- reklama -
Strona głównaPoradnikInternetowe oszustwo na Black Week

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listo­pa­da to czas pro­mo­cji w skle­pach i począ­tek zaku­pów przed sezo­nem świą­tecz­nym. Black Friday, czy­li pią­tek przy­pa­da­ją­cy po Dniu Dziękczynienia (w tym roku 23 listo­pa­da), zwy­kle przy­no­si duże pro­mo­cje. Z piąt­ku zro­bił się Black Week, a pro­mo­cje – jak się oka­zu­je – wyko­rzy­stu­ją oszu­ści. Ta histo­ria wyda­rzy­ła się napraw­dę, zale­d­wie kil­ka­na­ście dni temu. Opisujemy oszu­stwo skle­pu inter­ne­to­we­go sprze­da­ją­ce­go sprzęt RTV i AGD. Sprawa już zosta­ła zgło­szo­na na policję. 

Nie war­to śle­po ule­gać sza­ło­wi zaku­pów, ale cza­sa­mi ule­ga­my atrak­cyj­nym cenom. Tak też było w tym przy­pad­ku, kie­dy oso­ba z naszej rodzi­ny posta­no­wi­ła kupić odku­rzacz. Często wstrzy­mu­je­my się z zaku­pa­mi, cze­ka­jąc na niż­sze ceny. I gdy wła­śnie poja­wi­ła się oka­zja ceno­wa, doko­nu­je­my zakupu. 

Najtańszy sklep AGD i RTV

Cena sprzę­tu była atrak­cyj­na, co potwier­dza­ła porów­ny­war­ka ceneo. Kilka klik­nięć i zakup doko­na­ny, wystar­czy­ło więc już tyl­ko pocze­kać na przesyłkę. 

Towar jed­nak nie przy­cho­dził, a kon­takt ze skle­pem urwał się kil­ka dni po zaku­pie odku­rza­cza. Nikt nie odbie­rał tele­fo­nu komór­ko­we­go, poda­ne­go w mailu. Jak się oka­za­ło, kil­ka dni po zaku­pie sklep prze­stał ist­nieć, zosta­wia­jąc na lodzie klien­tów, któ­rzy doko­na­li zaku­pu. Ich opi­nie jesz­cze są widocz­ne na stro­nie ceneo. Niektórzy zosta­li oszu­ka­ni na kil­ka­set zło­tych, inni – na kil­ka tysię­cy, bo chcie­li sko­rzy­stać z oka­zji i zro­bić od razu więk­sze zaku­py – już „na mikołajki“. 

Sam oszu­kań­czy sklep inter­ne­to­wy AGD i RTV został szyb­ko z wyszu­ki­war­ki ceneo usu­nię­ty, zale­d­wie po dwóch dniach. Serwer skle­pu jest wyłą­czo­ny, a dome­na zosta­ła kupio­na przez ame­ry­kań­ską fir­mę. W inter­ne­cie znaj­dzie­my wszyst­kie śla­dy, jakie zosta­wił były już wła­ści­ciel. To miesz­ka­ją­cy pod Warszawą praw­nik, któ­re­go nazwi­sko poja­wia się w oko­ło 300 firmach. 

Te dane oczy­wi­ście zna już tak­że poli­cja. Tylko czy będzie w sta­nie sku­tecz­nie ści­gać prze­stęp­cę? Wiele histo­rii osób oszu­ka­nych przez e‑sklepy znaj­dzie­my np. w gru­pie na FB. Oszuści dzia­ła­ją wyko­rzy­stu­jąc podob­ne metody. 

Jak nie dać się oszukać przez internet?

Jak potem spraw­dzi­li­śmy, nazwa oszu­kań­cze­go skle­pu inter­ne­to­we­go AGD i RTV łudzą­co przy­po­mi­na­ła nazwę skle­pu, któ­ry dzia­łał od daw­na. Podobnie nazwa spółki-​właściciela przy­po­mi­na­ła rze­tel­ne­go pro­du­cen­ta kosmetyków. 

Jakie mamy pra­wa? Zgodnie z infor­ma­cją UOKiK, sprze­da­na rzecz powin­na zostać wyda­na nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 30 dni od daty zawar­cia umo­wy, chy­ba że uzgod­nio­no ina­czej. W razie prze­kro­cze­nia tego ter­mi­nu kon­su­ment ma pra­wo do wyzna­cze­nia sprze­daw­cy dodat­ko­we­go cza­su. Jeżeli towar nadal nie zosta­nie wyda­ny, kupu­ją­cy może odstą­pić od umowy.

Natomiast odstą­pie­nie od umo­wy jest trud­ne, gdy nie ma już skle­pu i jasne jest, że pie­nię­dzy nie odzy­ska­my. Pozostaje wów­czas zawia­do­mie­nie policji. 

Zbliżają się świę­ta, więc robi­my więk­sze zaku­py. Pamiętajmy jed­nak o roz­sąd­ku przy kupo­wa­niu przez inter­net. Wyjątkowo niskie ceny to pierw­szy dzwo­nek alar­mo­wy. Kolejny to: brak histo­rii skle­pu. Warto dokład­nie spraw­dzić opi­nie, któ­rych powin­no być naj­le­piej co naj­mniej kilkadziesiąt. 

To tak­że wska­zów­ka dla tych, któ­rzy rezer­wu­ją poby­ty przez inter­net, kupu­ją rze­czy od pry­wat­nych osób przez popu­lar­ne plat­for­my spo­łecz­no­ścio­we i sprze­da­żo­we. Za pięk­nym zdję­ciem cza­sa­mi kry­je się po pro­stu oszust. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Największa na świecie farma słoneczna rusza przed COP28

Al Dhafra - największa na świecie elektrownia słoneczna położona w jednym miejscu - ma moc 2 GW. Uroczysta inauguracja pracy tej elektrowni miała miejsce...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

2022

Bądź zmianą, którą...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...