- reklama -

Fotowoltaika w PIT za 2021 r: przykład rozliczenia

Wyjaśniamy krok po kro­ku, jak foto­wol­ta­ikę odli­czyć od podat­ku. Przykładowo, od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia moż­na odli­czyć jako mał­żeń­stwo aż 106 tys. zł. Ulga przy­słu­gu­je wszyst­kim roz­li­cza­ją­cym się na zasa­dach ogól­nych, ryczał­to­wo, a tak­że pła­cą­cym poda­tek linio­wy. Skorzystają więc z niej wszy­scy wypeł­nia­ją­cy PIT 36, PIT 36L,PIT 37 i PIT 28. Musisz o tym pamię­tać, bo sys­tem e-​PIT nie zro­bi tego automatycznie.

Wydatki na foto­wol­ta­ikę odpi­su­je­my w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. To naj­po­pu­lar­niej­sza ulga podat­ko­wa, z któ­rej korzy­sta­ją Polacy. W pierw­szym roku jej obo­wią­zy­wa­nia z odli­cze­nia sko­rzy­sta­ło ponad 200 tys. osób. W kolej­nym roku było to już ponad 450 tys. Teraz moż­na się spo­dzie­wać rekor­do­wej licz­by chęt­nych do sko­rzy­sta­nia z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Wszystko dla­te­go, że w pane­le foto­wol­ta­icz­ne na wła­snych dachach zain­we­sto­wa­ło w 2021 roku oko­ło 400 tys. Polaków. Nie wszy­scy mogą jed­nak foto­wol­ta­ikę odli­czyć od podat­ku, przy­kła­do­wo nie zro­bią tego ci, któ­rzy mon­to­wa­li pane­le na nowo budo­wa­nych domach. Wyjaśniamy więc krok po kro­ku, jak roz­li­czyć w PIT fotowoltaikę.

Kto skorzysta z odliczenia fotowoltaiki w zeznaniu podatkowym?

Wydatki na foto­wol­ta­ikę odli­cza­my w PIT tyl­ko wte­dy, gdy jeste­śmy wła­ści­cie­lem albo współ­wła­ści­cie­lem domu jed­no­ro­dzin­ne­go. W dodat­ku musi to być dom ist­nie­ją­cy. Ulga nie przy­słu­gu­je w przy­pad­ku domów nowo budo­wa­nych, któ­re jesz­cze nie zosta­ły odda­ne do użytku. 

Co waż­ne, liczy się tu data skła­da­nia zezna­nia podat­ko­we­go. To wła­śnie w dniu skła­da­nia PITu trze­ba być tym wła­ści­cie­lem domu jednorodzinnego. 

Odliczenie foto­wol­ta­iki od podat­ku przy­słu­gu­je rów­nież w sytu­acji, gdy pane­le zamon­to­wa­no na innym budyn­ku, np. gara­żu. Ważne, by insta­la­cja sło­necz­na słu­ży­ła jed­no­ro­dzin­ne­mu domowi. 

Warto wie­dzieć, że na każ­da oso­bę przy­słu­gu­je kwo­ta odli­cze­nia 53 tys. Więc mał­żeń­stwo w sumie może odli­czyć 106 tys. zł. Nie ma zna­cze­nia na kogo zosta­ła wysta­wio­na fak­tu­ra, jeśli macie wspól­no­tę mająt­ko­wą i jeste­ście współ­wła­ści­cie­la­mi domu – poda­je Ministerstwo Finansów.

Gdzie wpisać odliczenie fotowoltaiki w PIT 37?

Kwotę wydat­ków na foto­wol­ta­ikę wpi­su­je­my do załącz­ni­ka PIT 0. Robimy to w czę­ści B „Odliczenia od docho­du (przy­cho­du)” w wier­szu 6 „Wydatki na reali­za­cję przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go”. Natomiast przy­kła­do­wo w zezna­niu PIT–37 kwo­ta ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej jest wyka­zy­wa­na w czę­ści E „Odliczenia od docho­du”, gdzie wpi­sy­wa­na jest jed­na zbior­cza kwo­ta wszyst­kich odli­czeń od docho­du wyka­za­nych w czę­ści B załącz­ni­ka PIT/​O. Podatnicy wpi­su­ją ją w pozy­cji 112 (podat­nik) i 113 (mał­żo­nek).

Czytaj tak­że: Jak odli­czyć pane­le foto­wol­ta­icz­ne z dota­cją, któ­ra jesz­cze nie przyszła? 

Rozliczenie fotowoltaiki od podatku za 2021 r.

Do roz­li­cze­nia wpi­su­je­my kwo­ty brut­to. W pierw­szej kolej­no­ści od docho­du odli­cza się skład­ki na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne. Od tak wyli­czo­nej róż­ni­cy (pomniej­szo­ne­go docho­du) odli­cza się ulgę ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną, czy­li tak­że nasze wydat­ki na foto­wol­ta­ikę. Zdarza się, że wyso­kość róż­ni­cy nie pozwa­la na odli­cze­nie peł­nej kwo­ty. Wówczas pozo­sta­łą część moż­na odli­czyć w zezna­niu za kolej­ne lata – mak­sy­mal­nie mamy na to 6 lat. Jeśli nato­miast wyso­kość róż­ni­cy pozwa­la na odli­cze­nie peł­nej kwo­ty wydat­ków, to nie moż­na ich już prze­nieść do zezna­nia za 2022 rok.

Co jeśli po odli­cze­niu ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej nie masz do zapła­ce­nia za 2021 r. podat­ku? Nie odli­czysz już wte­dy skła­dek na ubez­pie­cze­nie zdrowotne. 

Jak rozliczyć dotację z programu Mój Prąd 

Jak nato­miast roz­li­czyć dota­cję z pro­gra­mu Mój Prąd? Jeśli dota­cja 3000 zł z Mojego Prądu już wpły­nę­ła, to to trze­ba ja odjąć od roz­li­cze­nia foto­wol­ta­iki w PIT. Przykład, któ­ry już opi­sa­li­śmy pomniej­sza­my z 30 tys. do 27 tys. zł. Wobec cze­go, kwo­ta ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go wynie­sie 4590 zł, zamiast 5100 zł. 

Co, jeśli dota­cja z Mojego Prądu jesz­cze nie przy­szła? Odliczamy począt­ko­wo w PIT całą ponie­sio­ną kwo­tę na foto­wol­ta­ikę. Potem skła­da­my korek­tę, gdy wypłać z pro­gra­mu Mój Prąd już wpły­nę­ła na kon­to. Nie trze­ba tego robić od razu – moż­na za rok. Wówczas powsta­nie obo­wią­zek doli­cze­nia dota­cji odpo­wied­nio do docho­du. Należy tego doko­nać w zezna­niu PIT-​37 w czę­ści D „ inne źró­dła nie­wy­mie­nio­ne w wier­szach od 1 do 4 (w tym eme­ry­tu­ry – ren­ty z zagranicy)”.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł