- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo można zrobić w Dzień...

Co można zrobić w Dzień Ziemi

- reklama -

Dzień Ziemi jest corocz­nym świę­tem ku czci naszej uko­cha­nej pla­ne­ty. Celem świę­ta jest budo­wa­nie wspól­nej odpo­wie­dzial­no­ści za Ziemię i pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści jej ochro­ny dla przy­szłych poko­leń. Tegoroczne świę­to obcho­dzi­my pod hasłem: „Przywracanie naszej Ziemi”, co ozna­cza powrót do natu­ral­nych pro­ce­sów, korzy­sta­nie z zie­lo­nych tech­no­lo­gi i inno­wa­cyj­nych spo­so­bów odtwa­rza­nia eko­sys­te­mów na świecie.

Zobacz, gdzie obo­wią­zu­ją uchwa­ły antysmogowe

Pomysł zaini­cjo­wał John McConnell na kon­fe­ren­cji UNESCO doty­czą­cej śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go w 1969 r. Po raz pierw­szy Dzień Ziemi był obcho­dzo­ny na świe­cie 22 kwiet­nia 1970 roku, a w Polsce – od 1990 roku. Teraz Dzień Ziemi obcho­dzo­ny jest w ponad 190 krajach.

Sprzątanie świata

Przyzwyczailiśmy się do pik­ni­ków i akcji Sprzątanie Świata, któ­rą w ramach Dnia Ziemi orga­ni­zo­wa­ła co roku Fundacja Nasza Ziemia. W tym roku ze wzglę­du na pan­de­mię Covid jest ina­czej. Fundacja wspie­ra har­ce­rzy w akcji Czuwam dla Ziemi. Grupy har­ce­rzy w całej Polsce wyru­szą w naj­bliż­szych dniach posprzą­tać śmie­ci ze swo­jej naj­bliż­szej oko­li­cy. Sama Fundacja zapo­wia­da, że w sobo­tę 24 kwiet­nia zor­ga­ni­zu­je Sprzątanie Świata we Wrocławiu.

Tymczasem nie trze­ba oglą­dać się na innych, tyl­ko same­mu ruszyć po śmie­ci. Można zaan­ga­żo­wać się w akcję na plat­for­mie pla​ne​the​ro​es​.pl i pochwa­lić się wyni­ka­mi sprzą­ta­nia. To pro­ste: trze­ba zro­bić zdję­cia, któ­re zobra­zu­ją stan przed sprzą­ta­niem oraz zebra­ne śmie­ci w wor­kach, naj­le­piej z hasz­ta­giem. Ostatnim eta­pem jest publi­ka­cja rezul­ta­tów pro­jek­tu na stro­nie platformy. 

Śledź szczyt

W Dzień Ziemi odbę­dzie się coś znacz­nie waż­niej­sze­go niż w poprzed­nich latach – szczyt lide­rów pla­ne­ty, zwo­ła­ny przez pre­zy­den­ta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Wśród 40 świa­to­wych lide­rów zapro­szo­nych na to wyda­rze­nie zna­lazł się rów­nież Andrzej Duda. 

Szczyt ma na celu dopro­wa­dze­nie do suk­ce­su na wie­lu fron­tach w pra­cy nad roz­wią­za­niem kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go, w tym reduk­cji emi­sji, finan­sów, inno­wa­cji, two­rze­nia miejsc pra­cy oraz odpor­no­ści i przy­sto­so­wa­nia się do zmian klimatu

Czy pad­ną prze­ło­mo­we dekla­ra­cje odno­śnie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej i odej­ścia od paliw kopal­nych? To war­to śle­dzić, ponie­waż obra­dy szczy­tu będą trans­mi­to­wa­ne onli­ne i dostęp­ne dla wszystkich. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...