- reklama -
Strona głównaEcoLifeKaucja za butelki plastikowe i...

Kaucja za butelki plastikowe i szklane. Są szczegóły

Powszechny system kaucyjny dla butelek na napoje: z PET do 3 litrów pojemności, ze szkła - do 1,5 litra.

System kau­cyj­ny za opa­ko­wa­nia w Polsce obej­mie butel­ki pla­sti­ko­we i szkla­ne, ale nie wszyst­kie. Teraz dobro­wol­nie pro­du­cen­ci decy­du­ją się zwy­kle na kau­cje za butel­ki po piwie. To się ma zmie­nić, ale jesz­cze tro­chę pocze­ka­my na nowe regulacje. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przed­sta­wi­ło zało­że­nia refor­my zbiór­ki opa­ko­wań. Teraz cały koszt zbie­ra­nie góry pla­sti­ku, szkła i papie­ru pono­szą nie­mal wyłącz­nie miesz­kań­cy, pła­cąc zawrot­ne rachun­ki za śmie­ci. To się ma powo­li zmie­niać od 2023 roku.

Kaucje za butelki plastikowe i szklane

Według pro­po­zy­cji, sys­tem ma być dobro­wol­ny, ale jed­no­cze­śnie pewien typ bute­lek będzie musiał być wła­śnie tak zbie­ra­ny. Chodzi o butel­ki szkla­ne do pojem­no­ści 1,5 litra oraz butel­ki pla­sti­ko­we do 3 litrów. 

Sklepy powy­żej 100 metrów kwa­dra­to­wych będą musia­ły przy­jąć z powro­tem takie butel­ki. Nie trze­ba będzie oka­zy­wać para­go­nu, ale też sklep nie będzie miał obo­wiąz­ku przy­jąć bute­lek, jeśli nie ma w ofer­cie tego pro­duk­tu. Jeśli nie ma w ofer­cie na przy­kład coca-​coli, to nie będzie musiał taki sklep bute­lek po coca-​coli przyjmować. 

Natomiast skle­py mniej­sze, o powierzch­ni do 100 metrów kwa­dra­to­wych, będą mogły też odbie­rać butel­ki z kau­cją, ale nie­obo­wiąz­ko­wo. To oczy­wi­ście ma zale­żeć od umo­wy z producentem. 

Ile wyniesie kaucja?

Najtrudniej jest uzy­skać infor­ma­cję, ile będą takie kau­cje wyno­si­ły. Mają być na tyle niskie, by nie powo­do­wa­ły wzro­stu cen pro­duk­tów i na tyle wyso­kie, by opła­ca­ło się butel­ki pla­sti­ko­we i szkla­ne oddawać. 

Chcemy zosta­wić dobro­wol­ność przed­się­bior­com, by sami okre­śli­li stawkę.

Jacek Ozdoba, wice­mi­ni­ster kli­ma­tu i środowiska

Wiceminister kli­ma­tu Jacek ozdo­ba zade­kla­ro­wał tez, że na opa­ko­wa­niach wresz­cie poja­wi się ozna­ko­wa­nie, gdzie co wyrzu­cić. Teraz mamy pięć koszy i czę­sto nie wie­my, do któ­re­go wyrzu­cić dane opa­ko­wa­nia. Największe pro­ble­my są zwy­kle z tym, gdzie wyrzu­cić kar­ton po mle­ku albo bli­stry po lekach. 

Czytaj tak­że: Gdzie wyrzu­cić kar­ton po mleku

Kiedy kaucje za butelki wejdą w życie? Czy obejmą też puszki?

To jest wstęp­na pro­po­zy­cja, jak zazna­czył wice­mi­ni­ster Ozdoba – sys­tem może zostać uzu­peł­nio­ny o pusz­ki aluminiowe. 

Prawo wej­dzie w życie 1 stycz­nia 2023 roku. Producenci będą mie­li dwa lata na usta­no­wie­nie wła­sne­go sys­te­mu zbie­ra­nia i kau­cji. Może się oka­zać, że wpro­wa­dzą recy­klo­ma­ty, jeśli im się będzie to opłacało. 

Warto widzieć, że obo­wią­zek zapew­nie­nia selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia bute­lek jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku z two­rzyw sztucz­nych na napo­je o pojem­no­ści do 3 l wraz z ich zakręt­ka­mi i wiecz­ka­mi wyno­si 77 pro­cent w 2025 r. oraz 90 proc. w 2029 r. 

Butelki pla­sti­ko­we do 3 litrów i szkla­ne do 1,5 litra, jeśli nie zosta­ną zebra­ne w ramach sys­te­mu kau­cyj­ne­go, nie będą wli­cza­ne do pozio­mów selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia. A brak speł­nie­nia tych pozio­mów ozna­cza koniecz­ność zapła­ty opła­ty produktowej.

Jak to robią inni?

System kau­cyj­ny w Europie funk­cjo­nu­je w 10 kra­jach: Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, Litwie, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Zbiera się głów­nie butel­ki szkla­ne, butel­ki z two­rzyw sztucz­nych (głów­nie PET) oraz opa­ko­wa­nia z meta­li (alu­mi­nium i stal). 

W Chorwacji kau­cja jest rów­na 0,07 euro za opa­ko­wa­nie, w Niemczech – 0,25 euro. W Finlandii kau­cja dla szkła wyno­si 0,1 euro, meta­lu 0,15 euro, two­rzy­wa sztucz­ne­go 0,10–0,40 euro.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...