- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneOstatnia szansa na Mój Prąd...

Ostatnia szansa na Mój Prąd w 2021 roku

Program Mój Prąd 3.0 przy­zna­je dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki wyso­ko­ści 3 tys. zł. Wszyscy, któ­rzy chcą dostać te dota­cje w 2021 roku powin­ni się pospie­szyć, ponie­waż pula pie­nię­dzy szyb­ko wyczer­pu­je się.

Na pro­gram Mój prąd w 2021 roku prze­zna­czo­no 534 mln zł. Ta kwo­ta wystar­czy dla mak­sy­mal­nie 178 tys. osób, któ­re zain­we­sto­wa­ły w foto­wol­ta­ikę. Do 24 wrze­śnia wpły­nę­ło ponad 162 tys. wnio­sków – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Już pod koniec wrze­śnia br. nabór może zostać zamknię­ty z powo­du bra­ku środ­ków – NFOŚiGW.

Mój Prąd przy­zna­je dota­cje do foto­wol­ta­iki o mocy 2–10 kW. Wniosek o dofi­nan­so­wa­nie skła­da się, gdy insta­la­cja jest już wyko­na­na i pod­łą­czo­na do sie­ci. To ozna­cza posia­da­nie licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go i umo­wy ze spół­ką energetyczną.

Dotacja pokry­wa do 50 proc. kosz­tów inwe­sty­cji, mak­sy­mal­nie jest to 3 tys. zł na jed­ną insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ną. Musi to być nowa foto­wol­ta­ika, dofi­nan­so­wa­nie nie przy­słu­gu­je na doło­że­nie pane­li sło­necz­nych do już ist­nie­ją­cej instalacji.

Nabór wniosków w 2021 r. Mój Prąd 3.0

Nabór w pro­gra­mie Mój Prąd 3.0 roz­po­czął się 1 lip­ca 2021r. Choć miał trwać do 22 grud­nia 2021 r., to od począt­ku było jasne, że pie­nią­dze skoń­czą się szyb­ciej. Zainteresowanych foto­wol­ta­iką w Polsce jest aż nad­to dużo. 

Zainteresowanie pro­gra­mem w bie­żą­cej edy­cji, podob­nie jak w dwóch poprzed­nich, oka­za­ło się tak duże i dyna­micz­ne, że już teraz, po nie­speł­na trzech mie­sią­cach trwa­nia nabo­ru, środ­ki finan­so­we są na wyczer­pa­niu – NFOŚiGW.

Na począt­ku nabo­ru wnio­ski skła­da­ły oso­by, któ­re już mia­ły skoń­czo­ną inwe­sty­cję. To dla­te­go, że Mój Prąd 3.0 obej­mu­je wydat­ki ponie­sio­ne od 1 lute­go 2020 r.Codziennie wpły­wa­ło więc 3–4 tys. wniosków. 

Czytaj tak­że: Od lip­ca ruszą dota­cje do fotowoltaiki

Teraz każ­de­go dnia śred­nio przy­by­wa 1,5 tys. wnio­sków o dota­cje do foto­wol­ta­iki, 2021 rok będzie praw­do­po­dob­nie rekor­do­wy jeśli cho­dzi o licz­bę nowych prosumentów.

Do kiedy będzie dofinansowanie do fotowoltaiki?

Według danych z 24 wrze­śnia zare­je­stro­wa­no w sys­te­mie dokład­nie 162 052 wnio­sków o dota­cje do foto­wol­ta­iki. Przy zacho­wa­niu obec­nej dyna­mi­ki, mak­sy­mal­na licz­ba 178 tys. wnio­sków zosta­nie osią­gnię­ta już pod koniec wrze­śnia 2021 r.  Wówczas III nabór w pro­gra­mie „Mój Prąd” skoń­czy się z powo­du wyczer­pa­nia budżetu. 

To infor­ma­cja waż­na dla osób, któ­re zamie­rza­ją w 2021 roku ubie­gać się o dopła­ty na foto­wol­ta­iki. Na zło­że­nie wnio­sków w prak­ty­ce zosta­ło już tyl­ko kil­ka dni, a warun­ki na jakich w przy­szłym roku dosta­nie foto­wol­ta­ika dofi­nan­so­wa­nie nie są zna­ne. Natomiast pew­ne jest, że zasa­dy Mojego Prądu w 2022 roku zmie­nią się.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
A jeszcze lepsze jest to...