- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneRolnicy dostaną większe dotacje do...

Rolnicy dostaną większe dotacje do łąk i ochrony ptaków

W tym roku ruszą w ramach rol­ni­czych dopłat nowe pakie­ty klimatyczno-​środowiskowe. Wejdą nowe dopła­ty do łąk i dofi­nan­so­wa­nie do pod­to­pień. Rozszerzono też płat­no­ści doty­czą­ce pta­ków na cały obszar grun­tów rol­nych poło­żo­nych na tere­nach Natura 2000.

Rolnicy, któ­rzy pobie­ra­ją dopła­ty bez­po­śred­nie do swo­jej zie­mi, mają w tym roku dodat­ko­wą zachę­tę do pogo­dze­nia ochro­ny przy­ro­dy z cela­mi pro­duk­cyj­ny­mi gospo­darstw. W tym roku w skład płat­no­ści rolno-​środowiskowo-​klimatycznych weszły dwa nowe pakiety:

  • Pakiet 8. Ekstensywne użyt­ko­wa­nie łąk i pastwisk;
  • Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

Rolniku, weź dofinansowanie do łąk

Wysokość staw­ki wyno­si 848 zł/​ hek­tar jeśli cho­dzi o dofi­nan­so­wa­nie do łąk i pastwisk. Jest kil­ka warun­ków, któ­re musi speł­nić rol­nik. To mię­dzy inny­mi posia­da­nie co naj­mniej jed­ne­go zwie­rzę­cia z gatunków: 

  • bydło domo­we (Bos taurus);
  • bawo­ły domo­we (Bubalus bubalis);
  • kozy (Capra hircus);
  • owce (Ovis aries);
  • konie (Equus caballus).

Rolnik musi też prze­strze­gać zasad odpo­wied­nie­go dba­nia o łąki i pastwi­ska, co obej­mu­je np. zakaz sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin, z wyjąt­kiem selek­tyw­ne­go i miej­sco­we­go nisz­cze­nia uciąż­li­wych gatun­ków inwa­zyj­nych z zasto­so­wa­niem odpo­wied­nie­go sprzę­tu. Podczas kosze­nia (2 razy do roku) zosta­wia się ponad­to 5–10 proc. tere­nu nieskoszonego.

Woda na łące z dopłatą

Kolejny nowy pakiet to reten­cjo­no­wa­nie wody. Chodzi o wspar­cie dla rol­ni­ków, któ­rzy wbrew wła­snym celom eko­no­micz­nym, utrzy­mu­ją wodę na swo­ich trwa­łych użyt­kach zie­lo­nych lub obsza­rach przy­rod­ni­czych przy­czy­nia­jąc się do zmniej­sze­nia jej szyb­kie­go odpły­wu. Dofinansowanie obej­mu­je tere­ny o powierzch­ni co naj­mniej 0,1 ha, zala­ne lub pod­to­pio­ne przez co naj­mniej 12 dni od 1 maja do 30 wrze­śnia. Ponadto muszą to być dział­ki rol­ne, na któ­rych jest reali­zo­wa­ne zobo­wią­za­nie rolno-​środowiskowo-​klimatyczne.

Dofinansowanie do reten­cjo­no­wa­nia wody wynie­sie 260 zł/​ha. Tę płat­ność rol­nik łączy z dota­cja­mi do łąk lub tere­nów Natura 2000 albo do cen­nych sie­dlisk poza tere­na­mi Natura 2000.

Chrońmy cenne tereny

Stawki płat­no­ści rol­ni­czych na tere­nach Natura 200 są wyso­kie. Zależą nie tyl­ko od wystę­pu­ją­cych tam gatun­ków pta­ków, ale przede wszyst­kim od samych tere­nów i wyno­szą od 739 zł/​ha do 1514 zł/​ha. Do tej pory przy­słu­gi­wa­ły tyl­ko na obsza­rach spe­cjal­nej ochro­ny pta­ków. To się zmie­ni­ło w tym roku i „pakie­ty pta­sie“ przy­słu­gu­ją już na całych obsza­rach Natura 2000.

Celem jest ochro­na sie­dlisk lęgo­wych pta­ków, m. in. kszy­ka, rycy­ka, kuli­ka wiel­kie­go, krwa­wo­dzio­ba, czaj­ki, wod­nicz­ki dubel­ta, derkacza.

Czytaj tak­że: Lasy sku­pu­ją grun­ty do zale­sia­nia. Ile kosz­tu­je hek­tar lasu?

Wszystkie te rol­ni­cze płat­no­ści wyma­ga­ją posia­da­nia gospo­dar­stwa o powierzch­ni co naj­mniej 1 hek­ta­ra. Unijne płat­no­ści dosta­ją tyl­ko rol­ni­cy, któ­rym został nada­ny numer identyfikacyjny. 

Warto wie­dzieć, że 40 proc. pie­nię­dzy Wspólnej Polityki Rolnej Unia Europejska prze­zna­cza na dzia­ła­nia, któ­re mają chro­nić klimat. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
A jeszcze lepsze jest to...