- reklama -

Fotowoltaika w PIT za 2021 r: przykład rozliczenia

Wyjaśniamy krok po kro­ku, jak foto­wol­ta­ikę odli­czyć od podat­ku. Przykładowo, od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia moż­na odli­czyć jako mał­żeń­stwo aż 106 tys. zł. Ulga przy­słu­gu­je wszyst­kim roz­li­cza­ją­cym się na zasa­dach ogól­nych, ryczał­to­wo, a tak­że pła­cą­cym poda­tek linio­wy. Skorzystają więc z niej wszy­scy wypeł­nia­ją­cy PIT 36, PIT 36L,PIT 37 i PIT 28. Musisz o tym pamię­tać, bo sys­tem e-​PIT nie zro­bi tego automatycznie.

Wydatki na foto­wol­ta­ikę odpi­su­je­my w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. To naj­po­pu­lar­niej­sza ulga podat­ko­wa, z któ­rej korzy­sta­ją Polacy. W pierw­szym roku jej obo­wią­zy­wa­nia z odli­cze­nia sko­rzy­sta­ło ponad 200 tys. osób. W kolej­nym roku było to już ponad 450 tys. Teraz moż­na się spo­dzie­wać rekor­do­wej licz­by chęt­nych do sko­rzy­sta­nia z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Wszystko dla­te­go, że w pane­le foto­wol­ta­icz­ne na wła­snych dachach zain­we­sto­wa­ło w 2021 roku oko­ło 400 tys. Polaków. Nie wszy­scy mogą jed­nak foto­wol­ta­ikę odli­czyć od podat­ku, przy­kła­do­wo nie zro­bią tego ci, któ­rzy mon­to­wa­li pane­le na nowo budo­wa­nych domach. Wyjaśniamy więc krok po kro­ku, jak roz­li­czyć w PIT fotowoltaikę.

Kto skorzysta z odliczenia fotowoltaiki w zeznaniu podatkowym?

Wydatki na foto­wol­ta­ikę odli­cza­my w PIT tyl­ko wte­dy, gdy jeste­śmy wła­ści­cie­lem albo współ­wła­ści­cie­lem domu jed­no­ro­dzin­ne­go. W dodat­ku musi to być dom ist­nie­ją­cy. Ulga nie przy­słu­gu­je w przy­pad­ku domów nowo budo­wa­nych, któ­re jesz­cze nie zosta­ły odda­ne do użytku. 

Co waż­ne, liczy się tu data skła­da­nia zezna­nia podat­ko­we­go. To wła­śnie w dniu skła­da­nia PITu trze­ba być tym wła­ści­cie­lem domu jednorodzinnego. 

Odliczenie foto­wol­ta­iki od podat­ku przy­słu­gu­je rów­nież w sytu­acji, gdy pane­le zamon­to­wa­no na innym budyn­ku, np. gara­żu. Ważne, by insta­la­cja sło­necz­na słu­ży­ła jed­no­ro­dzin­ne­mu domowi. 

Warto wie­dzieć, że na każ­da oso­bę przy­słu­gu­je kwo­ta odli­cze­nia 53 tys. Więc mał­żeń­stwo w sumie może odli­czyć 106 tys. zł. Nie ma zna­cze­nia na kogo zosta­ła wysta­wio­na fak­tu­ra, jeśli macie wspól­no­tę mająt­ko­wą i jeste­ście współ­wła­ści­cie­la­mi domu – poda­je Ministerstwo Finansów.

Gdzie wpisać odliczenie fotowoltaiki w PIT 37?

Kwotę wydat­ków na foto­wol­ta­ikę wpi­su­je­my do załącz­ni­ka PIT 0. Robimy to w czę­ści B „Odliczenia od docho­du (przy­cho­du)” w wier­szu 6 „Wydatki na reali­za­cję przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go”. Natomiast przy­kła­do­wo w zezna­niu PIT–37 kwo­ta ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej jest wyka­zy­wa­na w czę­ści E „Odliczenia od docho­du”, gdzie wpi­sy­wa­na jest jed­na zbior­cza kwo­ta wszyst­kich odli­czeń od docho­du wyka­za­nych w czę­ści B załącz­ni­ka PIT/​O. Podatnicy wpi­su­ją ją w pozy­cji 112 (podat­nik) i 113 (mał­żo­nek).

Czytaj tak­że: Jak odli­czyć pane­le foto­wol­ta­icz­ne z dota­cją, któ­ra jesz­cze nie przyszła? 

Rozliczenie fotowoltaiki od podatku za 2021 r.

Do roz­li­cze­nia wpi­su­je­my kwo­ty brut­to. W pierw­szej kolej­no­ści od docho­du odli­cza się skład­ki na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne. Od tak wyli­czo­nej róż­ni­cy (pomniej­szo­ne­go docho­du) odli­cza się ulgę ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną, czy­li tak­że nasze wydat­ki na foto­wol­ta­ikę. Zdarza się, że wyso­kość róż­ni­cy nie pozwa­la na odli­cze­nie peł­nej kwo­ty. Wówczas pozo­sta­łą część moż­na odli­czyć w zezna­niu za kolej­ne lata – mak­sy­mal­nie mamy na to 6 lat. Jeśli nato­miast wyso­kość róż­ni­cy pozwa­la na odli­cze­nie peł­nej kwo­ty wydat­ków, to nie moż­na ich już prze­nieść do zezna­nia za 2022 rok.

Co jeśli po odli­cze­niu ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej nie masz do zapła­ce­nia za 2021 r. podat­ku? Nie odli­czysz już wte­dy skła­dek na ubez­pie­cze­nie zdrowotne. 

Jak rozliczyć dotację z programu Mój Prąd 

Jak nato­miast roz­li­czyć dota­cję z pro­gra­mu Mój Prąd? Jeśli dota­cja 3000 zł z Mojego Prądu już wpły­nę­ła, to to trze­ba ja odjąć od roz­li­cze­nia foto­wol­ta­iki w PIT. Przykład, któ­ry już opi­sa­li­śmy pomniej­sza­my z 30 tys. do 27 tys. zł. Wobec cze­go, kwo­ta ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go wynie­sie 4590 zł, zamiast 5100 zł. 

Co, jeśli dota­cja z Mojego Prądu jesz­cze nie przy­szła? Odliczamy począt­ko­wo w PIT całą ponie­sio­ną kwo­tę na foto­wol­ta­ikę. Potem skła­da­my korek­tę, gdy wypłać z pro­gra­mu Mój Prąd już wpły­nę­ła na kon­to. Nie trze­ba tego robić od razu – moż­na za rok. Wówczas powsta­nie obo­wią­zek doli­cze­nia dota­cji odpo­wied­nio do docho­du. Należy tego doko­nać w zezna­niu PIT-​37 w czę­ści D „ inne źró­dła nie­wy­mie­nio­ne w wier­szach od 1 do 4 (w tym eme­ry­tu­ry – ren­ty z zagranicy)”.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Marnowanie żywności: nie wyrzucajmy dyń

Po Halloween w Wielkiej Brytanii marnowanych jest około 8 milionów dyń. W Polsce kupowanie dyń na dekoracyjne lampiony również zyskuje na popularności. A przecież...

Jak sprawdzić, czy złożyliście deklaracje o ogrzewaniu

Osoby, które złożyły deklarację o ogrzewaniu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dostają potwierdzenie. Choć wpis trzeba było zrobić do połowy 2022 roku dopiero teraz...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...