- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneOstatnia szansa na Mój Prąd...

Ostatnia szansa na Mój Prąd w 2021 roku

Program Mój Prąd 3.0 przy­zna­je dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki wyso­ko­ści 3 tys. zł. Wszyscy, któ­rzy chcą dostać te dota­cje w 2021 roku powin­ni się pospie­szyć, ponie­waż pula pie­nię­dzy szyb­ko wyczer­pu­je się.

Na pro­gram Mój prąd w 2021 roku prze­zna­czo­no 534 mln zł. Ta kwo­ta wystar­czy dla mak­sy­mal­nie 178 tys. osób, któ­re zain­we­sto­wa­ły w foto­wol­ta­ikę. Do 24 wrze­śnia wpły­nę­ło ponad 162 tys. wnio­sków – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Już pod koniec wrze­śnia br. nabór może zostać zamknię­ty z powo­du bra­ku środ­ków – NFOŚiGW.

Mój Prąd przy­zna­je dota­cje do foto­wol­ta­iki o mocy 2-​10 kW. Wniosek o dofi­nan­so­wa­nie skła­da się, gdy insta­la­cja jest już wyko­na­na i pod­łą­czo­na do sie­ci. To ozna­cza posia­da­nie licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go i umo­wy ze spół­ką energetyczną.

Dotacja pokry­wa do 50 proc. kosz­tów inwe­sty­cji, mak­sy­mal­nie jest to 3 tys. zł na jed­ną insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ną. Musi to być nowa foto­wol­ta­ika, dofi­nan­so­wa­nie nie przy­słu­gu­je na doło­że­nie pane­li sło­necz­nych do już ist­nie­ją­cej instalacji.

Nabór wniosków w 2021 r. Mój Prąd 3.0

Nabór w pro­gra­mie Mój Prąd 3.0 roz­po­czął się 1 lip­ca 2021r. Choć miał trwać do 22 grud­nia 2021 r., to od począt­ku było jasne, że pie­nią­dze skoń­czą się szyb­ciej. Zainteresowanych foto­wol­ta­iką w Polsce jest aż nad­to dużo. 

Zainteresowanie pro­gra­mem w bie­żą­cej edy­cji, podob­nie jak w dwóch poprzed­nich, oka­za­ło się tak duże i dyna­micz­ne, że już teraz, po nie­speł­na trzech mie­sią­cach trwa­nia nabo­ru, środ­ki finan­so­we są na wyczer­pa­niu – NFOŚiGW.

Na począt­ku nabo­ru wnio­ski skła­da­ły oso­by, któ­re już mia­ły skoń­czo­ną inwe­sty­cję. To dla­te­go, że Mój Prąd 3.0 obej­mu­je wydat­ki ponie­sio­ne od 1 lute­go 2020 r.Codziennie wpły­wa­ło więc 3-​4 tys. wniosków. 

Czytaj tak­że: Od lip­ca ruszą dota­cje do fotowoltaiki

Teraz każ­de­go dnia śred­nio przy­by­wa 1,5 tys. wnio­sków o dota­cje do foto­wol­ta­iki, 2021 rok będzie praw­do­po­dob­nie rekor­do­wy jeśli cho­dzi o licz­bę nowych prosumentów.

Do kiedy będzie dofinansowanie do fotowoltaiki?

Według danych z 24 wrze­śnia zare­je­stro­wa­no w sys­te­mie dokład­nie 162 052 wnio­sków o dota­cje do foto­wol­ta­iki. Przy zacho­wa­niu obec­nej dyna­mi­ki, mak­sy­mal­na licz­ba 178 tys. wnio­sków zosta­nie osią­gnię­ta już pod koniec wrze­śnia 2021 r.  Wówczas III nabór w pro­gra­mie „Mój Prąd” skoń­czy się z powo­du wyczer­pa­nia budżetu. 

To infor­ma­cja waż­na dla osób, któ­re zamie­rza­ją w 2021 roku ubie­gać się o dopła­ty na foto­wol­ta­iki. Na zło­że­nie wnio­sków w prak­ty­ce zosta­ło już tyl­ko kil­ka dni, a warun­ki na jakich w przy­szłym roku dosta­nie foto­wol­ta­ika dofi­nan­so­wa­nie nie są zna­ne. Natomiast pew­ne jest, że zasa­dy Mojego Prądu w 2022 roku zmie­nią się.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł