du­ku­ją­cym ener­gię wyra­ża­ją kon­cer­ny szklar­skie, moto­ry­za­cyj­ne, pro­du­cen­ci okien i drzwi. ML System zawią­zał part­ner­stwa z glo­bal­ny­mi kon­cer­na­mi, jaki­mi są Guardian Glass oraz Pilkington.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł