- reklama -
Strona głównaEcoLifeOwoce i warzywa bez plastiku...

Owoce i warzywa bez plastiku w sklepach

Zakaz pako­wa­nia warzyw i owo­ców w pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia prze­te­sto­wa­ła Francja, jed­nak teraz zmie­nia prze­pi­sy. Plastikowe opa­ko­wa­nia owo­ców i warzyw ogra­ni­cza też Hiszpania. Polskie mini­ster­stwo kli­ma­tu pra­cu­je nad ogra­ni­cze­niem opa­ko­wań z pla­sti­ku, ale nie zamie­rza wychy­lać się poza unij­ną dyrektywę.

Francja zmienia zakaz pakowania owoców w plastik

Francuski rząd w 2020 roku przy­jął usta­wę o gospo­dar­ce o obie­gu zamknię­tym. Wprowadziła ona zakaz od 2022 roku pako­wa­nia warzyw i owo­ców w opa­ko­wa­nia z two­rzyw sztucz­nych. Zakaz objął ilo­ści do 1,5 kg, w tym bana­ny, jabł­ka, grusz­ki i papry­kę. Jednocześnie wska­za­no wyjąt­ki od regu­ły, ze wzglę­du na moż­li­wość psu­cia się owo­ców sprze­da­wa­nych luzem. W ten spo­sób wyeli­mi­no­wa­no rocz­nie ponad miliard nie­po­trzeb­nych pla­sti­ko­wych opakowań. 

Francja musi jed­nak zmie­nić to roz­po­rzą­dze­nie, ponie­waż zaskar­ży­ły je orga­ni­za­cje pro­du­cen­tów pla­sti­ko­wych opa­ko­wań oraz pro­du­cen­ci owo­ców i warzyw, a euro­pej­ski Trybunał Sprawiedliwości sta­nął po ich stro­nie. Rozporządzenie wymie­nia dłu­gą listę wyjąt­ków od zaka­zu, ale nie wszyst­kie wymie­nio­ne na nim warzy­wa i owo­ce rze­czy­wi­ście mogą psuć się luzem.

Czytaj tak­że: Kaucja za butel­ki pla­sti­ko­we i szkla­ne. Są szczegóły

Francuski rząd jed­nak nie pod­da­je się i zamie­rza pod koniec mar­ca tego roku przy­go­to­wać nowe roz­po­rzą­dze­nie. Ten nowy tekst będzie rów­nież zawie­rał wykaz owo­ców i warzyw na sta­łe wyłą­czo­nych z zaka­zu – zapo­wie­dzia­ło mini­ster­stwo eko­lo­gii.

Hiszpania: zakaz pakowania wybranych owoców i warzyw 

Hiszpania mia­ła od 2023 roku tak­że zaka­zać pako­wa­nia w pla­stik owo­ców i warzyw. Przepisy są już czę­ścio­wo goto­we. Od tego roku obo­wią­zu­ją opła­ty za jed­no­ra­zo­we opa­ko­wa­nia, ponie­waż Hiszpanie już imple­men­to­wa­li dyrek­ty­wę w spra­wie zmniej­sze­nia wpły­wu nie­któ­rych pro­duk­tów z two­rzyw sztucz­nych na śro­do­wi­sko (tzw. dyrek­ty­wa SUP).

Ze swo­jej stro­ny hisz­pań­scy sprze­daw­cy deta­licz­ni żyw­no­ści muszą pod­jąć nie­zbęd­ne środ­ki, aby ofe­ro­wać luzem te świe­że owo­ce i warzy­wa, któ­re są sprze­da­wa­ne w cało­ści. Obowiązek ten nie doty­czy owo­ców i warzyw pako­wa­nych w par­tiach o masie 1,5 kilo­gra­ma lub wię­cej. Ponadto wyjąt­ki obej­mą owo­ce i warzy­wa z chro­nio­ną lub zare­je­stro­wa­ną odmia­ną, o wska­za­nej zróż­ni­co­wa­nej jako­ści, pocho­dze­nia eko­lo­gicz­ne­go, a tak­że te, któ­re stwa­rza­ją ryzy­ko zepsu­cia lub uschnię­cia w przy­pad­ku sprze­da­ży luzem. Wszytko zosta­nie okre­ślo­ne w zarzą­dze­niu Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności. Po opu­bli­ko­wa­niu tego wyka­zu przed­się­bior­cy będą mie­li 6 mie­się­cy na dosto­so­wa­nie się.

W celu pro­mo­wa­nia sprze­da­ży żyw­no­ści luzem, zwłasz­cza w przy­pad­kach, gdy opa­ko­wa­nie nie wno­si do pro­duk­tu żad­nej war­to­ści doda­nej, deta­li­ści zaj­mu­ją­cy się sprze­da­żą żyw­no­ści o powierzch­ni rów­nej lub więk­szej niż 400 m² prze­zna­czą co naj­mniej 20 proc. swo­jej powierzch­ni sprze­da­ży do ofer­ty pro­duk­tów pre­zen­to­wa­nych bez opa­ko­wa­nia pod­sta­wo­we­go, w tym sprze­da­ży luzem lub w opa­ko­wa­niach wie­lo­krot­ne­go użytku.

Hiszpańskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej i Wyzwań Demograficznych

Polskie przepisy o plastikowych opakowaniach

Polski rząd jak dotąd nie imple­men­to­wał dyrek­ty­wy SUP. Nad pro­jek­tem zmia­ny usta­wy o obo­wiąz­kach przed­się­bior­ców (numer UC73) pra­ce trwa­ją już pra­wie dwa lata. Ta usta­wa zaka­że opa­ko­wań z oksy­de­gra­do­wal­nych two­rzyw sztucz­nych oraz pojem­ni­ków na żyw­ność z poli­sty­re­nu eks­pan­do­wa­ne­go. Na tę chwi­lę Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie pla­nu­je wpro­wa­dze­nia zaka­zu pako­wa­nia warzyw i owo­ców w pla­stik – poin­for­mo­wa­ło nas MKiŚ. 

W pla­nach są tak­że kau­cje za butel­ki szkla­ne i pla­sti­ko­we, a bran­ża pro­du­cen­tów żyw­no­ści już wręcz ape­lu­je, by przy­spie­szyć nad tym prace. 

Istnieje real­ne zagro­że­nie, że sys­tem kau­cyj­ny może nie być uchwa­lo­ny w tej kaden­cji Sejmu, co ozna­cza, że zna­czą­ce zwięk­sze­nie zbiór­ki i recy­klin­gu odpa­dów opa­ko­wa­nio­wych po napo­jach, w tym bute­lek PET, zamiast już w roku 2025, będzie moż­li­we naj­wcze­śniej w 2030.

Polska Federacja Producentów Żywności 

Za wpro­wa­dze­niem sys­te­mu kau­cyj­ne­go jest pra­wie 90 proc. pol­skich kon­su­men­tów i cała bran­ża napo­jo­wa. Jak argu­men­tu­je PFPŻ, dzię­ki temu z par­ków, lasów i ulic znik­ną puste butel­ki PET i pusz­ki po napo­jach. Kaucje przy­czy­nią się rów­nież do popra­wy czy­sto­ści powie­trza, bo butel­ki PET prze­sta­ną być spa­la­ne w piecach.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...