- reklama -
Strona głównaPoradnikJodek potasu - na co...

Jodek potasu – na co dzień lepiej go nie brać

W Polsce przy­go­to­wa­no ponad 57 mln table­tek, do któ­rych będą dołą­czo­ne ulot­ki z infor­ma­cją, co to jest jodek pota­su i jak go sto­so­wać. Urzędnicy zapew­nia­ją, że pro­wa­dzą dzia­ła­nia ruty­no­we. Dawkowanie jod­ku pota­su prze­wi­dzia­no w prze­pi­sach pra­wa na wypa­dek ewen­tu­al­ne­go wystą­pie­nia ska­że­nia radia­cyj­ne­go. W prze­ciw­nym wypad­ku nie nale­ży go zażywać. 

Rosyjskie ata­ki na Zaporoską Elektrownię Jądrową na Ukrainie wywo­ła­ły reak­cje pol­skich władz. We wrze­śniu roz­po­czę­to dys­try­bu­cję jod­ku pota­su, któ­ry tra­fia do powia­to­wych jed­no­stek stra­ży pożar­nej i dalej – do gmin. Poszczególne woje­wódz­twa mają już listy, gdzie jodek pota­su jest dostęp­ny. To głów­nie: szko­ły i ośrod­ki zdro­wia, ale tak­że ośrod­ki kul­tu­ry, apte­ki, a nawet sołtysi.

Jodek pota­su hamu­je wni­ka­nie radio­ak­tyw­nych izo­to­pów jodu do tar­czy­cy i jest powszech­nie dostęp­ny w kra­jach nara­żo­nych na awa­rie elek­trow­ni ato­mo­wych. Co waż­ne, chro­ni wyłącz­nie tar­czy­cę przed wchła­nia­niem rako­twór­cze­go jodu, a pozo­sta­łe narzą­dy już nie. 

Sytuacja radiacyjna i zagrożenie skażenia

W Polsce pre­pa­ra­ty sta­bil­ne­go jodu (w posta­ci table­tek jod­ku pota­su) sto­su­je się w ramach pro­fi­lak­ty­ki jodo­wej po wypad­kach jądro­wych. Takie zapa­sy były zawsze utrzy­my­wa­ne, tak­że przed woj­ną w Ukrainie. W razie uży­cia bro­ni jądro­wej dys­try­bu­cja jod­ku pota­su na tere­nie ska­żo­nym radio­ak­tyw­nie nie mia­ła­by więc sen­su, ponie­waż w bro­ni ato­mo­wej uży­wa­ne są inne niż jod radio­ak­tyw­ne pier­wiast­ki – wodór, plu­ton i uran.

Państwowa Agencja Atomistyki zapew­nia, że obec­ne ata­ki rosyj­skie w Ukrainie nie stwa­rza­ją bez­po­śred­nie­go zagro­że­nia dla miesz­kań­ców Polski. PPA, podob­nie jak i jej odpo­wied­ni­ki w innych kra­jach, cały czas moni­to­ru­je sytu­ację radia­cyj­ną. A ta jest dobra. Ponadto agen­cje pro­wa­dzą­ce moni­to­ring sytu­acji radia­cyj­nej mają ze sobą sta­ły kon­takt poprzez kana­ły wymia­ny informacji.

Zagrożenie jest zni­ko­me, ale będzie­my spo­koj­niej­si, mając jodek pota­su, jeśli już ono się poja­wi. Zaporoska elek­trow­nia jest nie­mal dwu­krot­nie dalej niż Czarnobyl od gra­nic Polski.

prof. dr hab. Janusz Myśliwiec

Jodek potasu a płyn Lugola

Jodek pota­su (KI) to nie­orga­nicz­ny zwią­zek che­micz­ny, sól pota­so­wa kwa­su jodo­wo­do­ro­we­go.
Tworzy bez­barw­ne krysz­ta­ły łatwo roz­pusz­czal­ne w wodzie. W wyni­ku elek­tro­li­zy sto­pio­ne­go jod­ku pota­su powsta­je jod i potas. Jego nie­znacz­ne ilo­ści doda­je się do soli kuchen­nej (tzw. sól jodo­wa­na). Alternatywnym dodat­kiem jest jodan pota­su KIO3.

Jodek pota­su wcho­dzi w skład pły­nu Lugola (jod roz­pusz­czo­ny w roz­two­rze wod­nym jod­ku pota­su), i jody­ny. Maści z jego zawar­to­ścią sto­su­je się w lecze­niu ura­zów, przy nacią­gnię­ciu mię­śni i wię­za­deł, w lecze­niu obrzę­ków lim­fa­tycz­nych i w sta­nach zapalnych.

Dawkowanie jod­ku pota­su, podob­nie jak w przy­pad­ku wszel­kich pre­pa­ra­tów lecz­ni­czych, zale­ży od wie­ku, sta­nu zdro­wia, reak­cji pacjen­ta na lecze­nie. Powinno prze­bie­gać pod nad­zo­rem lekarza. 

Źródło: MSWiA

Skutki uboczne

Nieuzasadnione przyj­mo­wa­nie jod­ku pota­su może dopro­wa­dzić do:

  • nie­do­czyn­no­ści tarczycy,
  • podraż­nie­nia ukła­du pokarmowego,
  • reak­cji alergicznych.

Również w trak­cie kon­tro­lo­wa­ne­go przyj­mo­wa­nia mogą wystą­pić dzia­ła­nia niepożądane:

  • bole­sny obrzęk ślinianek,
  • katar,
  • zabu­rze­nia żołądkowo-​jelitowe, wymioty,
  • uczu­le­nie, wysyp­ka, swę­dze­nie, wyprysk,
  • u cho­rych na gruź­li­cę może spo­wo­do­wać zaostrze­nie obja­wów choroby.

Przyjmowanie czy robie­nie w domu zapa­sów jod­ku pota­su jest nie­uza­sad­nio­ne. Nie pomo­że zaży­wa­nie jod­ku pota­su pro­fi­lak­tycz­nie, gdy nie wystę­pu­je nara­że­nie na szko­dli­we skut­ki pro­mie­nio­wa­nia. W ten spo­sób moż­na sobie tyl­ko zaszkodzić.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
A jeszcze lepsze jest to...