- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneRolnicy dostaną większe dotacje do...

Rolnicy dostaną większe dotacje do łąk i ochrony ptaków

W tym roku ruszą w ramach rol­ni­czych dopłat nowe pakie­ty klimatyczno-​środowiskowe. Wejdą nowe dopła­ty do łąk i dofi­nan­so­wa­nie do pod­to­pień. Rozszerzono też płat­no­ści doty­czą­ce pta­ków na cały obszar grun­tów rol­nych poło­żo­nych na tere­nach Natura 2000.

Rolnicy, któ­rzy pobie­ra­ją dopła­ty bez­po­śred­nie do swo­jej zie­mi, mają w tym roku dodat­ko­wą zachę­tę do pogo­dze­nia ochro­ny przy­ro­dy z cela­mi pro­duk­cyj­ny­mi gospo­darstw. W tym roku w skład płat­no­ści rolno-​środowiskowo-​klimatycznych weszły dwa nowe pakiety:

  • Pakiet 8. Ekstensywne użyt­ko­wa­nie łąk i pastwisk;
  • Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

Rolniku, weź dofinansowanie do łąk

Wysokość staw­ki wyno­si 848 zł/​ hek­tar jeśli cho­dzi o dofi­nan­so­wa­nie do łąk i pastwisk. Jest kil­ka warun­ków, któ­re musi speł­nić rol­nik. To mię­dzy inny­mi posia­da­nie co naj­mniej jed­ne­go zwie­rzę­cia z gatunków: 

  • bydło domo­we (Bos taurus);
  • bawo­ły domo­we (Bubalus bubalis);
  • kozy (Capra hircus);
  • owce (Ovis aries);
  • konie (Equus caballus).

Rolnik musi też prze­strze­gać zasad odpo­wied­nie­go dba­nia o łąki i pastwi­ska, co obej­mu­je np. zakaz sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin, z wyjąt­kiem selek­tyw­ne­go i miej­sco­we­go nisz­cze­nia uciąż­li­wych gatun­ków inwa­zyj­nych z zasto­so­wa­niem odpo­wied­nie­go sprzę­tu. Podczas kosze­nia (2 razy do roku) zosta­wia się ponad­to 5–10 proc. tere­nu nieskoszonego.

Woda na łące z dopłatą

Kolejny nowy pakiet to reten­cjo­no­wa­nie wody. Chodzi o wspar­cie dla rol­ni­ków, któ­rzy wbrew wła­snym celom eko­no­micz­nym, utrzy­mu­ją wodę na swo­ich trwa­łych użyt­kach zie­lo­nych lub obsza­rach przy­rod­ni­czych przy­czy­nia­jąc się do zmniej­sze­nia jej szyb­kie­go odpły­wu. Dofinansowanie obej­mu­je tere­ny o powierzch­ni co naj­mniej 0,1 ha, zala­ne lub pod­to­pio­ne przez co naj­mniej 12 dni od 1 maja do 30 wrze­śnia. Ponadto muszą to być dział­ki rol­ne, na któ­rych jest reali­zo­wa­ne zobo­wią­za­nie rolno-​środowiskowo-​klimatyczne.

Dofinansowanie do reten­cjo­no­wa­nia wody wynie­sie 260 zł/​ha. Tę płat­ność rol­nik łączy z dota­cja­mi do łąk lub tere­nów Natura 2000 albo do cen­nych sie­dlisk poza tere­na­mi Natura 2000.

Chrońmy cenne tereny

Stawki płat­no­ści rol­ni­czych na tere­nach Natura 200 są wyso­kie. Zależą nie tyl­ko od wystę­pu­ją­cych tam gatun­ków pta­ków, ale przede wszyst­kim od samych tere­nów i wyno­szą od 739 zł/​ha do 1514 zł/​ha. Do tej pory przy­słu­gi­wa­ły tyl­ko na obsza­rach spe­cjal­nej ochro­ny pta­ków. To się zmie­ni­ło w tym roku i „pakie­ty pta­sie“ przy­słu­gu­ją już na całych obsza­rach Natura 2000.

Celem jest ochro­na sie­dlisk lęgo­wych pta­ków, m. in. kszy­ka, rycy­ka, kuli­ka wiel­kie­go, krwa­wo­dzio­ba, czaj­ki, wod­nicz­ki dubel­ta, derkacza.

Czytaj tak­że: Lasy sku­pu­ją grun­ty do zale­sia­nia. Ile kosz­tu­je hek­tar lasu?

Wszystkie te rol­ni­cze płat­no­ści wyma­ga­ją posia­da­nia gospo­dar­stwa o powierzch­ni co naj­mniej 1 hek­ta­ra. Unijne płat­no­ści dosta­ją tyl­ko rol­ni­cy, któ­rym został nada­ny numer identyfikacyjny. 

Warto wie­dzieć, że 40 proc. pie­nię­dzy Wspólnej Polityki Rolnej Unia Europejska prze­zna­cza na dzia­ła­nia, któ­re mają chro­nić klimat. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

2022

Bądź zmianą, którą...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...