- reklama -
Strona głównaFotowoltaika dotacje unijne i krajoweJak odliczyć panele fotowoltaiczne z...

Jak odliczyć panele fotowoltaiczne z dotacją, która jeszcze nie przyszła

Fotowoltaika w PIT jest doli­cza­na w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Co wię­cej, taką ulgę podat­ko­wą moż­na też łączyć z dota­cja­mi, na przy­kład z pro­gra­mu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Dofinansowanie nie liczy się do kosz­tów. Co, jeśli nadal cze­ka­my na wypła­tę dota­cji? Podpowiadamy, jak w PIT w 2022 r. odli­czyć pane­le foto­wol­ta­icz­ne z dota­cją, któ­ra jesz­cze nie przyszła.

Na ter­mo­mo­der­ni­za­cję domów jed­no­ro­dzin­nych przy­słu­gu­je ulga podat­ko­wa. Fotowoltaika wcho­dzi w te kosz­ty, jakie moż­na odli­czyć. Ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na nie jest od razu uwzględ­nio­na w zezna­niu przy­go­to­wa­nym przez sys­tem, trze­ba same­mu pamię­tać o jej doda­niu. Robimy to wybie­ra­jąc PIT 0. 

Czytaj tak­że: Fotowoltaika roz­li­cze­nie PIT za 2021, przykład

Ile, co i kiedy można odliczyć w PIT?

Należy pamię­tać, że ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na przy­słu­gu­je podat­ni­ko­wi, któ­ry jest wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem budyn­ku miesz­kal­ne­go jed­no­ro­dzin­ne­go. Domy wie­lo­ro­dzin­ne nie wcho­dzą więc tu w grę, podob­nie jak nowo budo­wa­ne domy.

Odliczamy wydat­ki do 53 tys. zł od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia. Poniesione na ter­mo­mo­der­ni­za­cję nakła­dy, w tym na insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, odli­cza się w PIT od docho­dów w przy­pad­ku roz­li­cza­nia się według ska­li podat­ko­wej albo podat­ku linio­we­go. Ryczałtowcy odli­cza­ją ulgę od przychodów. 

Na każ­de­go podat­ni­ka przy­słu­gu­je jeden limit. To ozna­cza, że mał­żeń­stwo, któ­re jest współ­wła­ści­cie­lem domu jed­no­ro­dzin­ne­go, może odli­czyć nawet 106 tys. zł. Warunkiem jest zakoń­cze­nie inwe­sty­cji w trzy lata, czy­li w prak­ty­ce przez tyle lat może­my w PIT odli­czać foto­wol­ta­ikę czy inne ponie­sio­ne w domu wydat­ki na jego ocie­ple­nie. Tak odli­czy­my drzwi, okna, ogrze­wa­nie elek­trycz­ne nowy kocioł na pel­let, piec gazo­wy, pom­pę cie­pła czy izolację. 

Czytaj tak­że: Zmiany w foto­wol­ta­ice w 2022 roku

Ulga na fotowoltaikę w 2022 roku 

W 2021 roku przy­by­ło oko­ło 400 tys. nowych pro­su­men­tów, któ­rzy zało­ży­li sobie pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Spora część z nich zło­ży­ła wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie w pro­gra­mie Mój Prąd, z któ­re­go w ubie­głym roku moż­na było dostać 3 tys. zł dopła­ty do foto­wol­ta­iki. Z kolei w pro­gra­mie Czyste Powietrze, któ­ry dotu­je wymia­nę kop­ciu­chów i ocie­pla­nie domów, dofi­nan­so­wa­nie do pane­li sło­necz­nych wyno­si 5 tys. zł. W obu tych pro­gra­mach wspie­ra­ne są domo­we mikro­in­sta­la­cje o mocy 2–10 kW. 

Zasady są takie, że naj­pierw trze­ba ponieść wydat­ki, a potem skła­da się wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie foto­wol­ta­iki. Na wypła­tę pie­nię­dzy cze­ka się mie­sią­ca­mi. Może się zda­rzyć, że dota­cja na pane­le foto­wol­ta­icz­ne zamon­to­wa­ne w 2021 roku przyj­dzie dopie­ro w 2022 roku. Co wte­dy zrobić? 

Jeśli zezna­nie podat­ko­we nie zosta­ło jesz­cze zło­żo­ne, to moż­na od razu pomniej­szyć kwo­tę wydat­ków na foto­wol­ta­ikę z 2021 roku o dota­cję otrzy­ma­ną już w 2022 roku. Natomiast, jeże­li PIT już poszedł, to moż­na zło­żyć korek­tę zezna­nia i pomniej­szyć kwo­tę do odpi­su w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej o dotację. 

Jak odliczyć na panele dotacją, która nie przyszła

Podobnie, jeśli cze­kasz na dota­cję z Mojego Prądu albo Czystego Powietrza, to możesz zło­żyć PIT począt­ko­wo odli­cza­jąc w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej całe swo­je wydat­ki. Gdy dota­cja przyj­dzie – wte­dy skła­da­my korek­tę. Nie trze­ba zresz­tą tego robić od razu. Można doli­czyć dota­cję dopie­ro w zezna­niu za kolej­ny rok. Jednocześnie Ministerstwo Finansów wska­zu­je, że „korek­ta zezna­nia może powo­do­wać dodat­ko­we kon­se­kwen­cje“. Jakie? Czytelnik poin­for­mo­wał nas, że po zło­że­niu korek­ty zapła­cił poda­tek od dota­cji, a potem dostał wezwa­nie ze skar­bów­ki do zapła­ty kary za zwło­kę. W prak­ty­ce lepiej więc jest doli­czać dota­cje, któ­ra przy­szła w tym roku, w kolej­nym już zezna­niu podat­ko­wym za 2022 r.

Przypominamy tyl­ko, że wydat­ki ponie­sio­ne w 2021 roku odli­cza­my wła­śnie w zezna­niu za 2021 rok. Nie moż­na ich „prze­trzy­mać“ i roz­li­czyć rok później. 

Fotowoltaika w PIT 37

W naj­po­pu­lar­niej­szym zezna­niu PIT–37 kwo­ta ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej jest wyka­zy­wa­na w czę­ści E „Odliczenia od docho­du”. Tu wpi­su­je­my jed­ną zbior­czą kwo­tę przy­słu­gu­ją­ca z tytu­łu wszyst­kich odli­czeń od docho­du wyka­za­nych w czę­ści B załącz­ni­ka PIT/​O. W pozy­cji 108 jest podat­nik, a w 109 małżonek.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...
4 KOMENTARZE
  1. Rozliczyłem wydat­ki w cało­ści w pit za 2020 w ramach ulgi term.…, gdyż musia­łem w roku, w któ­rym ukoń­czy­łem mon­taż foto­wol­ta­iki, do koń­ca ter­mi­nu skła­da­nia zeznań nie roz­pa­trzo­no moje­go wnio­sku z mój prąd, a póź­niej dosta­łem środ­ki z pro­gra­mu mój prąd w trak­cie 2021, teraz muszę te środ­ki dodać w cało­ści do swo­ich docho­dów, ale gdzie w Pit 37, czy O, w któ­rej pozy­cji ta korekta?

  2. Złożyć na całość, a potem korek­tę. W pro­gra­mie Mój Prąd 4.0 wca­le nie jest powie­dzia­ne, ze dota­cja wynie­sie 3 tys zł. Jeszcze nie ma jego szczegółów

  3. A co w sytu­acji kie­dy w 2021 r. zain­sta­lo­wa­łem i zapła­ci­łem za insta­la­cję PV, a w 2022 r. chciał­bym sko­rzy­stać z pro­gra­mu Mój Prąd, któ­ry jesz­cze nie wystartował?
    Złożyć dekla­ra­cję z kwo­tą odli­cze­nia pomniej­szo­ną o ewen­tu­al­ną dota­cję (-3000zł) ? Złożyć dekla­ra­cję z peł­ną kwo­tą odli­cze­nia za PV, a póź­niej skła­dać korektę?
    Ktoś? coś?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...