- reklama -
Strona głównaTechnologiePolskie szyby produkują energię ze...

Polskie szyby produkują energię ze słońca

Firma z Podkarpacia ML System otwie­ra linię pro­duk­cyj­ną szyb Quantum Glass. To pierw­sza taka inwe­sty­cja na świe­cie. Szyby z powło­ką kwan­to­wą pro­du­ku­ją ener­gię elek­trycz­ną ze słoń­ca i jed­no­cze­śnie ogra­ni­cza­ją ogrze­wa­nie pomiesz­czeń. Kto w nie zainwestuje?

Nowatorskie pol­skie szy­by sto­su­je mię­dzy inny­mi już Żabka. Pozwalają na gene­ro­wa­nie dar­mo­wej ener­gii elek­trycz­nej ze słoń­ca. Jest to moż­li­we dzię­ki wyko­rzy­sta­niu powło­ki skła­da­ją­cej się z kro­pek kwan­to­wych, czy­li małych pół­prze­wod­ni­ków o roz­mia­rach od kil­ku do kil­ku­na­stu nano­me­trów. Zamieniają one pro­mie­nio­wa­nie UV i pod­czer­wo­ne na ener­gię elek­trycz­ną. Na spraw­ność dzia­ła­nia powłok kwan­to­wych nie ma wpły­wu kąt pada­nia świa­tła. Potrafią gene­ro­wać prąd nawet ze sztucz­ne­go oświe­tle­nia. Szyby Quantum Glass dobrze prze­pusz­cza­ją świa­tło. Jednocześnie zacho­wu­ją wyso­ką izo­la­cyj­ność i ogra­ni­cza­ją nagrze­wa­nie pomieszczeń.

Szyby i fotowoltaika w jednym

ML System w grud­nia uro­czy­ście otwo­rzy linię pro­duk­cyj­ną Quantum Glass. Planuje pro­du­ko­wać do 5 tys. m2 w ska­li mie­sią­ca. Docelowo moce wytwór­cze wynio­są ok. 200 tys. m2 w ska­li roku w ramach trzech linii.

Oficjalnie wcho­dzi­my w „nową erę kwan­to­wą” – Dawid Cycoń, pre­zes ML System.

Biorąc pod uwa­gę róż­ni­cę ceno­wą w sto­sun­ku do pakie­tu nisko­emi­syj­nych szyb powło­ko­wych sto­so­wa­nych w nowo­cze­snych budyn­kach, czas zwro­tu z inwe­sty­cji w szy­bę z powło­ką kwan­to­wą wyno­si do pię­ciu lat – poda­je spółka.

Czytaj tak­że: Polskie spół­ki z nowy­mi modu­ła­mi fotowoltaicznymi

Zainteresowanie szkłem pro­du­ku­ją­cym ener­gię wyra­ża­ją kon­cer­ny szklar­skie, moto­ry­za­cyj­ne, pro­du­cen­ci okien i drzwi. ML System zawią­zał part­ner­stwa z glo­bal­ny­mi kon­cer­na­mi, jaki­mi są Guardian Glass oraz Pilkington.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...